تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر عامل بانک در مراسم تودیع ومعارفه مدیر شعب کرمان ،با اشاره به جابجایی مدیران گفت مدیر جدید باید به اقدامات مدیر قبلی سرعت ببخشد .
1395/12/28