چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
 
 
     چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397

جدول سپرده گذاری
جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی
طی سالهای 1379 الی 1395
حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر میباشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارائه شده توسط بانک در بلندمدت با شرایط خاص و استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب برخوردار گردد. شرایط عمومی افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان همانند شرایط عمومی انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن می باشد .
این حساب از سال 1379 در بانک مسکن به اجرا گذاشته شد. حداقل مبلغ واریزی برای افتتاح حساب معادل حداقل مبلغ واریزی ماهیانه در سال افتتاح حساب می باشد.

لطفا جهت دسترسی به حداقل مبالغ واریزی بر روی سال افتتاح حساب خود کلیک نمائید.