سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397
مديريت محتوا

آشنایی با اداره پژوهش و برنامه ریزی بانک مسکن

اداره پژوهش و برنامه ریزی بانک مسکن از سال 1383 بر اساس مصوبه هیات مدیره بانک تاسیس گردید.
ماموریت این اداره انجام طرحهای مطالعاتی و تحقیقاتی درخصوص مسایل و چالشهای بانک و ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به مدیریت عالی بانک در جهت رفع مشکلات موجود و پیشرفت بانک، در قالب موارد ذیل می باشد:
• ارتقاء سطح دانش و آگاهی کارشناسان و متخصصان
• احصاء مسائل و مشکلات پیش روی مدیریت ارشد بانک
• شناسایی فناوری های پیشرفته و نوین صنعت بانکداری و کاربردی نمودن آنها در بانک
• دستیابی به راه حلهای اساسی و منطقی در خصوص مسائل پیش روی مدیریت بانک
• انجام مطالعات کاربردی در زمینه صنعت بانکداری
• تولید دانش با کمک صاحبان اندیشه ، کارشناسان، و متخصصان صنعت بانکداری