چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
 
 
     چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397

قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه پس انداز
 
حساب قرض الحسنه پس انداز حسابی است که به آن سودی تعلق نمی گیرد و اشخاص به قصد خیر و کمک به افراد نیازمند ، اقدام به افتتاح آن می نمایند و مشتری هر زمان که به بانک مراجعه کند می تواند تمام و یا قسمتی از موجودی را برداشت نماید. برای افتتاح این نوع حساب مشتریان می توانند به هر یک از شعب این بانک مراجعه نمایند. از جمله مزایای این حساب شرکت در قرعه کشی می باشد.

شرایط‌ و ضوابط مربوط به افتتاح حساب:
 
1. هر شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد می تواند به نام خود یا کسانیکه تحت ولایت و یا قیومیت او باشند ، افتتاح حساب نماید.
 
2-داشتن حداقل سن 12 سال تمام برای افتتاح حساب ( دفترچه ای )

3-داشتن حداقل سن 15 سال تمام برای افتتاح حساب ( مسکن کارت )


4. برای اطفال صغیر (کمتر از 18 سال سن) علاوه بر ولی و قیم و اقوام او ، هر شخص دیگری می تواند حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید.
 
5. برای افراد مهجور ، غایب و مفقود الاثر توسط امین منصوب از طرف دادگاه، می توان حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمود
 
6. افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز به نفع افراد کبیر دارای اهلیت قانونی توسط اشخاص غیر از وکیل یا قائم مقام قانونی آنها به شرط احراز هویت کامل افتتاح کننده حساب امکان پذیر است.
 

7. دو یا چند نفر به طور مشترک می توانند نزد بانک نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند

8. افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی توسط صاحبان امضای مجاز بلامانع است.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
 
1. ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه صاحب حساب

2. ارائه اصل و کپی شناسنامه امین و کارت ملی، قیم یا ولی هنگام افتتاح حساب برای محجورین ، صغار ، غایبین و مفقودالاثر.


3. ارائه اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه ولی و برگ تایید سمت قیم و امین که به وکالت افتتاح حساب می نمایند


4. در افتتاح حساب به وسیله وکیل ارائه اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وکیل و اصل و کپی وکالتنامه ضروری می باشد.


5. ارائه اصل و کپی گذرنامه و برگ اقامت در صورتی که بازکننده حساب از اتباع خارجی باشد


6. ارائه عکس و داشتن مهر توسط افراد بی سواد.
 

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
 
1. یک نسخه از تصویر مصدق اساسنامه شخص حقوقی و روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران که در آن آگهی آخرین تغییرات و اسامی صاحبان امضاهای مجاز چاپ شده باشد.

2. تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی تعاون کشور بر حسب مورد در خصوص شرکت های تعاونی مسکن ( کارگری و غیر کارگری)


3. ارائه اصل وکپی کارت ملی و شناسنامه صاحبان امضای مجاز و ارائه مهر اشخاص حقوقی
 
شرایط‌ برداشت‌ از حساب
 
1. اشخاصی که به سن 18 سال تمام رسیده باشند با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی

2. هر شخص حقیقی کمتر از 18 سال که به حکم دادگاه اجازه تصرف در اموال خود را داشته باشد با ارائه حکم رشد و همچنین اصل شناسنامه و کارت ملی .


3. اگرحساب‌ بوسیله‌ مادر و بنام‌ فرزند صغیر او افتتاح‌ شده‌ باشد، حق‌ برداشت‌ تا رسیدن‌ سن‌ صغیر به ‌18 سال‌ تمام‌ فقط‌ با مادر است‌.


4. برداشت از حساب صغیر توسط قیم و امین منوط به ارائه اجازه دادگاه ( سرپرستی ) و همچنین ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی قیم و امین می باشد


5. ولی تا قبل از رسیدن سن صغیر به 18 سال تمام و یا تا زمان ارائه حکم رشد توسط صغیر ( قبل از 18 سال ) می تواند نسبت به برداشت از حساب با ارائه کارت ملی اقدام نماید.


6. برداشت از حسابی که برای افراد کبیر توسط اشخاصی غیر از وکیل یا قائم مقام قانونی آنها افتتاح شده تنها با مراجعه صاحب حساب به شعبه واحراز هویت کامل وی امکانپذیر است .


7. برداشت از حساب اشخاص حقوقی فقط با صاحبان امضای مجاز و ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی می باشد.


8. در حساب های مشترک نحوه ی برداشت با توجه به روشی که دارندگان حساب در هنگام افتتاح حساب معین کرده اند خواهد بود.


حداقل مبلغ واریزی و نحوه شرکت در قرعه کشی


. حداقل مبلغ لازم جهت افتتاح حساب 10.000 ریال و حداقل موجودی لازم جهت شرکت در قرعه کشی 200.000 ریال می باشد.


. برای مبالغ 200.000 ریال و به بالا به صورت روزانه و به ازای هر 100.000 ریال در هر روز یک امتیاز در نظر گرفته می شود.
 
. شرط اعطای جایزه ، مفتوح بودن حساب در تاریخ قرعه کشی و داشتن حداقل مانده 200.000 ریال برای مدت 3 ماه متوالی یا 90 روز کامل می باشد.
 
شرایط وضوابط افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه

ماده1-حساب قرض الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می شود که ،بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع کننده وجوه وبراساس شرایطی که به موجوب قرارداد عاملیت منعقده فی مابین تودیع کننده وبانک معین می شود وبصورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی وموسسات خیریه وعام المنفعه اعطا مینماید.
 
ماده2-حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه 10/000/000ریال می باشد.

ماده3-حداقل مبلغ تسهیلات قرض الحسنه قابل اعطا به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه3/000/000 ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال می باشد.


ماده4-ازمبالغ تودیع شده به حسابهای قرض الحسنه ویژه همواره معادل مجموع قرض الحسنه های اعطاشده مسدود،ومازاد آن توسط تودیع کننده وجوه قابل برداشت بوده ونظیرسایر حسابهای قرض الحسنه پس انداز مشمول شرکت درقرعه کشی جوایز می باشد.


ماده5-دارنده حساب قرض الحسنه ویژه می تواند به موجب قراردادعاملیت،نوع و میزان وثایق موردنظر خود رامشخص واز بانک بخواهد که درقبال اعطای قرض الحسنه از این حساب وثایق مشخص شده را اخذ نماید درصورتیکه نوع ومیزان وثایق موردنظر تعیین نشده باشد،اخذ وثیقه توسط بانک تابع ضوابع دستورالعمل اجرایی قرض الحسنه اعطایی بانک ها خواهد بود.


ماده6-بانک می تواند به موجب قرارداد عاملیت پیگیری وصول اقساط قرض الحسنه های اعطایی و یادرصورت لزوم انجام اقدامات حقوقی مربوط را نیز به عهده بگیرد.لیکن درهرحال استرداد وجوه تودیع شده به حساب قرض الحسنه ویژه موکول به بازپرداخت قرض الحسنه های اعطاشده بود واز این بابت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.


ماده7-مبالغ وصولی توسط بانک بابت اقساط قرض الحسنه های اعطا شده طبق نظرتودیع کننده وجوه،مجدداًقابل مصرف می باشد.


ماده8-بابت خدماتی که بانک درمورد هریک ازحساب های قرض الحسنه ویژه انجام میدهد با توجه به نوع ومیزان این خدمات کارمزدی به بانک تعلق می گیرد که میزان بر اساس توافق بانک وتودیع کننده وجوه به موجب قرارداد عاملیت تعیین خواهد شد.


ماده 9- تودیع کننده وجوه می تواند به منظور تامین تمام یا قسمتی از کارمزد عاملیت بانک به شرح مذکور در ماده فوق،ازبانک بخواهد که علاوه براصل مبلغ قرض الحسنه اعطایی مبلغی به عنوان کارمزد از دریافت کنندگان قرض الحسنه وصول نماید که میزان آن نمی تواند از کارمزد مقرر از طرف شورای پول و اعتبار برای قرض الحسنه اعطایی بانک ها جهت رفع احتیاجات ضروری اشخاص حقیقی تجاوز نماید.
 
 

 
 
پس انداز جاری
   دستورالعمل حساب جاری

حساب جاری عادی : نوعی سپرده قرض الحسنه می باشد که بانک برای مشتری افتتاح نموده و مشتری با امضاء چک، دستور پرداخت تمام یا قسمتی از سپرده (تا میزان سپرده) در وجه حامل یا شخص معینی یا بحواله کرد به بانک را صادر می نماید.
 
حساب جاری متمرکز : همانند حساب جاری عادی بوده که به درخواست مشتری به نام وی توسط بانک افتتاح و مشتری با صدور و امضاء چک دستور پرداخت تمام یا قسمتی از موجودی(حداکثر تا میزان موجودی)در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد، به بانک را صادر نماید. واریز وجه به حساب و برداشت از حساب مذکور در کلیه شعب امکانپذیر می باشد.
 
 
شرایط عمومی افتتاح حساب جاری:
 
1. داشتن سواد خواندن و نوشتن
 
توضیح : در افتتاح حساب جاری برای افراد نابینا، بی سواد و معلول ، متقاضی باید دارای مهر بوده و یک نفر را به عنوان امین معرفی نماید.
 
2. داشتن معرف : معرفی یک نفر از مشتریان که نزد بانک ،حساب جاری داشته و یا برای رییس شعبه شناخته شده باشد افراد ذیل در صورت اخذ تاییدیه نیازی به معرف جهت افتتاح حسابجاری ندارند : پزشکان ، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری به ترتیب می توانند با اخذ تاییدیه از سازمان نظام پزشکی و کانون وکلا و کارشناسان رسمی بدون داشتن معرف حسابجاری افتتاح نمایند.

توضیح : جهت اشخاص خارجی داشتن یک نفر معرف از مشتریان بانک و یا فردی که مورد تایید رییس شعبه بوده و یا معرفی یک نفر از سازمانهای دولتی و یا سفارتخانه خارجی ذی ربط دال بر شناسائی و تائید متقاضی افتتاح حساب الزامی می باشد.
 
3. نداشتن سابقه صدور چک برگشتی در شبکه بانکی کشور بر اساس استعلام از بانک مرکزی برای متقاضی و برای وکیل او.
 
4. داشتن حداقل 18 سال تمام یا ارائه حکم رشد از دادگاه
 
5. افتتاح حساب به وکالت از طرف اشخاص با قبول شرایط عمومی افتتاح حساب بلامانع می باشد.
 
6. افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی به وسیله صاحبان امضاء مجاز بلامانع است.
 
7. افتتاح حساب مشترک بین دو یا چند نفر نزد بانک بلامانع می باشد
 
8. برای هرفرد حقیقی فقط یک فقره حساب جاری افتتاح می گردد

* هزینه تمبر مالیاتی : هزینه تمبر مالیاتی بر عهده بانک می باشد ولی در صورتیکه پس از افتتاح مشتری بخواهد حساب را انتقال ویا مشترک کند هزینه
تمبر مالیاتی از مشتری اخذ می شود .
 

شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی :
 
 بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حساب جاری برای شخص حقیقی نماید :
 
1- داشتن حداقل 18 سال تمام یا صدور حکم رشد از دادگاه صالحه
2- نداشتن سابقه چک برگشتی
3- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده 21 قانون صدور چک
تبصره : سابقه چک برگشتی (ماده 21 قانون صدور چک):اطلاعات مربوط به چک برگشتی رفع سوء اثر نشده ای است که در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی موجود می باشد .
4- نداشتن بدهی جاری
5- معرفی فردی به عنوان وکیل برای شخص خاص
بانک موظف است هنگام افتتاح حساب جاری برای شخص خاص ترتیبی اتخاذ نماید که موقع افتتاح حساب ، مهر شخص خاص با امضای وکیلی که مجاز به امضای چک از طرف وی است ، به بانک معرفی شود. در این صورت چک های صادره از طرف شخص خاص ، علاوه بر مهر وی مشتمل بر امضای معرفی شده طبق نمونه نیز خواهدبود .

تبصره: برای شخص حقیقی خارجی علاوه بر موارد فوق ، داشتن گذرنامه معتبر به همراه اجازه اقامت دائم و اجازه اشتغال الزامی است .
 
· حداقل موجودی افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی 100/000 ریال می باشد .
· ممنوعیت افتتاح بیش از یک فقره حسابجاری انفرادی و یک فقره حسابجاری مشترک (بطور همزمان یا غیر همزمان) صرفا جهت اشخاص حقیقی می باشد .
· افتتاح حساب جاری مشترک بین اشخاص حقیقی و حقوقی و یا به صورت توامان بلامانع می باشد .
· افتتاح حساب به وکالت از افراد و یا استفاده از حساب ، طبق قوانین موجود ناظر بر موضوع وکالت بلامانع می باشد .
· با عنایت به اینکه در قانون صدور چک و قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چک و مطالبه وجه آن از بانک محال علیه پیش بینی نگردیده لذا از تاریخ مندرج بر روی هر چک هر زمان که ذینفع چک به بانک مراجعه نماید ، میتواند وجه چک را مطالبه نماید .
 
شرایط افتتاح حساب جاری برای شخص حقوقی :
 
· بانک می تواند با رعایت موارد زیر مبادرت به افتتاح حسابجاری برای شخص حقوقی نماید :

1- دارا بودن شرایط افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره و اشخاص حقیقی که به نمایندگی از سایر اشخاص حقوقی در هیات مدیره عضو می باشند و همچنین اشخاص حقیقی که به نمایندگی از شخص حقوقی مجاز به امضا می باشند

2- شخص حقوقی باید در داخل کشور و در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده و یا شرکت در شرف تاسیس باشد.
3- ارائه مستندات مثبته ، در خصوص تاسیس و همچنین اختیارات و وظایف قانونی صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده و نیاز به ثبت در مرجع ثبت شرکتها ندارد.
 
تبصره : منظور از اشخاص حقوقی که به موجب قوانین خاص ایجاد شده اند ، اشخاصی هستند که طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی ایجاد می شوند همانند کمیته امداد ، بنیاد مسکن و ...
 
4- ارائه تاییدیه از وزارت امورخارجه برای سفارت خانه ها ، سازمان ها و نهادهای بین المللی
5- نداشتن سابقه چک برگشتی
6- حصول اطمینان از رعایت مفاد ماده 21 قانون صدور چک
7- نداشتن بدهی غیر جاری

· افتتاح حساب جاری برای شعب شرکتها باید توسط دفتر مرکزی آنها انجام شود .متقاضی می تواند حق برداشت از حساب را به نماینده / نمایندگان خود در شعب شرکت خود ، در صورت تجویز اساسنامه شرکت ، تفویض نماید .
·افتتاح حساب جاری به نام نمایندگی شرکتها باید با توجه به شخصیت نمایندگی (از نظر حقیقی یا حقوقی بودن) در چارچوب ضوابط تعیین شده ، انجام شود .
· افتتاح حساب جاری برای موسسات و نهادهایی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده اند ، مجاز نمی باشد .
· حداقل موجودی افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی1/000/000 ریال می باشد .
·افتتاح حساب جاری مشترک بین اشخاص حقیقی و حقوقی و یا به صورت توامان بلامانع می باشد .
 
فرآیند نحوه تحویل دسته چک به مشتری :
 
· تحویل دسته چک به مشتری منوط به رعایت الزامات ذیل می باشد :
1- دریافت درخواست کتبی یا الکترونیکی مشتری یا وکیل وی برای صدور و تحویل دسته چک
2- حصول اطمینان از واجد شرایط بودن مشتری برای دریافت اولیه یا مجدد دسته چک صرفا از طریق سامانه متمرکز
3- ارسال دعوت نامه رسمی دارای شماره ، تاریخ ، امضاء مجاز و مهر مبنی بر دریافت دسته چک ، به نشانی پستی مشتری
4- تحویل دسته چک به مشتری یا وکیل وی توسط بانک ، پس از اخذ دعوت نامه ارسالی و احراز هویت وی
 
· اعطای دسته چک برای" حساب جاری موقت " مجاز نمی باشد .
· تحویل دسته چک به مشتری دارای سابقه چک برگشتی ، بدهی غیر جاری و یا مشمولین ماده 7 قانون صدور چک ممنوع است
· تحویل دسته چک به مشتری که حساب جاری وی به موجب دستور مرجع قضایی مسدود شده ، مجاز نمی باشد .
· تحویل دسته چک جدید منوط به بازگشت حداقل 4/5 از برگه های آخرین دسته چک مشتری ، اعم از صادر شده یا ابلاغ شده ، به بانک خواهد بود .
 
تبصره : رعایت 4/5 برای تمامی مشتریان (عادی ، خاص ، معتبر و ...) الزامی می باشد .
 
حساب جاری بدون دسته چک
به منظور کاهش هزینه ها و معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از صدور چک های بلامحل، گسترش و ترویج بانکداری الکترونیک و کاهش هزینه های بانکی ، بانک مسکن امکان افتتاح حساب جاری بدون دسته چک را فراهم نموده است.
این حساب صرفاً جهت اشخاص حقیقی به صورت انفرادی یا مشترک افتتاح می گردد. نحوه و شرایط افتتاح حساب همانند حساب جاری عادی بوده و از تمامی مزایای حساب جاری (به جز صدور دسته چک) از جمله تسهیلات بدون سپرده، امکانات بانکداری الکترونیک و... برخوردار می باشد.
کاربردهای افتتاح حساب جاری بدون دسته چک
-1وثیقه تسهیلات پرداختی (طبق ضوابط مربوط به هر نوع تسهیلات)؛
-2واریز حقوق پرسنل شرکت ها و سازمان ها؛
-3نگهداری وجوه سپرده گذاران که هدف آنان کسب سود یا جایزه نیست؛
-4بهره مندی از تسهیلات بدون سپرده، واریز سهم الشرکه بانک در تسهیلات مشارکت مدنی و ... در مواردی که شخص به دلیل بی سوادی یا هر دلیل دیگری قادر یا مایل به داشتن دسته چک نمی باشد؛
-5سایر موارد......


قرارداد و شرایط ومقررات حسابهای قرض الحسنه جاری
1-هر شخص حقیقی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد می توانند نسبت به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک به نام خود اقدام نمایند .
2-پرداخت وجوه از حساب های جاری بدون دسته چک متعلق به اشخاص حقیقی با ارائه اصل کارت ملی و احراز هویت مقدور می باشد .
3-برداشت از حساب جاری بدون دسته چک برای مشتریان حقیقی از طریق مسکن کارت (کارت برداشت نقدی) و سایر ابزارهای برداشت امکان پذیر است
4-امکان صدور دسته چک پس از گذشت حداقل یک سال از افتتاح حساب با درخواست صاحب حساب و ضمن رعایت ضوابط و مقررات بانک امکان پذیر است .
5-صاحب حساب مکلف است به محض اینکه اطلاعات و مشخصات خود از قبیل مشخصات ثبتی و سجلی، محل اقامت، کد پستی و شماره تلفن بلافاصله اطلاعات و تغییرات جدید را کتباً به بانک اعلام نماید. در غیر این صورت نشانی و کد پستی وی بشرح موجود در پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال کشور ملاک بانک برای ارسال ابلاغیه ها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک خواهد بود و سایر اطلاعات صاحب حساب بشرح سوابق افتتاح حساب کماکان معتبر تلقی خواهد شد.
6-صاحب حساب باید عزل وکیل خود را که به موجب وکالتنامه ثبتی یا تنظیمی در بانک به وکالت انتخاب نموده وطبق آن وکیل می تواند به نام صاحب حساب با بانک معاملاتی انجام داده یا از حساب او برداشت نماید، کتباً به بانک اطلاع دهد و مادام که اطلاع کتبی صاحب حساب در این مورد به بانک نرسیده باشد وکالتنامه وکیل معتبر است ،حتی اگر فسخ آن در دفاتر اسناد رسمی به ثبت رسیده باشد.
7-در صورت حجر و یا فوت صاحب حساب ، انسداد تمام یا بخشی از موجودی حساب به موجب قانون ، دستور مرجع قضایی یا دستور صاحب حساب ، موجودی حساب پس از انجام تشریفات قانونی و ارائه مستندات لازم قابل پرداخت خواهد بود .
8-شرایط ناظر بر نحوه برداشت موجودی حساب جاری مشترک، بستن و تقسیم موجودی حساب بین صاحبان آن در صورت مسدود شدن حساب به موجب دستور مرجع قضایی، فوت، حجر یا ورشکستگی هر یک از آنها مطابق قرارداد خواهد بود.
9- صاحب حساب می تواند گردش حساب خود را از طریق فاکس ، تلفنبانک و اینترنت اخذ نماید .
10- سایر موارد تابع قوانین و مقررات و دستورالعملهای بانک در هنگام افتتاح حساب می باشد.
11-جهت اطلاع از سایر شرایط و مقررات افتتاح حساب جاری بدون دسته چک به شعب بانک مراجعه نمایید.

 

شرایط عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی نامه عدم پرداخت
 
بانک در موارد ذیل ، مجاز به پرداخت وجه چک نبوده و با درخواست دارنده چک موظف به صدور گواهی نامه عدم پرداخت می باشد :
 
1- عدم کفایت موجودی حساب جاری
2- عدم انطباق امضای مندرج در چک با امضای معرفی شده توسط مشتری یا وکیل وی
3- تشخیص هرگونه مغایرت در مندرجات چک در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
4- صدور دستور عدم پرداخت توسط مشتری یا ذینفع یا قائم مقام قانونی وی
5- بسته بودن حساب جاری یا انسداد بخشی از تمامی موجودی آن (به گونه ای که امکان پرداخت وجه چک بطور کامل میسر نباشد) به موجب قانون ، دستور مرجع قانونی یا به دستور مشتری
6- قلم خوردگی در متن چک (در صورت فقدان ظهرنویسی مرتبط با تصحیح قلم خوردگی)
7- سایر موارد به موجب قوانین و مقررات

تبصره 1 : چنانچه حسابجاری که عهده آن چک صادر شده است دارای موجودی کافی و یا قابل برداشت نباشد ، بانک موظف است در صورت درخواست دارنده چک ، اقدام به پرداخت موجودی قابل برداشت نموده و برای باقیمانده آن ، گواهی نامه عدم پرداخت صادر نماید . چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهی نامه عدم پرداخت بانک در این مورد برای دارنده چک ، جانشین اصل چک خواهد بود .
 
تبصره2 : فسخ حساب جاری سنتی مشتریان با اخذ درخواست کتبی مشتری و تعهد بلامانع می باشد. بدیهی است در صورت ارائه چکهای این حسابها به شعب ، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک به دلیل فسخ حساب صادر می گردد.
موارد فسخ ( بستن ) حساب جاری

· بانک ملزم است در موارد ذیل نسبت به بستن حساب جاری مشتری اقدام نماید:


1- تحقق مفاد ماده 21 قانون صدور چک


2- دریافت درخواست مکتوب مشتری یا وکیل وی مبنی بر بستن حساب جاری


تبصره : مسئولیت ناشی از وجود چک های در گردش مشتری بر عهده وی می باشد.
 
