پنجشنبه 30 فروردين 1397
 
 
     پنجشنبه 30 فروردين 1397

 
حواله الکترونیکی بین بانکی (سحاب )

جهت استفاده بهینه ازکارتهای بانکی عضوشتاب درنقل وانتقال وجوه بین بانکها خدمت جدیدی به نام حواله الکترونیکی بین بانکی (سحاب )ارائه می شود.


انتقال وجه بین حسابهای مسکن کارت وکارت سایر بانکها : انتقال وجه بین حسابهای مسکن کارت وکارت سایر بانکها از طریق دستگاههای خودپرداز تا سقف 30 میلیون ریال واز طریق pos تا سقف 150 میلیون ریال در هر روز امکان پذیر می باشد.

این خدمت از طریق دستگاه خودپردازدرتمامی ساعات شبانه روز امکان پذیراست . برداشت از حساب صادرکننده و واریز وجه به صورت آنی صورت می گیرد وامکان پرداخت با تاریخ اینده وجود ندارد.در صورت عدم واریز آنی به حساب ذینفع وجوه به حساب صادر کننده برگشت داده می شود


کارمزدقابل پرداخت برای حواله های بانکی سحاب
  • از 1 ریال تا ده میلیون ریال 5000 ریال
  • از ده تا بیست میلیون ریال 7000 ریال
  • از بیست تاسی میلیون ریال 9000 ریال
  • از سی تا چهل میلیون ریال 11000 ریال
  • از چهل تا پنجاه میلیون ریال 13000 ریال 


انتقال وجه بین حسابهای مسکن کارت (مسکن کارتهای خودپرداز)بدون محدودیت امکان پذیر است.