جستجو:  
شنبه 18 مهر 1394
 
 
     شنبه 18 مهر 1394

 

  درخواست های تسهیلاتی ثبت شده از مورخ1394/03/24به بعد  با حداکثر بازپرداخت 10 سال تعیین  می گردند.
  حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز
افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز تحت شرایط حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی بانک برای تمامی اشخاص ( حقیقی و حقوقی ) امکان‌پذیر است.

حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز برای اشخاص حقیقی (عادی)
1- افتتاح کنندگان و دارندگان این نوع سپرده ( با کد 8726 ) در واقع سپرده گذاران سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی هستند که علاوه بر اخذ سود، با توجه به ضوابط تعیین شده توسط بانک امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت.
نکته : تخصیص اوراق مذکور با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاری براساس اولویت بندی امتیازحساب‌ها انجام خواهد گرفت.
 
2- تعهد بانک در قبال سپرده‌گذاران حقیقی (عادی) این حساب صرفا محدود به پرداخت سود طبق ضوابط و شرایط اعلام شده از سوی بانک می‌باشد، که در حال حاضر نرخ سود این حساب 11 درصد است.
 
3- تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تعداد محدودی از دارندگان حساب مذکور مقدور بوده و در هر سال براساس وضعیت منابع و مصارف بانک تنها برای درصدی از متوسط مانده‌های حساب مذکور انجام خواهد گرفت. اولویت بندی جهت تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در پایان روز پانزدهم هر ماه به صورت متمرکز در اداره فناوری اطلاعات و برای هر شعبه به صورت مستقل و باتوجه به امتیاز حساب‌هایی که در آن تاریخ شش ماه تمام از تاریخ افتتاح حسابشان یا تاریخ آخرین مرحله تخصیص اوراق به آنها گذشته باشد انجام خواهد گرفت.اوراق تخصیص یافته در اوایل ماه بعد در اختیار دارندگان اولویت قرار خواهد گرفت.
 
4- تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب‌‌هایی که دارای اولویت باشند براساس امتیاز حساب به شرح جدول زیر انجام خواهد گرفت.
 
سقف اوراق قابل تخصیص (میلیون ریال)

حداقل مدت انتظار (ماه)

ضریب (برابر متوسط موجودی)

120

6

0.5

125

9

0.75

130

12

1

140

18

2

150

24

3

160

30

4

170

36

5

 
 5- حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز اشخاص حقیقی عادی (کد 8726 ) که مشمول دریافت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن گردیده و یا می‌گردند ، بدون نیاز به فسخ حساب پس از گذشت 6 ماه از تاریخ تخصیص اوراق و با امتیازی که براساس جمع کمترین مانده‌های روزانه حساب از روز بعد از تاریخ تخصیص اوراق محاسبه می‌گردد ، در اولویت بندی شرکت داده می‌شوند.
 
توضیح:
الف- تخصیص اوراق به یک حساب با اعمال روش فوق الذکر به دفعات امکانپذیر می‌باشد.
ب- با عنایت به این که حساب‌های مذکور فسخ نمی‌گردند ، در روند پرداخت سود کوتاه مدت به آنها هیچ خللی ایجاد نمی‌گردد.
 
افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی خاص
*-کد حساب اشخاص حقوقی 8728 و کد حساب اشخاص حقیقی خاص 8727 می باشد .
اشخاص حقوقی (برای کارکنان خود و یا سایر افراد) و اشخاص حقیقی خاص با هدف سودآوری با انعقاد قرارداد براساس کلیات و شرایط این حساب علاوه بر دریافت سود کوتاه مدت که در حال حاضر 11 درصد است ، مشروط به نگهداری حداقل مانده تعیین شده توسط بانک ، در حال حاضر (مبلغ 000،000، 185 ریال) پس از گذشت حداقل یک ماه (منتهی به پانزدهم ماه ) از افتتاح حساب از حق استفاده از اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن بهره‌‌مند می شوند. در صورت کاهش مانده حساب از 185 میلیون ریال تخصیص اوراق به حساب متوقف و پس از افزایش مانده حساب به حداقل 185 میلیون ریال و حفظ حداقل مانده مذکور به مدت یک ماه کامل منتهی به پانزدهم ماه، تخصیص اوراق مجددا آغاز خواهد گردید.
 
سپرده سرمایه گذاری ممتاز (کوتاه مدت ویژه )
 
* سه ماهه حقیقی کد 7832                                 سه ماهه حقوقی کد 7838
اشخاص حقوقی (برای کارکنان خود و یا سایر افراد) و اشخاص حقیقی با هدف سودآوری با انعقاد قرارداد براساس کلیات و شرایط این حساب علاوه بر دریافت سود ویژه معادل حساب های سپرده سرمایه گذاری ویژه سه ماهه ( در حال حاضر 14 درصد ) ، مشروط به نگهداری حداقل مانده تعیین شده توسط بانک ، در حال حاضر (مبلغ 225،000،000 ریال ) پس از گذشت حداقل یک ماه (منتهی به پانزدهم ماه) از افتتاح حساب از حق استفاده از اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن بهره‌‌مند می شوند.
 
نکته 1: مبنای محاسبه اوراق از محل مانده این حساب‌ها به صورت مستقل از حساب اشخاص حقیقی (عادی) در مورد هر حساب به صورت جداگانه و باتوجه به درصد تعیین شده توسط بانک و متوسط موجودی هر حساب، پانزدهم هر ماه انجام و تخصیص اوراق در ابتدای ماه بعد انجام می‌گیرد.
 
نکته 2 : افتتاح حساب با ارایه برگه سپرده می باشد .
 
نکته 3 : حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 160 میلیون ریال می باشد .
نکته 4 : حداقل مبلغ جهت تخصیص اوراق گواهی حق تقدم در هر ماه 225 میلیون ریال می باشد .
نکته 5 : درصد تخصیص اوراق در حسابهای افتتاحیه سال 94 معادل 27 درصد می باشد .
 
تاریخ اعتبار استفاده از اوراق گواهی حق تقدم
 
*- مدت اعتبار مندرج بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از 15 /01/90 تا 15/12/90 جهت استفاده از تسهیلات از تاریخ صدور مندرج بر روی آن به مدت 36 ماه می با شد.

*- مدت اعتبار مندرج بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از15/01/91 تا 15/12/91 جهت استفاده از تسهیلات از تاریخ صدور مندرج بر روی آن به مدت 31ماه می با شد.
 
*- مدت اعتبار مندرج بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از15/01/92 تا 15/12/92 جهت استفاده از تسهیلات از تاریخ صدور مندرج بر روی آن به مدت 25 ماه می با شد.

*- مدت اعتبار مندرج بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از15/01/93 تا 15/12/93 جهت استفاده از تسهیلات از تاریخ صدور مندرج بر روی آن به مدت 25 ماه می با شد.


نکته : لازم به ذکر است تاریخ نقل وانتقال و واگذاری این اوراق حد اکثر تا یک ماه قبل از تاریخ اعتبار استفاده از اوراق (جهت استفاده از تسهیلات ) امکان پذیر می باشد .
 
سایر موارد

1- اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره قبل از تاریخ 1389/07/15 با نام بوده و نقل و انتقال اوراق مذکور صرفا از طریق شعب بانک مسکن امکانپذیر می باشد .

نکته 1: نقل و انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از تاریخ 1389/07/15 و به بعد از طریق شرکت فرابورس ایران و شعب این بانک صورت می پذیرد .

نکته 2: از تاریخ فوق در هر ماه به تسهیلات گیرندگان یک برگه تاییدیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مربوط به نماد آن ماه تعلق خواهد گرفت .
 
*- جهت اطلاع از آخرین قیمت خرید و فروش اوراق گواهی حق تقدم و اطلاع از کارگزاریهای فرابورس می توانید به سایت شرکت فرابورس به نشانیwww.irfarabourse.com مراجعه نمایید.
 
2- دارندگان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قادر می‌باشند با استفاده از تسهیلات متعلق به اوراق مذکور نسبت به دریافت تسهیلات تعمیر(جعاله)، ساخت یا خرید واحدهای مسکونی با مشخصات تعریف شده و بر طبق شرایط و ضوابط و مقررات جاری بانک اقدام نمایند .
 
