جستجو:  
جمعه 5 شهريور 1395
 
 
     جمعه 5 شهريور 1395

شرایط عمومی انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری ممتاز:

1- شرایط عمومی افتتاح انواع حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز کوتاه مدت عادی، همانند شرایط عمومی افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می باشد. واریز وجه به حساب ، برداشت از حساب ، نرخ سود، روش محاسبه و واریز سود به حساب عیناً تابع مقررات عمومی حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می‌باشد.

2- شرایط عمومی افتتاح انواع حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز ویژه (سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ممتاز) همانند شرایط عمومی افتتاح حسابهای سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه می­ باشد. نحوه محاسبه سود، فسخ حساب قبل از سررسید و برداشت قسمتی از سپرده قبل از سررسید تابع شرایط حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (غیر ممتاز) می­باشد.

الف ) شرایط ویژه حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز برای اشخاص حقیقی(عادی):

1- افتتاح کنندگان و دارندگان این سپرده ( سرفصلهای 8726 ) در واقع سپرده گذاران سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی هستند که علاوه بر اخذ سود، با توجه به ضوابط تعیین شده توسط بانک امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت .

2- نرخ سود علی­ الحساب سپرده در حال حاضر 11 درصد می­باشد.

3- حداقل مبلغ جهت افتتاح و تخصیص اوراق به این حساب(8726) 000ر50 ریال می­باشد.

4- تعهد بانک درقبال سپرده گذاران حقیقی ( عادی ) این حساب صرفاً محدود به پرداخت سود معادل سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می­باشد.

5- تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تعداد محدودی از دارندگان حساب مذکور مقدور بوده و در هر سال براساس وضعیت منابع و مصارف بانک تنها برای درصدی از متوسط مانده‌های حساب مذکور در هر شعبه انجام خواهد گرفت .

6- درصد تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در ابتدای هر سال تعیین و اعلام
می­گردد.

توضیح 1 : درصد تخصیص اوراق در این حساب در سال 94 ، 30% می­باشد.

توضیح2: محاسبه امتیاز هر حساب براساس جمع کمترین مانده طی هر روز صورت می­گیرد.

7 ـ تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب‌هایی که دارای اولویت باشند با توجه به مصوبه مورخ94/09/24 هیات مدیره محترم بانک ، براساس امتیاز حساب به شرح جدول زیر انجام خواهد گرفت.

سقف اوراق قابل تخصیص (میلیون ریال)

حداقل مدت انتظار (ماه)

ضریب (برابر متوسط موجودی)

360

6

0/5

370

9

0/75

380

12

1

410

18

2

440

24

3

470

30

4

500

36

5

توضیح 1 : تغییرات سقف­ های اوراق قابل تخصیص به حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز اشخاص حقیقی عادی به شرح جدول مذکور در محاسبات 94.10.15 و به بعد اعمال خواهد گردید.

توضیح 2 : افزایش سقف ­های مذکور مشمول حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز اشخاص حقیقی عادی (سرفصل­های 8726، 8731 و 8732) که قبل از تاریخ اجرای بخشنامه افتتاح گردیده ­اند نیز می­ گردد لذا دارندگان حساب‌های قبلی جهت برخورداری از سقف­ های مذکور ملزم به افتتاح حساب جدید نمی­باشند.

مثال : اگر حسابی پس از گذشت 6 ماه از تاریخ افتتاح حساب ( یا آخرین مرحله تخصیص اوراق به حساب ) با متوسط موجودی 730 میلیون ریال در اولویت قرار بگیرد میزان اوراق قابل تخصیص به حساب معادل 360 میلیون ریال می باشد .

اگر حسابی پس از گذشت 19 ماه ازتاریخ افتتاح حساب ( یا آخرین مرحله تخصیص اوراق به حساب ) با متوسط موجودی 70 میلیون ریال در اولویت قرار بگیرد ، میزان اوراق قابل پرداخت به حساب معادل 140 میلیون ریال می باشد .

8ـ حساب های سپرده سرمایه ­گذاری ممتاز اشخاص حقیقی عادی که از تاریخ 85.9.15 و به بعد مشمول دریافت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن گردیده و یا می‌گردند بدون نیاز به فسخ حساب پس از گذشت 6 ماه از تاریخ تخصیص اوراق و با امتیازی که براساس جمع کمترین مانده‌های روزانه حساب از روز بعد از تاریخ تخصیص اوراق محاسبه می‌گردد در اولویت بندی شرکت داده می‌شوند.

