سقف انتقال وجه از درگاه های الکترونیک بانک مسکن سقف انتقال وجه از درگاه های الکترونیک بانک مسکن

ساتنا

پایا

انتقال وجه داخلی از طریق حساب

انتقال وجه داخلی از طریق کارت

انتقال وجه شتابی

نوع تراکنش

درگاه الکترونیک

از150.000.000ریال تا

250.000.000ریال

از 1 ریال تا 250.000.000ریال

250.000.000ریال

250.000.000ریال

30.000.000 ریال

اینترنت بانک

از طریق رمز OTP:

از 150.000.000

ریال تا1.000.000.000ریال

از طریق رمزOTP:از 1 ریال تا1.000.000.000ریال

(سقف هر تراکنش 500.000.000ریال)

از طریق رمزOTP تا 1.000.000.000ریال

از طریق رمزOTP تا 500.000.000ریال

از 150.000.000 ریال تا 250.000.000ریال

از 1 ریال تا 250.000.000ریال

250.000.000ریال

250.000.000ریال

-

همراه بانک

از 150.000.000 ریال تا 250.000.000ریال

*در حال حاضر فعال نمی باشد.

از 1 ریال تا 250.000.000ریال

*در حال حاضر فعال نمی باشد.

250.000.000ریال

250.000.000ریال

-

همبانک مسکن#714*

-

از 1 ریال تا 500.000.000ریال

150.000.000ریال

150.000.000ریال

-

تلفنبانک

-

-

500.000.000 ریال

500.000.000 ریال

30.000.000ریال

دستگاه خودپرداز

از 150.000.000 ریال تا 500.000.000ریال

از 1 ریال تا 500.000.000ریال

-

500.000.000 ریال

150.000.000ریال

وب کیوسک

-

-

-

500.000.000 ریال

150.000.000ریال

شعبه Pinpad


آخرین بروزرسانی 1395/06/23