پنجشنبه 27 شهريور 1393
جستجو:  
 
 
     پنجشنبه 27 شهريور 1393
 مدارک لازم جهت صدور دفترچه بیمه خدمات درمانی :1.
مدارک لازم جهت بیمه نمودن همکار

1-1: درخواست کتبی همکار

1-2: تصویر حکم استخدامی

1-3: تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه همکار

1-4: تصویر کارت ملی

1-5: یک قطعه عکس

1-6: تصویر فیش حقوقی

1-7: مبلغ 000ر2 ریال وجه نقد2. مدارک لازم جهت صدور دفترچه بیمه همسر

2-1: تصویر شناسنامه صفحه اول و دوم سرپرست و همسر

2-2: تصویر کارت ملی همسر و سرپرست

2-3: تصویر عقدنامه صفحه زوج و زوجه

2-4: تصویر آخرین  فیش حقوقی سرپرست

2-5: تصویر صفحه اول دفترچه بیمه سرپرست

2-6: یک قطعه عکس

2-7: مبلغ 000ر2 ریال بابت هر نفر3
. مدارک لازم جهت صدور دفترچه بیمه فرزند

3-1: تصویر صفحه اول شناسنامه فرزند

3-2: تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه سرپرست

3-3: ارائه شماره ملی فرزند

3-4: تصویر آخرین فیش حقوقی

3-5: ارائه گواهی دانشجویی جهت فرزندان مذکر بالای 20 سال سن

3-6: تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه جهت فرزندان مؤنث بالای 18 سال سن

3-7: یک قطعه عکس برای  فرزندان بالای 2 سال

3-8: مبلغ 000ر2 ریال وجه نقد4
. مدارک لازم جهت صدور دفترچه بیمه پدر و مادر

4-1: تصویر شناسنامه همه اعضای خانواده

4-2: تصویر صفحه اول و دوم شناسنامه پدر و مادر

4-3: شماره ملی همه اعضای خانواده

4-4: تصویر آخرین فیش حقوقی سرپرست ( حق سرانه پدر و مادر در فیش حقوقی کسر گردیده باشد)

4-5: تصویر صفحه اول دفترچه بیمه سرپرست

4-6: تکمیل فرم احراز کفالت والدین و ارائه پاسخ استعلام کتبی اداره بیمه خدمات درمانی تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

4-7: تکمیل فرم تبعی 3

4-8: یک قطعه عکس برای هر نفر

4-9: مبلغ 000ر2 ریال وجه نقد برای هر نفر


 
 ﻫ. مدارک لازم برای دفاتر بیمه همکاران انتقالی از شهرستانها:

1: تصویر شناسنامه اعضای خانواده

2: تصویر کارت ملی همکار و افراد تحت تکفل

3: تصویر آخرین فیش حقوقی

4: تصویر حکم انتقالی همکار

5: لاشه دفاتر بیمه اعضای خانواده

6: مبلغ 000ر2 ریال برای هر نفرو. مدارک لازم جهت صدور دفترچه المثنی:

1: تصویر شناسنامه بیمه شده

2: تصویر دفترچه بیمه یکی از اعضای خانواده

3: تصویر کارت ملی

4: ارائه برگه استشهادیه

5: تصویر فیش حقوقی سرپرست

6: مبلغ 000ر12 ریال وجه نقد

7: یک قطعه عکس


ز. مدارک لازم جهت ابطال دفترچه بیمه :

1: تصویر آخرین فیش حقوقی سرپرست

2: تصویر گواهی فوت در صورت فوت

3: تصویر عقدنامه و صفحه اول و دوم شناسنامه فرزندان مؤنث

4: درخواست کتبی همکار مبنی بر ابطال دفترچه به همراه لاشه دفترچه

5: تصویر فیش حقوقی یا حکم استخدامی فرزند و یا همسر همکار در صورت اشتغال بکار