تازه های اخبار تازه های اخبار

رحیمی انارکی عضو هیئت مدیره بانک و رفیعی رئیس اداره کل آموزش به همراه مدیر استان اصفهان از برخی شعب این مدیریت بازدید کردند.
1395/12/04