ساختار سازمانی ساختار سازمانی

اداره کل روابط عمومی اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی اداره کل گزینش اداره کل حوزه مدیریت اداره کل بازرسی اداره کل حفاظت پرسنلی اداره کل حفاظت و امور ایمنی اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد اداره کل عملیات ارزی اداره کل خارجه اداره کل آمار و اطلاعات اداره کل برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد اداره کل سازمان و روشها اداره کل بررسی های اقتصادی و توسعه محصول اداره کل بازاریابی اداره کل امورشعب استانها اداره کل امورشعب استان تهران اداره کل رفاه کارکنان اداره کل امور کارکنان اداره کل آموزش اداره کل ساختمان اداره کل تجهیز و پشتیبانی اداره کل فناوری اطلاعات اداره کل خدمات نوین اداره کل پیگیری وصول مطالبات اداره کل حقوقی اداره کل مهندسی مالی و حسابداری مدیریت اداره کل نقدینگی و خزانه داری اداره کل حسابداری اداره کل حسابرسی داخلی اداره کل مدیریت ریسک و تطبیق اداره کل تسهیلات تبصره ای اداره کل اعتبارات و تامین مالی مدیریت امور منابع انسانی مدیریت امور بازرسی مدیریت امور حراست مدیریت امور طرح و برنامه مدیریت امور طرح و برنامه مدیریت امور استانها و بازاریابی عضو هیئت مدیره ناظر مدیریت امور پشتیبانی و ساختمان مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات مدیریت امور مالی مدیریت امور اعتباری عضو هیئت مدیره ناظر عضو هیئت مدیره ناظر عضو هیئت مدیره ناظر مشاوران و بازرسان ویزه - کمیته ها و شوراهای عالی مدیرعامل هیئت مدیره


آخرین بروزرسانی 1395/10/19