تازه های اخبار تازه های اخبار

بانکداریعنی فردی که جذب منابع و وصول مطالبات رادرهمه شئون کار خویش لحاظ میکندوبابرنامه های مدون وهمیشگی دائم درحال رصدکردن شرایط بازار برای جذب نقدینگی ،سوق دادن مشتریان به سوی خود و بازگرداندن منابع بانک است.
1393/02/16