شنبه 4 آذر 1396
 
 
     شنبه 4 آذر 1396
مديريت محتوا
قابل توجه مجریان محترم

با سلام
احتراماً ، خواهشمند است به منظور حفظ وحدت رویه بین پروژه های این مرکز گزارشهای مربوط به پروژه ها را به توجه به موارد قید شده در لینک فرمت گزارشهای پژوهشی و با طرح روی جلد پیوست ، به این اداره ارسال نمایید .
 
                                                                                                                                         اداره پژوهش و برنامه ریزی بانک  مسکن