پنجشنبه 30 فروردين 1397
 
 
     پنجشنبه 30 فروردين 1397
 

 
 

سوالات متداول تسهيلات ساخت مسکن:

1-آیا از تسهیلات حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن می توان جهت خرید یک واحد مسکونی استفاده کرد ؟
2-نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل تسهیلات بدون سپرده چنددرصد می باشد ؟
3-نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل اوراق حق تقدم چنددرصد می باشد ؟
4-نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل حساب پس انداز صندوق مسکن یکم چند درصد می باشد ؟
5-نرخ سود تسهیلات احداث واحد مسکونی دردوران ساخت ( دوران مشارکت مدنی ) ازمحل حسابهای تعهدی ( پس انداز مسکن جوانان ، صندوق پس اندازمسکن ساخت و صندوق پس انداز مسکن ) چنددرصد می باشد ؟
6-سقف تسهیلات احداث ازمحل صندوق پس انداز مسکن یکم زوجین به چه میزانی می باشد ؟
7-سقف تسهیلات احداث ازمحل اوراق گواهی حق تقدم زوجین به چه میزانی می باشد ؟
8-سقف دوفقره تسهیلات ( به پدر و فرزند و یا مادر و فرزند) ازمحل اوراق گواهی حق تقدم برای احداث یک واحد مسکونی به چه میزانی می باشد ؟