منوی گروهها منوی گروهها


آخرین بروزرسانی 1394/04/21

سوالات متداول سوالات متداول

آیا از تسهیلات حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن می توان جهت خرید یک واحد مسکونی استفاده کرد ؟

تسهیلات ازمحل حساب ساخت مسکن صرفا جهت احداث پرداخت میشود و دریافت این تسهیلات برای خرید امکان پذیر نمی باشد

سقف تسهیلات احداث ازمحل اوراق گواهی حق تقدم زوجین به چه میزانی می باشد ؟

تهران= 100 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 50 میلیون تومان )
مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت= 80 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 40 میلیون تومان )
سایر شهرها= 60 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 30 میلیون تومان)


سقف تسهیلات احداث ازمحل صندوق پس انداز مسکن یکم زوجین به چه میزانی می باشد ؟

تهران=160 میلیون تومان ( هر یک بطور جداگانه 80 میلیون تومان )
 مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت= 120 میلیون تومان ( هر یک بطور جداگانه 60 میلیون تومان )
سایر شهرها 80 میلیون تومان =( هر یک بطور جداگانه 40 میلیون تومان )


نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل تسهیلات بدون سپرده چنددرصد می باشد ؟

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ازمحل تسهیلات بدون سپرده 18 درصد می باشد.

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل حسابهای تعهدی ( پس انداز مسکن جوانان ، صندوق پس اندازمسکن ساخت و صندوق پس انداز مسکن ) چنددرصد می باشد ؟

نرخ سود برای حسابهای تعهدی 17 درصد می باشد. 

سقف دوفقره تسهیلات ( به پدر و فرزند و یا مادر و فرزند) ازمحل اوراق گواهی حق تقدم برای احداث یک واحد مسکونی به چه میزانی می باشد ؟

تهران= 80 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 40 میلیون تومان)
مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت= 70 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 35 میلیون تومان)
سایر شهرها= 60 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 30 میلیون تومان)


نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل اوراق حق تقدم چنددرصد می باشد ؟

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ازمحل اوراق حق تقدم17/5درصد می باشد.

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل حساب پس انداز صندوق مسکن یکم چند درصد می باشد ؟

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت از محل حساب پس انداز صندوق یکم 9.5 درصد می باشد.