دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

 
جدول سپرده گذاری ماهیانه حساب پس انداز مسکن جوانان برای حسابهای افتتاحی طی سال 1380
 

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال

حداقل سپرده ماهیانه

سال  

 حداقل سپرده ماهیانه

اول 60000 ششم 120000  یازدهم 230000
دوم 70000 هفتم 140000  دوازدهم  260000
سوم 80000 هشتم 160000  سیزدهم  290000
چهارم 90000 نهم 180000  چهاردهم  320000
پنجم 100000 دهم 200000  پانزدهم  350000

 حداکثر تسهیلات اعطایی با توجه به تقسیم بندی جغرافیایی شهر تهران ، شهرهای بزرگ و سایر شهرها برای حسابهای افتتاحی طی سال 1380 به ترتیب در پایان سال پانزدهم بالغ بر 44٠،٠٠٠،٠٠٠ و 35٠،٠٠٠،٠٠٠ و 33٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال و درپایان سال پنجم به ترتیب بالغ بر١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ و ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ و ٨٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال تعیین شده است.
بدیهی است چنانچه بخواهید از سقف تسهیلات در پایان سال پنجم تا پانزدهم استفاده نمایید می باید مبالغ داخل جدول را با ضریبی بالاتر واریز نمایید . در این خصوص می توانید از شعبه مورد نظر خود و یا از طریق تماس با مرکز مشاوره و اطلاع رسانی بانک مسکن به شماره تلفن ١٨٣٠ در تهران و 61088-021 در شهرستانها راهنماییهای لازم را کسب نمایید.