توضیح 1 ـ تخصیص اوراق به یک حساب به دفعات امکان پذیر می‌باشد.

ب) شرایط ویژه حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی خاص(توانمند یا خیّر) سرفصل­های 8727 و 8728:

1 ـ اشخاص حقوقی ( برای کارکنان خود و سایر افراد ) و اشخاص حقیقی خاص ( توانمند و خیّر ) با هدف سودآوری و یا با هدف خیر مجازند با انعقاد قرارداد براساس کلیات و شرایط این حساب علاوه بر دریافت سود کوتاه مدت مشروط به نگهداری حداقل مانده تعیین شده توسط بانک پس از گذشت یک ماه از تاریخ افتتاح حساب (منتهی به پانزدهم ماه)، از حق استفاده از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بهره مند شوند.

2- نرخ سود علی الحساب سپرده در حال حاضر 11 درصد می­باشد.

3- حداقل مانده تعیین شده برای افتتاح حساب در سال جاری معادل یکصد و شصت میلیون ریال می باشد.

توضیح 1- در صورت تمایل به تخصیص ماهانه اوراق به حساب با درصد‌های تخصیص اوراق در سال 94، حفظ حداقل مانده روزانه حساب معادل یکصد و هشتاد و دو میلیون ریال الزامی می­باشد.

4- درصد تخصیص اوراق در این حساب در سال 1394، 33 درصد می­باشد.

5ـ محــاسبه اوراق از محل مانده این حسابها بصورت مستقل از حساب اشخاص حقیقــی ( عادی ) در مورد هر حساب به صورت جداگانه و با توجه به درصد تعیین شده توسط بانک و متوسط موجودی هر حساب، درپانزدهم هر ماه انجام و تخصیـص اوراق در ابتدای ماه بعد صورت می‌گیرد.

6ـ تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به حساب‌های اشخاص حقیقی خاص و اشخاص حقوقی مادامی که مانده حساب از حداقل تعیین شده توسط بانک(در حال حاضر 160 میلیون ریال) کمتر یا فسخ نگردد تداوم خواهد یافت.

7ـ در صورت کاهش مانده حساب از حداقل تعیین شده، تخصیص اوراق به حساب متوقف و صرفاً حساب مشمول دریافت سود در چارچوب شرایط و ضوابط ذیربط می گردد.

پس از افزایش مانده به حداقل مانده تعیین شده و حفظ مانده مذکور به مدت یک ماه (منتهی به پانزدهم ماه) امتیاز حساب مجددا" از تاریخ افزایش مانده حساب به حداقل تعیین شده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

پ) شرایط حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز 3 ماهه ویژه (سرفصل 7832 اشخاص حقیقی ، 7837 اشخاص حقوقی)

1 نرخ سود علی الحساب سپرده در حال حاضر 14 درصد می­باشد.

2- درصد تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به حساب در سرفصلهای مذکور در سال 1394 معادل 27 درصد تعیین می­گردد.

3-حداقل مانده جهت افتتاح حساب و تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به حساب معادل 160 میلیون ریال تعیین می­گردد.

4- در صورت تمایل به تخصیص ماهانه اوراق به حساب با درصد های تخصیص اوراق در سال 94، حفظ حداقل مانده روزانه حساب معادل دویست و بیست و سه میلیون ریال الزامی می­باشد.

5 - کاهش مانده حساب به کمتر از 160 میلیون ریال موجب فسخ حساب می­گردد.

6 - ضرایب افتتاح حساب (قابل برداشت قبل از سررسید) معادل ده میلیون ریال تعیین می­گردد.

7 -در صورت فسخ زودتر از موعد وبرداشت قسمتی از سپرده های ممتاز سه ماهه فوق الذکر قبل از 30 روز بدون محاسبه سود و پس از گذشت 30 روز و قبل از 3 ماه،با نرخ سود کوتاه مدت عادی منهای 0.5 درصد(درحال حاضر9.5 درصد)امکان پذیر است.

8-نحوه تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تابع شرایط حساب سپرده سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی خاص و اشخاص حقوقی ( 8727 و 8728) می­باشد.

