جستجو:  

 
 
     چهارشنبه 1 مرداد 1393

نرخ سود تسهیلات

 

حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی                                                                   

ردیف

شرح

حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک در سال 1391

1

مشارکت مدنی با سپرده از محل حساب صندوق پس انداز مسکن ، صندوق پس انداز ساخت مسکن )

 

18%

2

 مشارکت مدنی با سپرده از محل حساب پس انداز مسکن جوانان

17%

3

مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

19%

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نرخ سود تسهیلات در عقود غیر مشارکتی                                                                     

ردیف

شرح

نرخ سود تسهیلات

تا سررسید 2 سال

برای سر رسید بیشتر از 2 سال

1

تسهیلات خرید مسکن (از محل حساب صندوق پس انداز مسکن)

 

13%

13%

2

تسهیلات خرید مسکن (از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)

 

14%

15%

3

تسهیلات خرید مسکن (از محل حساب پس انداز مسکن جوانان)

 

13%

13%

4

فروش اقساطی واگذاری سهم الشرکه – با سپرده ( از محل حساب صندوق پس انداز مسکن و صندوق پس انداز ساخت مسکن)

 

13%

13%

5

فروش اقساطی واگذاری سهم الشرکه – با سپرده ( از محل حساب پس انداز مسکن جوانان)

13%

13%

6

تسهیلات جعاله (اعم از بدون سپرده و با سپرده)

 

14%

15%

7

تسهیلات فروش اقساطی (تسهیلات خرید کالای با دوام ، خرید خودرو و واگذاری سهم الشرکه بدون سپرده و ... )

 

14%

15%