مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده از تسهیلات

مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده ازتسهيلات مسکن :
 
  *مدت اعتبار اوراق ممتاز استفاده از تسهيلات مسکن صادره از تاريخ1393/01/15 الي 1393/12/15،از تاريخ مندرج بر روي برگه تاييديه مالکيت اوراق ممتاز استفاده از تسهيلات مسکن به مدت به 6ماه تمديد گرديد.
 
 
 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهيلات

نماد 9301

95/1/15

95/2/15

نماد 9302

95/2/15

95/3/15

نماد 9303

95/3/15

95/4/15

نماد 9304

95/4/15

95/5/15

نماد 9305

95/5/15

95/6/15

نماد 9306

95/6/15

95/7/15

نماد 9307

95/7/15

95/8/15

نماد 9308

95/8/15

95/9/15

نماد 9309

95/9/15

95/10/15

نماد 9310

95/10/15

95/11/15

نماد 9311

95/11/15

95/12/15

نماد 9312

95/12/15

96/1/15

 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهيلات

نماد 9401

96/1/15

96/2/15

نماد 9402

96/2/15

96/3/15

نماد 9403

96/3/15

96/4/15

نماد 9404

96/4/15

96/5/15

نماد 9405

96/5/15

96/6/15

نماد 9406

96/6/15

96/7/15

نماد 9407

96/7/15

96/8/15

نماد 9408

96/8/15

96/9/15

نماد 9409

96/9/15

96/10/15

نماد 9410

96/10/15

96/11/15

نماد 9411

96/11/15

96/12/15

نماد 9412

96/12/15

97/1/15

 
 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهيلات

نماد 9501

97/1/15

97/2/15

 
   

آخرین بروزرسانی 1395/08/09