منوی گروهها منوی گروهها


آخرین بروزرسانی 1394/04/21

سوالات متداول سوالات متداول

نرخ سود تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر چند درصد است ؟

درحال حاضر نرخ سود تسهیلات ازمحل صندوق پس انداز یکم در بافت فرسوده شهری 8 درصد و در خارج از مناطق بافت فرسوده شهری 9.5 درصد می باشد.

نرخ سود تسهیلات خرید از محل حساب پس انداز مسکن جوانان ، صندوق پس انداز مسکن و صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر چند درصد است ؟

درحال حاضر برطبق مصوبات شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات خرید ازمحل حساب پس انداز مسکن جوانان 9 درصد،از محل صندوق پس انداز مسکن11 درصد  و از محل صندوق پس انداز مسکن یکم 9.5می باشد .

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه 3 ماهه بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 3 ماهه درحال حاضر 14 درصد درسال می باشد.

نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری ویژه 9 ماهه بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه 9 ماهه درحال حاضر 14/5 درصد درسال می باشد.

<نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی بانک مسکن در حال حاضر چند درصد می باشد ؟

براساس اعلام شورای پول و اعتبار نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی درحال حاضر 10 درصد درسال می باشد.

چنانچه سپرده گذار از دریافت تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان منصرف شود،آیا سودی به سپرده وی تعلق خواهد گرفت ؟

در صورت انصراف سپرده گذار از دریافت تسهیلات و فسخ حساب به سپرده وی ، سودی معادل سود حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی تعلق میگیرد.

کوتاهترین زمان سپرده گذاری جهت دریافت تسهیلات از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم چه مدت می باشد؟

12ماه، معادل 2 دوره 6 ماهه 
درصورتیکه سپرده گذار قصد دریافت تسهیلات طی دو دوره 6 ماهه را داشته باشد می بایست به گونه ائی سپرده گذاری نماید که حاصل مجموع متوسط موجودی دو دوره انتظار وی معادل سقف تسهیلاتی مورد نظر گردد . برای 
مثال پیشنهاد می گردد جهت دریافت تسهیلات 80 میلیون تومان مبلغ 40 میلیون تومان ، تسهیلات 60 میلیون تومان مبلغ 30 میلیون تومان و تسهیلات 40 میلیون تومان مبلغ 20 میلیون تومان به مدت یکسال درحساب سپرده گذاری شود. شایان ذکراست رعایت حداقل متوسط موجودی هردوره انتظار برای هرسقف تسهیلاتی الزامی می باشد . حداقل متوسط موجودی هردوره در تسهیلات 80 میلیون تومان 13/5میلیون تومان ، در تسهیلات 60 میلیون تومان 10 میلیون تومان و در تسهیلات 40 میلیون تومان6/7 میلیون تومان می باشد .

سقف دوفقره تسهیلات ( به پدر و فرزند و یا مادر و فرزند) ازمحل اوراق گواهی حق تقدم برای احداث یک واحد مسکونی به چه میزانی می باشد ؟

تهران= 80 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 40 میلیون تومان)
مراکز استان ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت= 70 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 35 میلیون تومان)
سایر شهرها= 60 میلیون تومان (هر یک بطور جداگانه 30 میلیون تومان)


نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل اوراق حق تقدم چنددرصد می باشد ؟

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ازمحل اوراق حق تقدم17/5درصد می باشد.

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل حساب پس انداز صندوق مسکن یکم چند درصد می باشد ؟

نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت از محل حساب پس انداز صندوق یکم 9.5 درصد می باشد.

— 10 آیتم به ازای هر صفحه
نمایش 21 - 30 از 34 نتیجه