تازه های اخبار تازه های اخبار

با هدف دیدار از همکاران و ایجاد انگیزه مضاعف خدمت رسانی ،ابوالقاسم رحیمی انارکی عضو هیئت مدیره بانک با همراهی رییس اداره کل آموزش و مدیر شعب استان از شعب برتر مازندران(مرکزی بابل و خزر ساری) در مجمع ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال جاری بازدید نمودند .
1395/09/01