 

ج ) شرایط حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز بدون تخصیص سود اشخاص حقیقی عادی (سرفصل 8732 )

1ـ حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن 50 هزار ریال می­باشد.

2ـ به حساب مذکور سودی تعلق نمی ­گیرد.

3ـ نحوه تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تابع شرایط حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز اشخاص حقیقی عادی (سرفصل 8726) می­باشد لیکن اعتبار شعب و اولویت‌‌بندی حساب­های مذکور جدا از حساب­های سرفصل 8726 صورت می­ پذیرد.

4- درصد تخصیص اوراق به حساب 45% تعیین می­گردد.

ح ) شرایط حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز بدون تخصیص سود اشخاص حقیقی خاص و اشخاص حقوقی (سرفصل اشخاص حقیقی 8733 ، اشخاص حقوقی8734)

1- حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب معادل 50 هزار ریال تعیین می­گردد.

2- حداقل مانده جهت تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به حساب معادل 160 میلیون ریال تعیین می­گردد.

3- نحوه تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن، تابع شرایط حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز اشخاص حقیقی خاص و اشخاص حقوقی (8727 و 8728) می­باشد.

4- درصد تخصیص اوراق به حساب معادل 45 درصد تعیین می­گردد .

مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن :

اوراقی که از تاریخ 85.1.15 تا 87.4.15 صادر گردیده اند دارای اعتبار نامحدود می باشد.اعتبار اولیه مندرج بر روی اوراق صادره از تاریخ 87.4.15 به بعد 2 سال از تاریخ صدور اوراق می‌باشد.

اعتبار مندرج بر روی اوراق صادره از تاریخ 87.4.15 تا 90.12.15 به مدت یکسال و بر روی اوراق صادره از تاریخ 91.1.15 تا 91.12.15 به مدت 6 ماه تمدید گردیده است . اعتبار اوراق صادره از تاریخ 92.1.15 و به بعد تمدید نگردیده و در حال حاضر 2 سال می‌باشد و مدت اعتبار جهت استفاده از تسهیلات یک ماه بیشتر از مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال و ( خرید و فروش و هبه ) می باشد.

با توجه به اینکه بر اساس مفاد قرارداد افتتاح حساب، دارندگان حساب از شرایط حساب مبنی بر تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مطلع می‌باشند و بر روی برگه گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (صادره قبل از 89.7.15) و همچنین برگه‌های تأییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از سوی بانک تاریخ اعتبار اوراق جهت نقل وانتقال و استفاده از تسهیلات درج گردیده است لذا عدم استفاده از اوراق مذکور در مدت اعتبار تعیین شده فاقد هرگونه توجیهی از سوی دارندگان اوراق مذکور می‌باشد.

توضیح 1 : نقل و انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره قبل از تاریخ 89.7.15 صرفا" از طریق شعب بانک مسکن امکان پذیر است .

توضیح 2 : قابلیت خرید و فروش اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از تاریخ 89.7.15 و به بعدازطریق سامانه معاملاتی فرابورس ایران در تمامی شعب بانک امکان پذیر می باشد.

 
سپرده پويا8737
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز پویا- اشخاص حقیقی خاص (سرفصل 8737) و اشخاص حقوقی (سرفصل 8738)
بانک مسکن با هدف تشویق مشتریان به افتتاح حساب ممتاز ، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز پویا را با مشخص نمودن حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و تعلق اوراق گواهی حق تقدم را ایجاد نموده است.که شرایط آن به شرح ذیل می باشد:
حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و تعلق اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در شهر تهران و شهرهای بزرگ (اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز، اهواز، کرج و قم) 500 میلیون ریال و در سایر شهرها 200 میلیون ریال تعیین شده که در صورت کاهش مبلغ به پایین‌تر از ارقام فوق‌الذکر، سپرده مذکور الزاماً ‌بایستی فسخ گردد.
 
توضیح 1: نرخ سود علی‌الحساب سپرده 11% و ضریب تخصیص اوراق 27% تعیین می‌گردد. همچنین به جهت اطمینان از تعلق ماهانه حداقل یک سهم به حساب‌های افتتاحی در سایر شهرها، حفظ حداقل موجودی 230 میلیون ریال به دارندگان حساب مذکور (علیرغم تعیین حداقل 200 میلیون ریال موجودی) توصیه گردد.
 
