یکشنبه 30 ارديبهشت 1397
 
 
     یکشنبه 30 ارديبهشت 1397
 

راهنما:
در فيلد مربوط به شماره ضمانت نامه، صرفاً اجزاي عددي شماره ضمانت نامه صادره بانك درج گردد.
به عنوان مثال در خصوص ضمانت نامه صادره به شماره 2/1111/5478/31 /ض ،شماره ضمانت نامه قابل درج در فيلد مربوطه برابر با 21111547831 (بدون درج مميز و ايجاد هر گونه فاصله بين اعداد) مي باشد.

شماره ضمانت نامه:  
شماره/شناسه ملي ( ضمانت خواه يا ذينفع):