منوی گروهها منوی گروهها


آخرین بروزرسانی 1394/04/21

سوالات متداول سوالات متداول

در صورتیکه سپرده گذار اقدام به فسخ حساب سپرده سرمایه گذاری یکساله قبل ازموعد نماید سود آن به چه صورت محاسبه می شود؟

- در صورت فسخ حساب زیر 30روز هیچگونه سودی پرداخت نمی شود .
- در صورت فسخ حساب بیش از 30روز و کمتر از 3 ماه ، نیم درصد کمتر از سود سپرده کوتاه مدت عادی به حساب تعلق می گیرد.
- در صورت فسخ حساب بیش از 3ماه و کمتر از 6 ماه ، نیم درصد کمتر از سود سپرده کوتاه مدت ویژه 3ماهه به حساب تعلق می گیرد.
- در صورت فسخ حساب بیش از 6 ماه و کمتر از یکسال ، نیم درصد کمتر از سود سپرده کوتاه مدت ویژه 6 ماهه به حساب تعلق می گیرد.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه 3 ماهه بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 3 ماهه درحال حاضر 14 درصد درسال می باشد.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه 9 ماهه بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9 ماهه درحال حاضر 14/5 درصد درسال می باشد.

<نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی درحال حاضر 10 درصد درسال می باشد.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه 6 ماهه بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 6 ماهه درحال حاضر 14/5 درصد درسال می باشد.

حساب آتیه طلایی 2 چه نوع حسابی است ؟

سپرده آتیه طلایی از تشکیل پس اندازهای کوچک به منظور دستیابی به سرمایه بزرگتر با هدف تامین آینده ای روشن برای اقشار گوناگون جامعه بدون هرگونه محدودیت سنی افتتاح می گردد. 
- نرخ سود این سرمایه گذاری مطابق نرخ سود سپرده سرمایه گذاری بلندمدت یکساله می باشد.
- مدت این نوع سپرده گذاری از یک تا 20 سال می باشدکه هر سال مطابق ضوابط سپرده سرمایه گذاری بلند مدت یکساله درآن زمان ، تمدید می گردد.
شایان ذکر است دریافت کل سرمایه ایجاد شده پس از فسخ حساب و دریافت سود ماهیانه در صورت مفتوح بودن حساب و عدم برداشت موجودی حساب امکانپذیر خواهد بود.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یکساله بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟ 

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری یکساله درحال حاضر 15 درصد درسال می باشد.