توضیح 2: سپرده‌هایی که پس از گذشت 3 ماه کامل از تاریخ افتتاح حساب فسخ نگردیده‌اند، به میزان مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده 3 ماهه ممتاز ویژه (در حال حاضر 14%) و نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت عادی ممتاز ( در حال حاضر 11%) برای حداقل مانده حساب در طول دوره 3 ماهه، مشمول سود می‌گردند که این سود در سررسید 3 ماهه برای کل مدت محاسبه و به حساب مشتری واریز می‌گردد. با ادامه طول دوره سپرده‌گذاری، این فرآیند برای دوره‌های 3 ماهه بعدی نیز با توجه به حداقل مانده در دوره مربوطه و مابه‌التفاوت نرخ سود 3 ماهه ممتاز ویژه و نرخ سود سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد بود.
 
توضیح 3: مابه‌التفاوت سود واریزی به حساب مشتری در مقاطع 3 ماهه، بر مبنای تفاوت نرخ سود 3 ماهه ممتاز ویژه‌ی زمان افتتاح سپرده و یا زمان ورود به دوره 3 ماهه بعدی (حَسب مورد) با نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادی ممتازِ زمان پرداخت ما‌به‌التفاوت سود (پایان دوره 3 ماهه)، محاسبه می‌گردد.
بدیهی است چنانچه فسخ سپرده قبل از اتمام دوره 3 ماهه رخ دهد، حساب مشتری در آن دوره صرفاً مشمول نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادی ممتاز (در حال حاضر 11%) خواهد بود و مابه‌التفاوتی به آن تعلق نخواهد گرفت.
 
توضیح 4: همانند سایر حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز، حداقل مانده حساب در روز افتتاح مشمول محاسبات مربوط به سود و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن می‌گردد.
 
سایر شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی حساب‌ فوق از جمله فرم‌ها، مدارک و شرایط افتتاح حساب، روش محاسبه سود ماهانه و اوراق تخصیص یافته به شعبه و حساب‌های مشتریان و ... کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده، تابع شرایط و ضوابط بانک در این‌گونه از حساب‌ها می‌باشد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/20
 
سپرده ممتاز8736

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز با سقف تخصیص اوراق 170 میلیون ریال (سرفصل 8736)


شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی این سپرده مشابه سپرده کوتاه‌مدت ممتاز عادی (سرفصل 8726) بوده، نرخ سود علی‌الحساب 11%، ضریب تخصیص اوراق آن به شعبه بر اساس 30 درصد متوسط موجودی حساب‌ها و حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 50 هزار ریال تعیین می‌گردد.

- حداکثر سقف اوراق قابل تخصیص در یک مرحله برای حساب‌هایی که پس از گذشت 6 ماه در اولویت تخصیص اوراق شعبه قرار می‌گیرند، 120 میلیون ریال تعیین می‌گردد. بدیهی است این سقف برای حساب‌هایی که پس از گذشت 36 ماه از زمان افتتاح و یا تاریخ آخرین دریافت اوراق در اولویت شعبه قرار می‌گیرند، مبلغ 170 میلیون ریال (مطابق جدول ذیل) خواهد بود.

- کمترین مانده روز افتتاح سپرده نیز در محاسبات مربوط به سود و اوراق متعلقه به حساب منظور خواهد شد.
جدول شرایط اختصاصی سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ممتاز با سقف تخصیص اوراق 170 میلیون ریال (سرفصل 8736)

سقف اوراق قابل تخصیص (میلیون ریال)

حداقل مدت انتظار (ماه)

ضریب (برابر متوسط موجودی)

120

6

0.5

125

9

0.75

130

12

1

140

18

2

150

24

3

160

30

4

170

36

5

- یادآوری می‌گردد در این سرفصل نیز مشابه سرفصل 8726، بانک هیچ تعهد و تضمینی در خصوص تعلق اوراق به حساب مشتری نداشته، صرفاً حساب مشتریانی که مطابق ضوابط و مقررات ذیربط در اولویت اوراق تخصیصی شعبه قرار می‌گیرند، مشمول اوراق خواهند گردید.

سایر شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی حساب فوق از جمله فرم‌ها، مدارک و شرایط افتتاح حساب، روش محاسبه سود ماهانه و اوراق تخصیص یافته به شعبه و حساب‌های مشتریان و ... کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده، تابع شرایط و ضوابط بانک در این‌گونه از حساب‌ها می‌باشد.

