جستجو:  
یکشنبه 11 مرداد 1394
 
 
     یکشنبه 11 مرداد 1394

 
 
 
اصغر گودرزی
 
رییس اداره کل ارزیابی عملکرد
تلفن:66749653
نمابر: 66730184
پست الکترونیکی: Goudarzi@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
 ندا کسری کرمانشاهی

رییس اداره کل اعتبارات و سرمایه گذاری
تلفن: 88779462
نمابر:82932635
پست الکترونیکی: 
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم

رییس اداره کل آمارو اطلاعات
تلفن : 66702615
نمابر: 64572444
 پست الکترونیکی: 
آدرس پستی: خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه دوم
مسعود ارمغانی

رییس اداره کل آموزش
تلفن :88519635
نمابر:88519644
پست الکترونیکی:Armaghani@bank-maskan.ir
آدرس پستی: خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
 
مرتضی صالحی

رییس اداره کل امور مدیریتها و شعب استان تهران
تلفن:88875144
نمابر:82932224
پست الکترونیکی: 
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
محمدحسین جوادیان فرزانه
 
رییس اداره کل امور مدیریتهای شعب استانها 

تلفن:88875144
نمابر:82932224
پست الکترونیکی
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
پرویز نجفیان

رییس اداره کل امور کارکنان
تلفن:66718073
نمابر:66701295
پست الکترونیکی: 
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم

محمد نقابدوست 

رییس اداره کل بازرسی
تلفن: 66718071
نمابر:  66718071
پست الکترونیکی: m.neghabdoost@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه پنجم
 
رییس اداره کل بازاریابی
تلفن:88875141
نمابر:88875141
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه  همکف
محمد امیر کرامت
 
رییس اداره کل پژوهش و برنامه ریزی 
تلفن: 66702166
نمابر: 66730383
پست الکترونیکی:  Maskanreserch@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
حمید رضا صحابت 
 
رییس اداره کل  پیگیری وصول مطالبات 
تلفن:  88200301
نمابر: 88200302
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن -طبقه سوم
عبدالرضا همتی 

رییس اداره کل تجهیز و پشتیبانی
تلفن:88870215
نمابر:88779606
پست الکترونیکی: 
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
سعید دهقان نیری

رییس اداره کل حسابداری و بودجه 

تلفن:88875592
نمابر: 82932507
پست الکترونیکی: 
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم
مازیار جنگ میری
 
رییس اداره کل حسابرسی داخلی
تلفن: 66745996
نمابر: 66730386
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
مهرداد رحیمی

رییس اداره کل حفاظت و امور ایمنی
تلفن: 66710896
نمابر: 66708528
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
مرتضی حسینی

سرپرست اداره کل حفاظت پرسنلی

تلفن: 88875140
نمابر: 82932721
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هفتم
داود خلجستانی

سرپرست اداره کل حقوقی

تلفن: 88839634
نمابر:88200295  
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
امیرحسین رضائیان 
 
رییس اداره کل حوزه مدیریت
تلفن:88875672
نمابر:82932925
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
 فاطمه جمالی فر
 
رییس اداره کل خارجه
تلفن:88795852
نمابر:
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
نیکوفر صفری

رییس اداره کل خدمات نوین
تلفن: 66725693
نمابر: 66723528
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره دو بانک مسکن
صابر عسکرپور

رییس اداره کل خزانه و مبادلات

تلفن:66708681
نمابر:66708681

پست الکترونیکی:

آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
رییس اداره کل رفاه کارکنان
تلفن:  66700925
نمابر:  66743010
پست الکترونیکی:  izadi-masoud@bank-maskan.ir

آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم
مسعود ایزدی 

سرپرست اداره کل روابط عمومی
تلفن: 88875143
نمابر:82932102
پست الکترونیکی: izadi-masoud@bank-maskan.ir

آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول
داود محمدی

رییس اداره کل ساختمان

تلفن:88200271
نمابر:88200274
پست الکترونیکی: D.mohammadi@bank-maskan.ir
آدرس پستی:میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن -طبقه ششم
 

رییس اداره کل طرح و برنامه
تلفن:88781353
نمابر: 88781353
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه چهارم
حسین فرمانی

رییس اداره کل عملیات ارزی
تلفن:88875690
نمابر:88779464
پست الکترونیکی: Intl-div@bank-maskan.ir
آدرس پستی:میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هفتم
مهدی کاووسی فر

رییس اداره کل فناوری اطلاعات
تلفن: 66736730
نمابر:66728099
پست الکترونیکی:kavoosi@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
سید جعفر قریشی
 
رییس اداره کل  گزینش
تلفن:88381729
نمابر:88381739
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان طالقانی-نرسیده به چهاراره مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
رضا فرامرزی 
 
رییس اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی
تلفن:66747701
نمابر:66747702
پست الکترونیکی:
آدرس پستی:خیابان فردوسی-خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره سه بانک مسکن-طبقه سوم
 روح اله رهنما فلاورجانی
رییس اداره کل مدیریت ریسک
تلفن:66734155
نمابر: 66733683
پست الکترونیکی:R.Rahnama@bank-maskan.ir
آدرس پستی:خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم