سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397

تعویض وثیقه
تعویض وثیقه تمامی قراردادهای تسهیلات فروش اقساطی با سپرده و بدون سپرده وتوام بدون نیاز به واریز درصدی از مانده بدهی ضمن ارائه‌ قبول‌ تقاضا با رعایت‌ شرایط‌ ذیل‌ امکان‌پذیر خواهد بود:
1 . وثیقه‌ جدید باید تکافوی‌ مطالبات‌ بانک‌ را بنماید.
2. تعویض وثیقه در خصوص انتقال تسهیلاتی که تاریخ دریافت آنهاقبل از تاریخ 83/10/12 بوده ، تاریخ صدور پروانه ساختمانی پلاک جدید ملاک نمی باشدو تنها در صورت تهیه چک لیست و برگه کنترل کیفیت و تایید ارزیاب بانک ، تعویض وثیقه امکان پذیر است.
3. در تعویض وثیقه در خصوص انتقال تسهیلاتی که تاریخ دریافت آنها بعد از 83/03/12 می باشد، رعایت شرایط و ضوابط مربوط به خرید واحدهای مسکونی غیر نوساز در زمان اخذ تسهیلات الزامی است.
 
مدارک لازم جهت تعویض وثیقه همزمان
1. سند ملک قدیم
2. سند ملک جدید
3. شناسنامه ، کارت ملی خریدار
4. شناسنامه، کارت ملی فروشنده
5. پایان کار ملک جدید
6. پروانه ساختمان ملک جدید(اصل و کپی)
7. صورتمجلس تفکیکی
8. مبایعه نامه (قولنامه ) ملک جدید (اصل و کپی)
9. استعلام طرح شهرداری و در صورت لزوم استعلام های پروانه ساختمان و پایان کار
10. بنچاق ملک جدید (اصل و کپی)
11. هزینه علی الحساب ارزیابی
12. پرداخت کارمزد تعویض وثیقه براساس تعرفه های بانک