هیات مدیره هیات مدیره

مدیرعامل و رییس هیات مدیره
تلفن : 021-88772697
نمابر : 021-88884026
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه نهم- کد پستی:19947638111

عضو هیات مدیره
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88874180
نمابر : 021-82932808
عضو هیات مدیره
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88875671
نمابر : 021-82932801
عضو هیات مدیره
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88797824
نمابر : 021-82932809
عضو هیات مدیره
آدرس پستی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هشتم-کد پستی:۱۹۹۴۷۶۳۸۱۱۱
تلفن : 021-88875670
نمابر : 021-88875670