پنجشنبه 30 فروردين 1397
 
 
     پنجشنبه 30 فروردين 1397
 

 
 

سوالات متداول تسهیلات خرید مسکن:

1-نرخ سود تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن عادی در حال حاضر چند درصد است ؟
2-آیا امکان دریافت تسهیلات جعاله همزمان با تسهیلات خرید مسکن وجود دارد ؟
3-نرخ سود تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم در حال حاضر چند درصد است ؟
4-حداکثر سقف فردی تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم با در نظر گرفتن سال ساخت چقدر می باشد؟
5-نحوه خرید و استفاده اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن چگونه است؟
6-سقف تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم به صورت فردی به چه میزانی می باشد؟
7-آیا امکان دریافت تسهیلات جوانان قبل ازسال پنجم وجود دارد ؟
8-افتتاح حساب پس انداز جوانان برای اطفال صغیر به چه صورتی امکان پذیراست ؟
9-نرخ سود تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز جوانان در حال حاضر چند درصد است ؟
10-سقف تسهیلات خرید از محل حساب صندوق پس انداز مسکن یکم زوجین به چه میزانی می باشد؟
1 2