· در صورت بسته شدن حساب جاری مشتری ، بانک موظف است بنا به درخواست وی ، مبالغ احتمالی واریزی به این حساب را به حساب معرفی شده دیگری در همان بانک واریز نماید.

محرومیت ها و مجازات های انتظامی
 
· در صورتی که مشتری دارای سابقه چک برگشتی باشد تمامی بانک ها وموسسات اعتباری غیر بانکی موظفند تا زمان رفع سابقه چک برگشتی از ارایه خدمات زیر به وی خوداری نمایند:
 
1- اعطای هر گونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی
2- افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید اعم از قرض الحسنه وسرمایه گذاری
3- ارایه دسته چک
4- گشایش اعتبارات اسنادی وصدور ضمانتنامه اعم از ریالی وارزی
5- ارائه خدمات بانکی الکترونیکی از جمله صدور انواع کارت های الکترونیکی وتمدید آنها
 
ظهر نویسی چک :
 
الف : ثبت کامل مشخصات "آورنده" و "ذینفع" در ظهر چک به شرح زیر الزامی می باشد و شعب موظفند از پذیرش چکهای فاقد ظهرنویسی و یا با ظهرنویسی ناقص خودداری نمایند .

1- اشخاص حقیقی شامل : نام ، نام خانوادگی ، شماره ملی / شماره اختصاصی اشخاص خارجی ، کد پستی ، شماره تلفن و آدرس


2- اشخاص حقوقی شامل : نام شرکت ، شناسه ملی / شماره اختصاصی اشخاص خارجی ، کد پستی ، شماره ثبت ، تاریخ ثبت ، مهر امور مالی ، شماره تلفن و آدرس
 

نکته1- کارمزد صدور دسته چک ، انسداد حساب، صدور گواهی نامه عدم پرداخت چک، رفع سوء اثر و ... به موجب مقررات صادره از سوی بانک مرکزی تعیین می شود.
 
نکته2- بانک هنگام پرداخت وجه چک ملزم به رعایت مقررارت مبارزه با پولشویی در خصوص احراز هویت ارائه دهنده چک می باشد .
 
نکته3- بانک مجاز به افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب جاری ریالی برای هر شخص حقیقی نمی باشد.

فلوچارت رفع سوء اثر

 
راهنمای رفع سوء اثر
راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص
 
بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر چکهای برگشتی اشخاص صرفاً از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکها به صورت ذیل امکان پذیر می باشد:
1-تامین موجودی:
مشتری مبلغ کسری موجودی را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ مذبور توسط ذینفع چک،بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید.

2-ارائه لاشه چک برگشتی:
مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه نموده که در قبال آن بانک مربوطه به مشتری رسید ارائه می دهد.

3-ارائه رضایت نامه محضری ذی نفع چک به بانک:
در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنا به دلایلی نظیر مفقودشدن،به سرقت رفت وسوختن،ذی نفع چک(شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)می تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی،رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور،نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید.

-تبصره:چنان چه ذی نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیر دولتی باشد،می تواند با ارائه نامه رسمی رضایت خود را اعلام کرده و بانک با دریافت رضایت نامه مزبور،نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام می نماید.

4-واریز مبلغ چک به حساب جاری ومسدود نمودن آن به مدت 24 ماه:
چنان چه ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه محضری ذی نفع به بانک امکان پذیر نباشد،مشروط به اینکه حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد،مشتری می تواند با واریز معادل کسری موجودی به حساب جاری خود،درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی ربط تا زمان تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت 24 ماه،به بانک ارائه و سپس بانک نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی اقدام می نماید.در این شرایط بانک موظف است ظرف پنج روز کاری،طی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه ای تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک،برساند.

5-ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی:
*در صورت اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر،سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد.
 
6- انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی:
ارائه نامه از مراجع ثبتی ذی صلاح موضوع ماده 183 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و رسیدگی به شکایات از عملیات اجرائی
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1396/12/21