جستجو:  
شنبه 8 فروردين 1394
 
 
     شنبه 8 فروردين 1394

شرایط حساب
حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر می باشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارایه شده توسط بانک دربلند مدت با شرایط خاص استثنائی از مزایا وتسهیلات ویژه حساب مذکور برخوردارگردد .
 
شرایط استفاده از مزایا وتسهیلات حساب پس انداز جوانان :
هر شخصی که به سن هیجده سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از سوی دادگاه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانی که تحت ولایت و قیومیت او باشند حساب پس انداز مسکن جوانان افتتاح نماید . متقاضیان افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه( به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره) آغاز نماید.
 
برای افرادی که در سال 1393 افتتاح حساب می نمایند حداقل مبالغ واریزی ماهیانه در هر سال به شرح زیر است :

 
 

سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

170،000

180،000

190،000

200،000

220،000

 

سال ششم

سال هفتم

سال هشتم

سال نهم

سال دهم

240،000

260،000

280،000

300،000

330،000

 

سال یازدهم

سال دوازدهم

سال سیزدهم

سال چهاردهم

سال پانزدهم

360،000

390،000

420،000

450،000

480،000

 
 
 برداشت از حساب پس انداز مسکن جوانان در هر مقطعی بلامانع است لیکن برداشت از حساب مذکور باید به صورتی انجام پذیرد که متوسط موجودی حساب از حداقل مبلغ تعیین شده توسط بانک مرکزی در هر سال کمتر نشود .
 • در محاسبه سقف تسهیلات قابل پرداخت در مقطع استفاده از تسهیلات برای سال یا سالهایی که حداقل پیکر تجمیعی تعیین شده در آنها رعایت نگردیده باشد مابه التفاوت امتیاز مکتسبه در سال یا سالهای مربوطه از سقف تسهیلات تعیین شده برای سال یا سالهای مذکور به عنوان تفاوت با سقف منفی برای آن سالها، لحاظ و از سقف نهایی تسهیلات (سقف تسهیلات در مقطع استفاده ) کسر خواهد گردید. باتوجه به اینکه چنانچه پس از انقضای مدت زمان پانزده سال ، سپرده گذاری تداوم یابد و متوسط موجودی حساب در حد حداقل متوسط موجودی سال پانزدهم باقی بماند و یا از متوسط موجودی مذکور بیشتر شود ، سقف تسهیلات اعطایی برای سالهای بعد نسبت به هر سال چهار درصد و حداکثر تا 20 درصد سقف تسهیلات سال پانزدهم افزایش خواهد یافت لذا جبران سقف های تسهیلاتی از دست داده بعد از گذشت پانزده سال از تاریخ افتتاح حساب و در چارچوب شرایط مذکور نیز امکانپذیر می باشد.
 • در ابتدای هر سال حداقل مبلغ واریزی ماهیانه افتتاح کنندگان حسابهای جدید در آن سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین وابلاغ خواهد شد.
 • حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی (شهر تهران ،شهرهای بزرگ و سایر شهرها ) برای حسابهای افتتاحی طی سال 1393 به ترتیب
  در پایان سال پانزدهم بالغ بر 750 ،690 ،670 میلیون ریال
  در پایان سال ششم به ترتیب بالغ بر 340،370،430 میلیون ریال
  در پایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر 310،340،400 میلیون ریال تعیین شده است.

  توضیح:
  چنانچه دارنده حسابی بخواهد در پایان سال پنجم تا پانزدهم از سقف تسهیلات فوق الذکر استفاده نماید باید سپرده گذاری خود را با مبالغی بیشتر آغازکند.
 • برای افتتاح کنندگان حساب در سال 93 ، ضرایب لازم برای استفاده از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم عبارتند از :
  7/18 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای تهران 
  6/11 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای شهرهای بزرگ
  5/75 برابر حداقل واریزی ماهیانه برای سایر شهرها

  * * * به طور مثال چنانچه سپرده گذاری بخواهد در پایان سال پنجم از سقف تسهیلات در تهران که معادل 400/000/000 ریال است استفاده نماید می بایستی مبالغ جدول را با ضریب7/18 برابر واریز نماید که برای سال اول سپرده گذاری تقریبا معادل ماهی
  1/220/600ریال است (1/220/600=7/18×170/000)
   
 •  حداکثر مدت بازپرداخت تسهیلات اعطایی براساس مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درمقطع استفاده ازتسهیلات تعیین خواهدگردید.
 • پرداخت تسهیلات حساب پس انداز مسکن جوانان برای احداث ،تکمیل و خرید واحدهای مسکونی امکان پذیر است.
 • تسهیلات اعطایی حداکثربه میزان 80% ارزش واحدمسکونی که توسط ارزیاب بانک تعیین خواهد گردید قابل پرداخت خواهدبود.
 • درصورت عدم استفاده ازامتیازحساب پس اندازمسکن جوانان ,درهنگام فسخ حساب نرخ سودی براساس نرخ سودسپرده های کوتاه مدت به آن پرداخت میشود.
 • نرخ سود تسهیلات اعطایی با توجه به مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان استفاده از تسهیلات تعیین خواهدشد.
 • این حساب قابل تبدیل به دیگر حسابهای صندوق پس انداز مسکن می باشد ولی تبدیل سایر حسابهای صندوق پس انداز مسکن به حساب پس انداز مسکن جوانان امکان پذیر نمی باشد.
 • انتقال حساب به بستگان نزدیک (پدر ،مادر ،فرزند ، همسر ، خواهر ، برادر ، نوه ، مادربزرگ و پدربزرگ ) بلامانع است.
شرایط ویژه بانک مسکن برای افتتاح انواع حسابها به نام مادر به نفع فرزند صغیر وی:
 • بانک مسکن انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن ،حساب پس انداز مسکن جوانان ،سپرده های سرمایه گذای کوتاه مدت و بلند مدت رابه نام مادر و به نفع فرزند صغیر وی افتتاح می نماید. 
 • در هنگام افتتاح حسابهای مذکور مادر قادر می باشد که حق هرگونه برداشت از حساب افتتاحی را داشته باشد یا حق مذکور را از خود سلب نماید. 
 • در صورت فوت مادر ،وجوه واریزی به حساب افتتاحی توسط مادر جزو ماترک مادر منظور نخواهد شد و کلا" به طفل صغیر تعلق خواهد گرفت. 
 • در صورت فوت طفل صغیر قبل از رسیدن به سن موردنظر ، موجودی حساب و منافع آن متعلق به مادر بوده و مادر حق برداشت از حساب را نیز خواهد داشت.
 • افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نام فرزند صغیر توسط مادر و با داشتن حق برداشت موجودی امکان پذیر است.
شرایط ملک
سقف تسهیلات از محل حساب پس انداز مسکن جوانان به واحد هایی تعلق مگیرد که از تاریخ صدور پروانه ساختمانی آنها بیش از 20سال سپری نشده باشد.لازم به ذکر است جهت محاسبه  سقف تسهیلات اعطایی  به واحد هایی با عمر بیش از 20 سال و حداکثر تا 25سال می بایست به شعبه افتتاح کننده حساب مراجعه نمایید.
 
 
جدول سپرده گذاری
جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی
طی سالهای 1379 الی 1392
حساب پس انداز مسکن جوانان ماهیتا یکی از انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده که دارنده حساب قادر میباشد با رعایت برنامه سپرده گذاری ارائه شده توسط بانک در بلندمدت با شرایط خاص و استثنایی از مزایا و تسهیلات ویژه حساب برخوردار گردد. شرایط عمومی افتتاح حساب پس انداز مسکن جوانان همانند شرایط عمومی انواع حسابهای صندوق پس انداز مسکن می باشد .
این حساب از سال 1379 در بانک مسکن به اجرا گذاشته شد. حداقل مبلغ واریزی برای افتتاح حساب معادل حداقل مبلغ واریزی ماهیانه در سال افتتاح حساب می باشد.

لطفا جهت دسترسی به حداقل مبالغ واریزی بر روی سال افتتاح حساب خود کلیک نمائید.

 
مدارک
1-اصل و کپی سند مالکیت
2-اصل و کپی کلیه پروانه های ساخت
3-اصل و کپی کلیه پایانکارهای ساختمانی
4-اصل و کپی مبایعه نامه
5-اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی خریداروفروشنده تمام صفحات
6- قبض برق ساختمان (درصورت تشخیص شعبه) به همراه مستندات کدپستی ملک خریداری شده
7-ارائه اصل دفترچه و یا کارت
8-اصل و کپی گواهی حقوق یا جواز کسب ( ارائه مدارک شغلی خریدار )
9-اصل و کپی بنچاق ( درصورت لزوم وتشخیص شعبه )
10- اصل وکپی وکالتنامه (درصورت وجود وکیل)
11- اصل وکپی اجاره نامه ملک ( املاک اوقافی)
12- تکمیل نمونه فرمهای مربوطه

* افتتاح حساب متمرکز توسط فروشنده درصورتی که فروشنده در بانک مسکن دارای هیچ گونه حسابی نباشد و درصورت داشتن حساب، معرفی حساب مذکور به بانک جهت نقد کردن چک تسهیلات .
 
توضیح1: عدم وجودسابقه چک برگشتی وتسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست

توضیح2:
تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارائه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید.

نکته :
درصورت تکمیل بودن مدارک فوق وتاییدکلیه مراتب توسط شعبه مدت زمان جهت ارسال پیش نویس به دفترخانه حداقل 21 روزکاری میباشد
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1393/05/27