جستجو:  
چهارشنبه 7 مرداد 1394
 
 
     چهارشنبه 7 مرداد 1394

 
 
سوران بیدار

معاون اداره کل ارزیابی عملکرد
تلفن:  66749651
نمابر: 66749651
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
 
علی شیرزادی
 
معاون سرمایه گذاری و شرکتها اداره کل اعتبارات و سرمایه گذاری
تلفن:  88781133
نمابر: 88781133
پست الکترونیکی:    
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم


معاون اداره کل اعتبارات و سرمایه گذاری
تلفن: 88794509
نمابر:
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم

 فروغ جان آقائی

معاون اعتباری اداره کل اعتبارات و سرمایه گذاری
تلفن:  88774721
نمابر:
پست الکترونیکی:    
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه ششم
 
داود قربانی
 
معاون آمار و بررسی اداره کل آمارو اطلاعات
تلفن : 66746554
نمابر:66709638
 پست الکترونیکی:
آدرس پستی: خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
فاطمه مومن طایفه
 
معاون اداره کل آمارو اطلاعات
تلفن : 66701908
نمابر:66709638
پست الکترونیکی: momen@bank-maskan.ir
آدرس پستی: خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
 سعید صفدری
 
معاون اجرایی اداره کل آموزش 
تلفن : 88519637
نمابر:88519644
 پست الکترونیکی:
آدرس پستی: خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
 آفرین نبی زاده 
 
معاون برنامه ریزی طرحهای آموزشی اداره کل آموزش
تلفن :  88519636
نمابر:   88519644
ایمیل:Nabizadeh@bank-maskan.ir 
آدرس پستی:   خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
ابوالفضل صدری 

معاون منابع انسانی اداره کل امور کارکنان
تلفن:  66706844
نمابر:  66701295
پست الکترونیکی: Sadri@Bank-maskan.ir   
آدرس پستی:  خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم
منوچهر فتح آبادی
 
معاون فنی اداره کل امور کارکنان
تلفن:  66705130
نمابر:  66701295
پست الکترونیکی: 
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه چهارم

معاون هماهنگی اداره کل امور مدیریتهای شعب استانها
تلفن: 88773431
نمابر:82932224
پست الکترونیکی: sadeghi@bank-maskan.ir
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
رضا صالحی شهرابی

معاون نظارتی اداره کل امور مدیریتهای شعب استانها
تلفن: 88875589
نمابر:82932224
پست الکترونیکی: Rezasalehi@bank-maskan.ir
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
اصغر قمرئی فر

معاون برنامه ریزی اداره کل بازرسی
تلفن:  66730178    
نمابر: 66730178
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه اول
مجید والائی شریف

معاون نظارتی و هماهنگی اداره کل بازرسی
تلفن: 66744593     
نمابر:  66744593 
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
 
معاون اداره کل بازاریابی
تلفن: 88875142
نمابر:88875142
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه  همکف
 
ناهید محسنی

معاون اداره  کل پژوهش وبرنامه ریزی
تلفن: 66730183
نمابر: 66730183
پست الکترونیکی:
Mohseni@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
فریبرز راحتی
 
معاون اداره  کل پژوهش وبرنامه ریزی
تلفن: 66709658
نمابر: 66709658
پست الکترونیکی: 
آدرس پستی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
مالک آزادیان 
 
معاون اداره کل پیگیری وصول مطالبات
تلفن: 88844597
نمابر: 88844597  
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
 
 
غلامرضا هروی
 
معاون تجهیز اداره کل تجهیز و پشتیبانی
تلفن: 88870214
نمابر:88779606
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
اسحاق خاکی
 
معاون پشتیبانی اداره کل تجهیز و پشتیبانی
تلفن: 88781318
نمابر:88779606
پست الکترونیکی:  
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم


معاون معاملات اداره کل تجهیز و پشتیبانی
تلفن: 88874027
نمابر:88779606
پست الکترونیکی: 
 آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
 


معاون اداره کل حسابداری و بودجه 
تلفن:88875103
نمابر:82932507
پست الکترونیکی: 
آدرس پستی :میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه پنجم
حسین عسگری

معاون اداره کل حسابداری و بودجه 
تلفن:88873922
نمابر:82932507
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه پنجم


معاون اداره کل حسابرسی داخلی

تلفن: 66703224
نمابر: 66703224
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم

 معاون اداره کل حفاظت پرسنلی

تلفن: 88662858
نمابر:82932721
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هفتم 
 
