تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیریت کرمانشاه در راستای کاهش هزینه های و عملی کردن فرهنگ صرفه جویی نشستی با حضور مسئولان مدیریت برگزار کرد
1393/04/08