دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

 
جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی طی سال ١٣٨٦
 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول 110000 ششم 170000  یازدهم  280000
دوم 120000 هفتم 190000  دوازدهم  310000
سوم 130000 هشتم 210000  سیزدهم  340000
چهارم 140000 نهم 230000  چهاردهم  370000
پنجم 150000 دهم 250000  پانزدهم  400000

 حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال ١٣٨6 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٥٧٠،٠٠٠،٠٠٠و ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠و ٤٨٠،٠٠٠،٠٠٠ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ ٢٣٠،٠٠٠،٠٠٠و ١٧٠،٠٠٠،٠٠٠و ١٤٠،٠٠٠،٠٠٠ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید . در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره تلفن ١٨٣٠ در تهران و ٦1088-021 در شهرستانها راهنماییهای لازم را کسب نمایید.