تازه های اخبار تازه های اخبار

دراجراي برنامه مصوب آموزشي سالجاري،دوره آموزشي «حسابداري بانكي» به مدت 34ساعت براي تعداد25 نفر از پرسنل شاغل در مديريت و شعب تحت پوشش بانک مسکن دراستان خراسان شمالی برگزار گردید.
1395/12/08