 
حسن خداکرمی
 
معاون اداره کل حفاظت و امور ایمنی
تلفن: 66707297
نمابر:66705828
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
امیر مسعود زلفی گل 
 
معاونت حفاظت رایانه وداده ها(حفاظت IT )
تلفن: 66701907
نمابر: 66717289
پست الکترونیکی: Zolfigol@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
شهلا عباسی
 
معاون اداره کل حوزه مدیریت
تلفن:82932901
نمابر:
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
ابوالفضل داوری

معاون اداره کل حوزه مدیریت
تلفن:88874906
نمابر:82932925
پست الکترونیکی: a.davari@bank-maskan.ir
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
عزیزه قلی یان

معاون  اداره کل حقوقی

تلفن: 88200297
نمابر:88839634  
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند-  خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دو
مهدی خیام دار

معاون اداره کل خارجه
تلفن:  82932331
نمابر: 
پست الکترونیکی:m.kh@bank-maskan.ir
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم

مجتبی زائری امیرانی

معاون مالی اداره کل خدمات نوین
تلفن:66722534  
نمابر:66735061
پست الکترونیکی: zaeri@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان فردوسی-  خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
ناصر جعفری صابری

معاون اجرایی و پشتیبانی اداره کل خدمات نوین
تلفن:66722268 
نمابر:66735061
پست الکترونیکی: jafari@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان فردوسی-  خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن- طبقه اول
محسن کریمی

معاون خزانه اداره کل خزانه و مبادلات
تلفن:66708683
نمابر:66708683
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم

معاون اداره کل خزانه و مبادلات

تلفن:66707069
نمابر:66707069
پست الکترونیکی: 
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
محسن جهانگیری
 
معاون درمان اداره کل رفاه کارکنان
تلفن:  66701905
نمابر:66743010
پست الکترونیکی:jahangiri@bank-maskan.ir 
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
عبدالله حسامی

معاون اداره کل رفاه کارکنان 
تلفن: 66710944 
نمابر: 66743010
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
 
معاون اداره کل روابط عمومی
تلفن: 82932100
نمابر:82932102
پست الکترونیکی: a.azari@bank-maskan.ir
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه اول
معصومه ساداتی فر

معاون اداره کل روابط عمومی

تلفن: 82932103
نمابر:82932102
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول


معاون فنی اداره کل ساختمان
تلفن:88200272
نمابر:88200274
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن
صابر علی سرابی تبریزی
 
معاون املاک اداره کل ساختمان
تلفن:88200273
نمابر:88200274
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن
شاپرک مستوفی

معاونت سپرده ممتاز
تلفن:
نمابر:
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن

عبداله زوار چهار طاق

معاون برنامه ریزی اداره کل طرح و برنامه
تلفن: 88873634
نمابر:88783729
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
نادره نادری
 
معاون اداره کل طرح و برنامه
تلفن: 88873347
نمابر: 88783729
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
غلامرضا امیری پور 

معاون اجرایی اداره کل عملیات ارزی
تلفن:  82932702
نمابر: 82932735
پست الکترونیکی:Amiripour@bank-maskan.ir
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هفتم
 
معاون ستادی اداره کل عملیات ارزی
تلفن:  88775948
نمابر: 82932735
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه هفتم
محمد رضا سمائی
 
معاون اداره کل فناوری اطلاعات
تلفن: 66735062
نمابر:66728099
پست الکترونیکی:samaei@bank-maskan.ir
آدرس پستی: خیابان فردوسی-  خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
داود صالحی
 
معاون فنی وپشتیبانی اداره کل فناوری اطلاعات
تلفن:66743410
نمابر: 66728099
پست الکترونیکی:dsalehi@bank-maskan.ir
آدرس پستی: خیابان فردوسی-  خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
قاسم توکلی

معاون اداره کل گزینش                           
تلفن:88381730  
نمابر: 88381739
پست الکترونیکی: Gh.tavakoli@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان طالقانی-نرسیده به چهارراه مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
 
رحیم ابراهیم زاده

معاون اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی

تلفن:66735001     

نمابر:66747702   
پست الکترونیکی:
Rahim-ebrahimzade@bank-maskan.ir

آدرس پستی:خیابان فردوسی-خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره سه بانک مسکن-طبقه سوم
مژگان ملایری فر

معاون اداره کل مدیریت ریسک

تلفن: 66734155
نمابر: 66733683
پست الکترونیکی: آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن