جستجو:  
شنبه 9 خرداد 1394
 
 
     شنبه 9 خرداد 1394

 

حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز 

افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز تحت شرایط حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی بانک برای تمامی اشخاص(حقیقی و حقوقی)امکان‌پذیر است.
 
حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز برای اشخاص حقیقی (عادی)

1- افتتاح کنندگان و دارندگان این نوع سپرده ( با کد 8726 ) در واقع سپرده گذاران سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی هستند که علاوه بر اخذ سود، با توجه به ضوابط تعیین شده توسط بانک امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت.
نکته : تخصیص اوراق مذکور با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاری براساس اولویت بندی امتیازحساب‌ها انجام خواهد گرفت.
2- تعهد بانک در قبال سپرده‌گذاران حقیقی (عادی) این حساب صرفا محدود به پرداخت سود طبق ضوابط و شرایط اعلام شده از سوی بانک می‌باشد، که در حال حاضر نرخ سود این حساب 11 درصد است.
3- تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به تعداد محدودی از دارندگان حساب مذکور مقدور بوده و در هر سال براساس وضعیت منابع و مصارف بانک تنها برای درصدی از متوسط مانده‌های حساب مذکور انجام خواهد گرفت. اولویت بندی جهت تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در پایان روز پانزدهم هر ماه به صورت متمرکز در اداره فناوری اطلاعات و برای هر شعبه به صورت مستقل و باتوجه به امتیاز حساب‌هایی که در آن تاریخ شش ماه تمام از تاریخ افتتاح حسابشان یا تاریخ آخرین مرحله تخصیص اوراق به آنها گذشته باشد انجام خواهد گرفت.اوراق تخصیص یافته در اوایل ماه بعد در اختیار دارندگان اولویت قرار خواهد گرفت.
4- تخصیص اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن به دارندگان حساب‌‌هایی که دارای اولویت باشند براساس امتیاز حساب به شرح جدول زیر انجام خواهد گرفت.
 
سقف اوراق قابل تخصیص (میلیون ریال)

حداقل مدت انتظار (ماه)

ضریب (برابر متوسط موجودی)

120

6

0.5

125

9

0.75

130

12

1

140

18

2

150

24

3

160

30

4

170

36

5


5- حساب‌هایی که یک سال یا بیشتر از تاریخ افتتاح آنها گذشته باشد به ازای هر سال جداگانه معادل نرخ تورم رسمی سال قبل به امتیاز متعلقه آنها در سال مذکور افزوده شده و در اولویت‌بندی شرکت داده می‌شوند.
6- حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز اشخاص حقیقی عادی (کد 8726 ) که مشمول دریافت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن گردیده و یا می‌گردند ، بدون نیاز به فسخ حساب پس از گذشت 6 ماه از تاریخ تخصیص اوراق و با امتیازی که براساس جمع کمترین مانده‌های روزانه حساب از روز بعد از تاریخ تخصیص اوراق محاسبه می‌گردد ، در اولویت بندی شرکت داده می‌شوند.
 
توضیح:
 الف- تخصیص اوراق به یک حساب با اعمال روش فوق الذکر به دفعات امکانپذیر می‌باشد.
ب- با عنایت به این که حساب‌های مذکور فسخ نمی‌گردند ، در روند پرداخت سود کوتاه مدت به آنها هیچ خللی ایجاد نمی‌گردد.
 
افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی خاص
*کد حساب اشخاص حقوقی 8728 و کد حساب اشخاص حقیقی خاص 8727 می باشد .
اشخاص حقوقی (برای کارکنان خود و یا سایر افراد) و اشخاص حقیقی خاص با هدف سودآوری با انعقاد قرارداد براساس کلیات و شرایط این حساب علاوه بر دریافت سود کوتاه مدت که در حال حاضر 11 درصد است ، مشروط به نگهداری حداقل مانده تعیین شده توسط بانک ، در حال حاضر (مبلغ 185.000.000 ریال) پس از گذشت حداقل یک ماه (منتهی به پانزدهم ماه ) از افتتاح حساب از حق استفاده از اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن بهره‌‌مند می شوند. در صورت کاهش مانده حساب از 185 میلیون ریال تخصیص اوراق به حساب متوقف و پس از افزایش مانده حساب به حداقل 185 میلیون ریال و حفظ حداقل مانده مذکور به مدت یک ماه کامل منتهی به پانزدهم ماه، تخصیص اوراق مجددا آغاز خواهد گردید.
 
انواع سپرده سرمایه گذاری ممتاز (کوتاه مدت ویژه)
 
* سه ماهه حقیقی کد 7832                                *سه ماهه حقوقی کد 7837
 
 اشخاص حقوقی (برای کارکنان خود و یا سایر افراد) و اشخاص حقیقی با هدف سودآوری با انعقاد قرارداد براساس کلیات و شرایط این حساب علاوه بر دریافت سود ویژه معادل حساب های سپرده سرمایه گذاری ویژه سه ماهه ( در حال حاضر 14 درصد ) ، مشروط به نگهداری حداقل مانده تعیین شده توسط بانک ، در حال حاضر (مبلغ 225.000.000 ریال) پس از گذشت حداقل یک ماه (منتهی به پانزدهم ماه) از افتتاح حساب از حق استفاده از اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن بهره‌‌مند می شوند. لازم به ذکر است در صورت کاهش مانده حساب از 225 میلیون ریال حساب فسخ می گرد.
 
نکته: 
* مبنای محاسبه اوراق از محل مانده این حساب‌ها به صورت مستقل از حساب اشخاص حقیقی (عادی) در مورد هر حساب به صورت جداگانه و باتوجه به درصد تعیین شده توسط بانک و متوسط موجودی هر حساب، پانزدهم هر ماه انجام و تخصیص اوراق در ابتدای ماه بعد انجام می‌گیرد.
 
نکته 1:مبنای محاسبه اوراق از محل مانده این حساب‌ها به صورت مستقل از حساب اشخاص حقیقی (عادی) در مورد هر حساب به صورت جداگانه و باتوجه به درصد تعیین شده توسط بانک و متوسط موجودی هر حساب، پانزدهم هر ماه انجام و تخصیص اوراق در ابتدای ماه بعد انجام می‌گیرد.

نکته 2:افتتاح حساب با ارایه برگه سپرده می باشد.
 
نکته 3:درصد تخصیص اوراق در حسابهای افتتاحیه سال 94 معادل 27 درصد می باشد .

تاریخ اعتبار استفاده از اوراق گواهی حق تقدم
 
*- مدت اعتبار مندرج بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از 15 /01/90 تا 15/12/90 جهت استفاده از تسهیلات از تاریخ صدور مندرج بر روی آن به مدت 36 ماه می با شد.

*- مدت اعتبار مندرج بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از15/01/91 تا 15/12/91 جهت استفاده از تسهیلات از تاریخ صدور مندرج بر روی آن به مدت 31ماه می با شد.
 
*- مدت اعتبار مندرج بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از15/01/92 تا 15/12/92 جهت استفاده از تسهیلات از تاریخ صدور مندرج بر روی آن به مدت 25 ماه می با شد.

*- مدت اعتبار مندرج بر روی برگه تاییدیه مالکیت اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از15/01/93 تا 15/12/93 جهت استفاده از تسهیلات از تاریخ صدور مندرج بر روی آن به مدت 25 ماه می با شد.


نکته : لازم به ذکر است تاریخ نقل وانتقال و واگذاری این اوراق حد اکثر تا یک ماه قبل از تاریخ اعتبار استفاده از اوراق (جهت استفاده از تسهیلات ) امکان پذیر می باشد .
 
سایر موارد

1- اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره قبل از تاریخ 15/7/1389 با نام بوده و نقل و انتقال اوراق مذکور صرفا از طریق شعب بانک مسکن امکانپذیر می باشد .

نکته 1: نقل و انتقال اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن صادره از تاریخ 15/7/1389 و به بعد از طریق شرکت فرابورس ایران و شعب این بانک صورت می پذیرد .

نکته 2: از تاریخ فوق در هر ماه به تسهیلات گیرندگان یک برگه تاییدیه اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن مربوط به نماد آن ماه تعلق خواهد گرفت .

*- جهت اطلاع از آخرین قیمت خرید و فروش اوراق گواهی حق تقدم و اطلاع از کارگزاریهای فرابورس می توانید به سایت شرکت فرابورس به نشانی www.irfarabourse.com مراجعه نمایید.

2- دارندگان اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن قادر می‌باشند با استفاده از تسهیلات متعلق به اوراق مذکور نسبت به دریافت تسهیلات تعمیر(جعاله)، ساخت یا خرید واحدهای مسکونی با مشخصات تعریف شده و بر طبق شرایط و ضوابط و مقررات جاری بانک اقدام نمایند .

3- دارندگان اوراق و استفاده کنندگان از تسهیلات در قالب طرح مذکور مشمول محدودیت 5 سال در استفاده از تسهیلات نمی‌باشند .

4- نرخ سود باز پرداخت تسهیلات اعطایی از محل اوراق تعلق گرفته به این حساب معادل نرخ سود توسط بانک م. ج. ا ا. تعیین و به بانک مسکن ابلاغ می گردد .

5- مدت بازپرداخت تسهیلات خرید یک واحد مسکونی از محل اوراق با توجه به 4/ 3 عمر موفید ساختمان حداکثر 12 سال و مدت باز پرداخت تسهیلات جعاله حداکثر 5 سال می باشد .

6- سقف فردی استفاده از این اوراق (اعم از تعلق گرفته یا واگذاری ) جهت خرید و یا احداث یک واحد مسکونی حداکثر 350 میلیون ریال می‌باشد .

ضمنا سقف فردی استفاده از این اوراق (اعم از تعلق گرفته یا واگذاری) درتسهیلات تعمیر (جعاله ) 100 میلیون ریال می با شد .

7- دارندگان حساب صندوق پس‌انداز مسکن و حساب مسکن جوانان در صورت تمایل می‌توانند به صورت توام از امتیاز تسهیلاتی خود و اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تا سقف 350 میلیون ریال جهت ساخت یا خرید واحد مسکونی با مشخصات تعریف شده توسط بانک اقدام نمایند.

8- افتتاح چند حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز به طور همزمان یا غیر همزمان در یک یا چند شعبه امکان ‌پذیر است.

نمونه گواهی حق تقدم