3- دارندگان اوراق و استفاده کنندگان از تسهیلات در قالب طرح مذکور مشمول محدودیت 5 سال در استفاده از تسهیلات نمی‌باشند .
 
4- نرخ سود باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل اوراق تعلق گرفته به این حساب معادل نرخ سود توسط بانک م. ج. ا ا. تعیین و به بانک مسکن ابلاغ می گردد .
 
5- مدت بازپرداخت تسهیلات خرید یک واحد مسکونی از محل اوراق با توجه به 4/ 3 عمر موفید ساختمان حداکثر 12 سال و مدت باز پرداخت تسهیلات جعاله حداکثر 5 سال می باشد .
 
6- سقف فردی استفاده از این اوراق (اعم از تعلق گرفته یا واگذاری ) جهت خرید و یا احداث یک واحد مسکونی حداکثر 350 میلیون ریال می‌باشد .
ضمنا سقف فردی استفاده از این اوراق (اعم از تعلق گرفته یا واگذاری) درتسهیلات تعمیر (جعاله ) 100 میلیون ریال می با شد .
 
7- دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن و حساب مسکن جوانان در صورت تمایل می‌توانند به صورت توام از امتیاز تسهیلاتی خود و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف 350 میلیون ریال جهت ساخت یا خرید واحد مسکونی با مشخصات تعریف شده توسط بانک اقدام نمایند.
 
8- افتتاح چند حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز به طور همزمان یا غیر همزمان در یک یا چند شعبه امکان ‌پذیر است.

نمونه گواهی حق تقدم
 
مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات
مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن :
 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9005

93/4/15

93/5/15

نماد 9006

93/5/15

93/6/15

نماد 9007

93/6/15

93/7/15

نماد 9008

93/7/15

93/8/15

نماد 9009

93/8/15

93/9/15

نماد 9010

93/9/15

93/10/15

نماد 9011

93/10/15

93/11/15

نماد 9012

93/11/15

93/12/15

 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9101

93/6/15

93/7/15

نماد 9102

93/7/15

93/8/15

نماد 9103

93/8/15

93/9/15

نماد 9104

93/9/15

93/10/15

نماد 9105

93/10/15

93/11/15

نماد 9106

93/11/15

93/12/15

نماد 9107

93/12/15

94/1/15

نماد 9108

94/1/15

94/2/15

نماد 9109

94/2/15

94/3/15

نماد 9110

94/3/15

94/4/15

نماد 9111

94/4/15

94/5/15

نماد 9112

94/5/15

94/6/15

 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9201

94/1/15

94/2/15

نماد 9202

94/2/15

94/3/15

نماد 9203

94/3/15

94/4/15

نماد 9204

94/4/15

94/5/15

نماد 9205

94/5/15

94/6/15

نماد 9206

94/6/15

94/7/15

نماد 9207

94/7/15

94/8/15

نماد 9208

94/8/15

94/9/15

نماد 9209

94/9/15

94/10/15

نماد 9210

94/10/15

94/11/15

نماد 9211

94/11/15

94/12/15

نماد 9212

94/12/15

95/1/15

 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9301

95/1/15

95/2/15

نماد 9302

95/2/15

95/3/15

نماد 9303

95/3/15

95/4/15

نماد 9304

95/4/15

95/5/15

نماد 9305

95/5/15

95/6/15

نماد 9306

95/6/15

95/7/15

نماد 9307

95/7/15

95/8/15

نماد 9308

95/8/15

95/9/15

نماد 9309

95/9/15

95/10/15

نماد 9310

95/10/15

95/11/15

نماد 9311

95/11/15

95/12/15

نماد 9312

95/12/15

96/1/15

 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9401

96/1/15

96/2/15

نماد 9402

96/2/15

96/3/15

نماد 9403

96/3/15

96/4/15

نماد 9404

96/4/15

96/5/15

نماد 9405

96/5/15

96/6/15

نماد 9406

96/6/15

96/7/15

نماد 9407

96/7/15

96/8/15

نماد 9408

96/8/15

96/9/15

نماد 9409

96/9/15

96/10/15

نماد 9410

96/10/15

96/11/15

نماد 9411

96/11/15

96/12/15

نماد 9412

96/12/15

97/1/15

 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1394/03/27