شنبه 5 اسفند 1396
 
 
     شنبه 5 اسفند 1396
مسیر صفحات

 
محاسبه سود سپرده
نوع محاسبه سود:
توضیحات :
1-در صورت فسخ حساب قبل از 30 روز هیچ سودی به آن تعلق نمی گیرد.
2-نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری درصورت فسخ زودتر ازموعد ویا برداشت قسمتی ازآن بر حسب مدت سپرده گذاری با کسر 5/0 درصد از نرخ سود سپرده های متناظر قابل انجام می باشد
* مبالغ به ریال
نوع سپرده
مبلغ:
روز: