تازه های اخبار تازه های اخبار

با عنایت به طرح آتیه جوان و شناسایی مدارس سطح استان توسط رابطین بازاریابی شعب با همراهی کارشناس روابط عمومی و مسوول بازاریابی با حضور در مدارس نسبت به توزیع تراکت حساب های صندوق پس انداز مسکن جوانان ،آتیه طلایی 2 و صندوق پس انداز مسکن یکم اقدام نمودند
1395/11/04