فرآیندهای خدمات ارزی فرآیندهای خدمات ارزی

 
گشایش و واریز اعتبارات اسنادی دیداری گشایش و واریز اعتبارات اسنادی مدت دار  گشایش و واریز اعتبارات اسنادی ریفاینانس(LC)
ثبت سفارش و بروات اسنادی دیداری با تعهد ثبت سفارش و بروات اسنادی مدت‌دار با تعهد ثبت سفارش و بروات اسنادی بدون تعهد
حواله صادره از محل ثبت سفارش حواله صادره از محل ارز متقاضی(از محل حساب مشتری) حواله صادره از محل ارز متقاضی(از محل ثبت سفارش)
حواله وارده ارسال مدارک ضمانتنامه افتتاح حساب
خرید ارز برداشت از حساب واریز اسکناس به حساب

آخرین بروزرسانی 1396/03/29