جستجو:  
دوشنبه 19 بهمن 1394
 
 
     دوشنبه 19 بهمن 1394

 
اصغر گودرزی
 
اداره کل ارزیابی عملکرد
شماره تماس :66749653 - 021
نمابر: 66730184 - 021
پست الکترونیک: Goudarzi@bank-maskan.ir

نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
 ندا کسری کرمانشاهی

اداره کل تسهیلات تبصره ای
شماره تماس : 88779462 - 021
نمابر:82932635- 021


نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم
کدپستی:1994763811  
 
اداره کل امور مدیریتها و شعب استان تهران
شماره تماس :88873017 - 021
نمابر:82932224 - 021
پست الکترونیک:m.salehi@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
کدپستی:19947638111  
ناصررفیعی

اداره کل آموزش
شماره تماس  :88519635 - 021
نمابر:88519644 - 021
پست الکترونیک:
نشانی : خیابان سهروردی شمالی- میدان شهید قندی- بانک مسکن- اداره آموزش
کدپستی:1556916811
 
اداره کل امور کارکنان
شماره تماس :3-64572260 - 021
نمابر:66701295 - 021
پست الکترونیک:Armaghani@bank-maskan.ir
خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه چهارم
 

 اداره کل امور مدیریتهای شعب استانها 

شماره تماس :88875144 - 021
نمابر:82932224 - 021
پست الکترونیک:m.h.javadian@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه دوم
کدپستی:19947638111

محمد نقابدوست 

اداره کل بازرسی
شماره تماس : 66718071 -021
نمابر:  66709635- 021
پست الکترونیک: m.neghabdoost@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه پنجم
 
اداره کل بازاریابی
شماره تماس :66576536 - 021
نمابر:66576536 - 021
نشانی:خیابان آزادی-رودکی شمالی-نبش خیابان پرچم-طبقه فوقانی شعبه توحید
محمد امیر کرامت
 
اداره کل پژوهش و برنامه ریزی  
شماره تماس : 64572401 - 021
نمابر: 66730383 - 021
پست الکترونیک:Maskanreserch@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان فردوسی-نبش خیابان سرهنگ سخایی-ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
 
اداره کل  پیگیری وصول مطالبات 
شماره تماس 88200301- 021
نمابر: 88200298 - 021


نشانی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن -طبقه سوم
غلامرضا هروی

سرپرست اداره کل تجهیز و پشتیبانی
شماره تماس :88870215 - 021
نمابر:88779606 - 021

نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه سوم
سعید دهقان نیری

اداره کل حسابداری

شماره تماس :82932501 - 021
نمابر: 82932507 - 021
پست الکترونیک:Saeed Dehghan niri@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه پنجم
مازیار جنگ میری
 
اداره کل حسابرسی داخلی
شماره تماس : 66745996 - 021
نمابر: 66730386 - 021
پست الکترونیک:m.jangmiri@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه سوم
 
 اداره کل حفاظت و امور ایمنی
شماره تماس : 66701907- 021
نمابر: 66705828 - 021
پست الکترونیک:m.rahimi@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:1136844414
مرتضی حسینی

سرپرست اداره کل حفاظت پرسنلی

شماره تماس : 88875140 - 021
نمابر: 82932721 - 021
پست الکترونیک:rezaeian@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه هفتم
داود خلجستانی

اداره کل حقوقی

شماره تماس : 88200270 - 021
نمابر:88200295 - 021
پست الکترونیک:Dkhalajestani@bank-maskan.ir
نشانی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن-طبقه دوم
امیرحسین رضائیان 
 
اداره کل حوزه مدیریت
شماره تماس :82932903 - 021
نمابر:82932925 - 021


نشانی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه نهم
فاطمه جمالی فر
 
سرپرست اداره کل خارجه
شماره تماس :88795852 - 021
نمابر: 82932333 - 021
پست الکترونیک:F.jamalifar@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک-خیابان عطار-ساختمان بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1994763811 
نیکوفر صفری

اداره کل خدمات نوین
شماره تماس : 66725693 - 021
نمابر: 66723528 - 021
پست الکترونیک:safari@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره دو بانک مسکن
صابر عسکرپور

اداره کل نقدینگی و خزانه داری

شماره تماس :64572460 - 021
نمابر:66708683 - 021
پست الکترونیک:s.askarpour@bank-maskan.ir
نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن- طبقه اول
کدپستی:44414-11368
اداره کل رفاه کارکنان
شماره تماس :  66700925 - 021
نمابر:  66743010 - 021
پست الکترونیک:Najafian p@bank-maskan.ir  
نشانی : خیابان فردوسی- نبش خیابان
سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1136844414
مسعود ایزدی 

اداره کل روابط عمومی
شماره تماس : 88875143 - 021
نمابر:82932102  - 021
پست الکترونیک: izadi-masoud@bank-maskan.ir
نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه اول
 
اداره کل ساختمان 
شماره تماس:88200271 - 021
نمابر:88200274 - 021
پست الکترونیک: D.mohammadi@bank-maskan.ir

نشانی : میدان هفت تیر- ابتدای پل کریمخان زند- نبش خیابان شهید حسینی-ساختمان بانک مسکن
-طبقه ششم
کدپستی:1585694614

نادره نادری
سرپرست اداره کل سازمان وروش ها
شماره تماس : 88873347- 021
نمابر: 88783729 - 021
پست الکترونیک:
نشانی : میدان ونک - خیابان عطار - ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم            

سید جعفر قریشی
 
 اداره کل گزینش
شماره تماس :88381729- 021
نمابر:88381739 - 021
 
نشانی :خیابان طالقانی-نرسیده به چهاراره مفتح-ساختمان بانک مسکن-طبقه چهارم
 
اداره کل فناوری اطلاعات
شماره تماس : 66736730 - 021
نمابر: 66728099 - 021
پست الکترونیک:kavoosi@bank-maskan.ir

نشانی : خیابان فردوسی- خیابان کوشک مصری- ساختمان شماره دو بانک مسکن
کدپستی:1136844414
روح اله رهنما فلاورجانی
 
اداره کل مدیریت ریسک
شماره تماس :66746558 - 021
نمابر: 66733683 - 021
پست الکترونیک:R.Rahnama@bank-maskan.ir
نشانی :خیابان فردوسی- نبش خیابان سرهنگ سخایی- ساختمان شماره یک بانک مسکن-طبقه دوم
کدپستی:1136844414
 
رضا فرامرزی 
 
اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی
شماره تماس :64572949 - 021
نمابر:66747702 - 021
پست الکترونیک:Faramarzi@bank-maskan.ir
نشانی :خیابان فردوسی-خیابان کوشک مصری-ساختمان شماره سه بانک مسکن-طبقه سوم
کدپستی:1136844414

 
حسین حیدری

اداره کل اعتبارات و تامین مالی
شماره تماس : 88779462 - 021
نمابر:82932635- 021

نشانی : میدان ونک- خیابان عطار -ساختمان بانک مسکن- طبقه ششم
کدپستی:1994763811