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/04/20
 
انتقال قهري مالكيت اوراق
انتقال قهری مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن
 
به اطلاع مشتریان محترم می رساند؛ فرآیند اجرائی انتقال قهری مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن(دارای اعتبار) از متوفی به ورثه قانونی،در سامانه ی "پس از معاملات شرکت فرابورس" از طریق مراجعه وراث،نماینده یا وکیل وراث دارای وکالتنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی به دفاتر منتخب پیشخوان دولت  و یا شعب بانک با ارائه مدرک و مستندات امکان پذیر می باشد.
 
مدارک مورد نیاز
1-اصل تصویر مصدق گواهی انحصار وراثت
2-اصل یا تصویر مصدق گواهی واریز مالیات بر ارث(با درج اسامی شرکت ها،به عنوان مثال نماد ته9502 بانک مسکن)
3-اصل یا تصویر مصدق گواهی فوت متوفی
4-تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی متوفی
5-تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی کل وراث
6-تصویر برگ سهام،گواهینامه نقل و انتقال یا برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن متعلق به متوفی
 
 
 
مدت اعتبار اوراق
مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده ازتسهیلات مسکن :
 
  *مدت اعتبار اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از تاریخ1393/01/15 الی 1393/12/15،از تاریخ مندرج بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به مدت به 6ماه تمدید گردید.
 
 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9005

93/4/15

93/5/15

نماد 9006

93/5/15

93/6/15

نماد 9007

93/6/15

93/7/15

نماد 9008

93/7/15

93/8/15

نماد 9009

93/8/15

93/9/15

نماد 9010

93/9/15

93/10/15

نماد 9011

93/10/15

93/11/15

نماد 9012

93/11/15

93/12/15

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9101

93/6/15

93/7/15

نماد 9102

93/7/15

93/8/15

نماد 9103

93/8/15

93/9/15

نماد 9104

93/9/15

93/10/15

نماد 9105

93/10/15

93/11/15

نماد 9106

93/11/15

93/12/15

نماد 9107

93/12/15

94/1/15

نماد 9108

94/1/15

94/2/15

نماد 9109

94/2/15

94/3/15

نماد 9110

94/3/15

94/4/15

نماد 9111

94/4/15

94/5/15

نماد 9112

94/5/15

94/6/15

 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9201

94/1/15

94/2/15

نماد 9202

94/2/15

94/3/15

نماد 9203

94/3/15

94/4/15

نماد 9204

94/4/15

94/5/15

نماد 9205

94/5/15

94/6/15

نماد 9206

94/6/15

94/7/15

نماد 9207

94/7/15

94/8/15

نماد 9208

94/8/15

94/9/15

نماد 9209

94/9/15

94/10/15

نماد 9210

94/10/15

94/11/15

نماد 9211

94/11/15

94/12/15

نماد 9212

94/12/15

95/1/15

 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9301

95/1/15

95/2/15

نماد 9302

95/2/15

95/3/15

نماد 9303

95/3/15

95/4/15

نماد 9304

95/4/15

95/5/15

نماد 9305

95/5/15

95/6/15

نماد 9306

95/6/15

95/7/15

نماد 9307

95/7/15

95/8/15

نماد 9308

95/8/15

95/9/15

نماد 9309

95/9/15

95/10/15

نماد 9310

95/10/15

95/11/15

نماد 9311

95/11/15

95/12/15

نماد 9312

95/12/15

96/1/15

 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9401

96/1/15

96/2/15

نماد 9402

96/2/15

96/3/15

نماد 9403

96/3/15

96/4/15

نماد 9404

96/4/15

96/5/15

نماد 9405

96/5/15

96/6/15

نماد 9406

96/6/15

96/7/15

نماد 9407

96/7/15

96/8/15

نماد 9408

96/8/15

96/9/15

نماد 9409

96/9/15

96/10/15

نماد 9410

96/10/15

96/11/15

نماد 9411

96/11/15

96/12/15

نماد 9412

96/12/15

97/1/15

 
 

نماد

مدت اعتبار اوراق جهت نقل و انتقال

مدت اعتبار اوراق جهت استفاده از تسهیلات

نماد 9501

97/1/15

97/2/15

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/05/17