تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب کرمان در دیدار با مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)استان با بیان این مطلب اظهار داشت نسبت کفایت سرمایه ،یک معیار برای سنجش سلامت مالی بانک ها محسوب می شود وسپرده گذاران با تضمین قوی تر وریسک کمتر در مقایسه با سایر بانکها روبروهستند
1396/03/31