دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

 
جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی طی سال1382
 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول 80000 ششم 140000  یازدهم  250000
دوم 90000 هفتم 160000  دوازدهم  280000
سوم 100000 هشتم 180000  سیزدهم  310000
چهارم 110000 نهم 200000  چهاردهم  340000
پنجم 120000 دهم 220000  پانزدهم  370000
 
حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال 1382 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر ٤٧٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٤١٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٣٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر ١٦٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را باضریبی بالاتر واریز نمایید .که در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره 1830 در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنمایی لازم را کسب نمایید.