از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توأم با حسابهای تعهدی مذکور از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن توأم با حسابهای تعهدی مذکور

سقف تسهیلات قابل پرداخت فروش اقساطی خرید مسکن از محل اوراق ممتاز توأم با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان در شهر تهران به 600 میلیون ریال، مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به 500 میلیون ریال و در سایر مناطق شهری به 400 میلیون ریال افزایش یافت.
 

نکته1: در پرداخت تسهیلات به صورت توأم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب صندوق پس‌انداز مسکن کماکان 200 میلیون ریال می‌باشد. بدیهی است چنانچه واحد مورد معامله با استفاده از تسهیلات مشارکت مدنی بانک احداث شده باشد، سقف تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن 250 میلیون ریال خواهد بود. همچنین سقف تسهیلات قابل پرداخت از محل حساب پس‌انداز مسکن جوانان (با توجه به سال افتتاح حساب، مدت سپرده-گذاری، محل جغرافیایی وقوع ملک)، کماکان همان سقف های مقرر قبلی می باشد.
 

نکته:2 در پرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید واحد مسکونی به صورت ترکیبی از محل اوراق ممتاز توأم با حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان بر روی املاک با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال، در تمام مناطـق شهری 350 میلیون ریال تعیین می گردد. همچنـین در پرداخت تسهیلات خرید خانه از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان به تنهایی بر روی املاک با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال، سقف تسهیلات قابل پرداخت به ترتیب 200 و 350 میلیون ریال می باشد.

انتقال مانده بدهی
پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان انتقال مانده بدهی، از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 600 میلیون ریال در تهران، 500 میلیون ریال در مراکز استان ها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.
 

نکته1: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان انتقال مانده بدهی از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) مانده بدهیِ حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.
 

نکته:2 در پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات همزمان با انتقال مانده بدهی، اقدام با لحاظ افزایش سقف تسهیلاتی مذکور ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر امکان‌پذیر می‌باشد.

تعویض وثیقه 
پرداخت ما‌به‌التفاوت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن در زمان تعویض وثیقه ، از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) با رعایت ضوابط و مقررات ذیربط تا سقف های 600 میلیون ریال در تهران، 500 میلیون ریال در مراکز استانها و شهر های بالای 200 هزار نفر جمعیت و 400 میلیون ریال در سایر مناطق شهری امکان پذیر می باشد.
 

نکته 1: مبنای محاسبه مابه التفاوت تسهیلات قابل پرداخت در زمان تعویض وثیقه از محل انواع حساب‌های تعهدی و اوراق ممتاز (به تنهایی یا توأم) مانده بدهی حین الفسخ (پس از کسر سود سال های آتی) تسهیلات قبلی می باشد.
 
 
نکته2: در پرداخت مابه‌التفاوت تسهیلات همزمان با تعویض وثیقه ، اقدام با لحاظ افزایش سقف تسهیلاتی مذکور ضمن رعایت سایر شرایط و ضوابط مقرر امکان‌پذیر می‌باشد.

سایر موارد 
1-  افزایش سقف تسهیلات از محل اوراق ممتاز شامل واحدهای احداثی توسط شرکت سرمایه گذاری مسکن نیز می‌باشد.
 
2-  
با توجه به افزایش نرخ سود تسهیلات از محل اوراق ممتاز ، پرداخت تسهیلات با نرخ سود‌های قبلی به آن دسته از متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیلات تا سقف‌های تسهیلاتی قبلی را دارند و درخواست تسهیلات آنها قبل از تاریخ 10/01/ 1394 به ثبت رسیده باشد، مشروط بر اینکه حداکثر تا تاریخ 1394/01/11 پیش نویس قرارداد تسهیلاتی آنها تنظیم گردد، حداکثر تا پایان مهلت یک ماهه مندرج در پیش نویس قرارداد امکان پذیر می‌باشد و پس از مهلت مذکور باید پیش نویس جدیدی با نرخ سود جدید تنظیم گردد.
 

نکته: پرداخت تسهیلات در قبال قرارداد داخلی با نرخ سود قبلی، به آن دسته از متقاضیانی که درخواست تسهیلات آنها قبل از تاریخ 01 /10/ 1394 به ثبت رسیده باشد، حداکثر تا تاریخ 1394/11/01 امکانپذیر می‌باشد.
 
3-
استفاده از سقف‌های تسهیلاتی مذکور از محل اوراق ممتاز صادره در نمادهای تسه 9408 و به بعد( اوراق ممتاز صادره آبان 94 و به بعد) امکانپذیر می‌‌باشد.
 
  
4-
محدودیت زمانی برای فروش اوراق ممتاز خریداری شده در نمادهای تسه 9409 و به بعد(آذر ماه 94 و به بعد) به مدت 4 ماه و برای اوراق خریداری شده در نمادهای تسه 9408 و به قبل ( آبان ماه 94 و به قبل ) کماکان 2 ماه می‌باشد. َ

5- ـ محدودیت سقف خرید اوراق ممتاز صادره در نمادهای 9408 و به بعد به میزان 140 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه در تمامی نمادهای مذکور و برای اوراق صادره در نمادهای 9407 و به قبل کماکان به میزان 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه در تمامی نمادهای مذکور می‌باشد.
 

نکته : محدودیت سقف خرید اوراق صادره در نمادهای 9408 و به بعد توأم با اوراق صادره در نمادهای 9407 و به قبل، مجموعاً به میزان 140 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه در تمامی نمادها می‌باشد.
جهت خرید اوراق مذکور می توانید به یکی از شعب بانک مسکن و یا شعب کارگزاریهای فرابورس مراجعه فرمایید .

تسهیلات خرید زوجین

 • سقف تسهیلات از محل اوراق ممتاز  توام با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان برای زوجین  در تهران 600 میلیون ریال و 500 میلیون ریال در مراکز استان ها ، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت ودر سایر مناطق شهری طبق مقررات ذیربط بر روی املاک با قدمت حداکثر 20 سال قابل پرداخت می باشد .
 • سقف تسهیلات خرید مسکن ویژه زوجین در املاک معرفی شده با قدمت بیش از 20 سال و حداکثر 25 سال از محل اوراق ممتاز توأم با حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان در تمامی مناطق شهری 350 میلیون ریال می باشد
 • نرخ سود فروش اقساطی تسهیلات از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن و پس‌انداز مسکن جوانان درحال حاضر 9% می باشد .
 • نحوه و روش تقسیط تسهیلات فروش اقساطی خرید خانه کماکان به صورت ساده، پلکانی سالانه (ضریب افزایش سالانه 5 درصدی) و پلکانی دوره ای (4 ساله با ضریب افزایش 20 درصدی) می باشد.
 • حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات فروش اقساطی خرید مسکن از محل حساب های صندوق پس انداز مسکن و پس انداز مسکن جوانان به ترتیب 12 و 20 سال تعیین می گردد.

سایر موارد 

 • در راستای مساعدت به متقاضیانی که قصد استفاده از تسهیلات خرید را دارند، تسهیلات جعاله از محل اوراق ممتاز تا سقف 100 میلیون ریال همزمان با تسهیلات خرید قابل پرداخت می باشد . مبلغ قسط تسهیلات جعاله 100 میلیون ریالی با نرخ سود 17.5% و مدت باز پرداخت 5 ساله ماهیانه حدودا 2.520.000ریال است.
 • استفاده از سقف‌های تسهیلاتی مذکور از محل اوراق ممتاز صادره در نمادهای تسه 9408 و به بعد(آبان 94 و به بعد) امکانپذیر می‌‌باشد.
 • پرداخت تسهیلات از محل اوراق ممتاز صادره در نمادهای تسه 9407 و به قبل(مهر 94 و به قبل) صرفاً تا سقف‌های قبلی تسهیلات (500 میلیون ریال برای خرید مسکن زوجین) امکانپذیر ‌‎می‌باشد.
 • استفاده توأم از اوراق قدیم (صادره در نمادهای تسه 9407 و به قبل ، صادره در مهرماه 94 و به قبل) و اوراق جدید (صادره در نمادهای تسه 9408 و به بعد ، صادره در آبان 94 و به بعد(جهت استفاده از سقف‌های جدید تسهیلاتی مشروط به اینکه میزان تسهیلات از محل اوراق قدیم از سقف‌های قبلی تسهیلات (500 میلیون ریال برای خرید مسکن زوجین) تجاوز ننماید امکانپذیر می‌‌باشد. لذا دارندگان اوراق ممتاز قدیم (صادره در نمادهای تسه9407 و به قبل ، مهر ماه 94 و به قبل) جهت استفاده از سقف‌های جدید تسهیلات، باید نسبت به خرید و ارائه اوراق جدید (صادره در نمادهای تسه9408 و به بعد ، آبان 94 و به بعد) به میزان مابه‌التفاوت سقف‌های تسهیلاتی جدید با قبلی اقدام نمایند.
 • محدودیت زمانی برای فروش اوراق ممتاز خریداری شده در نمادهای تسه 9409 و به بعد ( آذر 94 و به بعد ) به مدت 4 ماه و برای اوراق خریداری شده در نمادهای تسه 9408 و به قبل ( آبان 94 و به قبل )کماکان 2 ماه می‌باشد.
 • محدودیت سقف خرید اوراق ممتاز صادره در نمادهای 9408 و به بعد به میزان 140 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه در تمامی نمادهای مذکور و برای اوراق صادره در نمادهای 9407 و به قبل کماکان به میزان 90 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه در تمامی نمادهای مذکور می‌باشد. محدودیت سقف خرید اوراق صادره در نمادهای 9408 و به بعد توأم با اوراق صادره در نمادهای 9407 و به قبل، مجموعاً به میزان 140 ورقه برای هر کد معاملاتی در هر جلسه در تمامی نمادها می‌باشد.

جهت خرید اوراق مذکور می توانید به یکی از شعب بانک مسکن و یا شعب کارگزاری های فرابورس مراجعه فرمایید .

 


آخرین بروزرسانی 1396/03/22

مطالب مرتبط مطالب مرتبط