شنبه 1 ارديبهشت 1397
 
 
     شنبه 1 ارديبهشت 1397

مدارک مورد نياز برای تشکيل پرونده

 تسهیلات مشارکت مدنی ساخت مسکن

مدارک مورد نیاز "اشخاص حقیقی"
 اصل و تصویر تمام صفحات اسناد مالکیت ملک
اصل و تصویر کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف معتبر
اصل و تصویر بنچاق (در صورت لزوم با تشخیص شعبه)
اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه مالک/ مالکین و ذینفعان واحد (تمام صفحات)
اصل و تصاویر مربوط به مدارک پرداخت هزینه های قابل قبول (عوارض شهرداری و انشعابات)
اصل و تصویر نقشه های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
نقشه سازه مربوطه( در خصوص پروژه های بیش از یک واحد)
قرارداد آسانسور یا اخذ تعهد جهت ارائه آن درصورت وجود آسانسور
اصل و تصویر وکالتنامه (در تسهیلات مشارکت مدنی اعطایی از محل حساب صندوق پس انداز ساخت ، وکیل صرفا می بایست از بستگان درجه یک باشد)
اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه وکیل (تمام صفحات)
فرم درخواست تکمیل و امضاء شده
 

  مدارک مورد نیاز "اشخاص حقوقی"

اصل و تصویراساسنامه ( انجام عملیات احداث در موضوع فعالیت شرکت می بایستی درج شده، همچنین به موجب اساسنامه ، شرکت امکان بهره مندی از تسهیلات را داشته باشد ) ضمناًٌ در مورد شرکت های غیرسهامی ارائه شرکتنامه نیز الزامی می باشد.
اصل و تصویرآگهی تاسیس ثبتی شرکت (حداقل مدت زمان فعالیت شرکت از تاریخ ثبت می بایست حداقل یکسال تمام باشد)
اصل و تصویرآگهی تغییرات ثبتی شرکت
ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت
اصل و تصویرتمام صفحات شناسنامه و کارت ملی اعضای هیأت مدیره ، مدیر عامل ، صاحبان امضاء شرکت و ذینفعان واحد
فرم درخواست تکمیل و امضاء شده
اصل و تصویرتمام صفحات اسناد مالکیت و بنچاق
اصل و تصویر کلیه مجوزهای ساختمانی مربوطه اعم از پروانه ساختمانی و گواهی عدم خلاف معتبر
اصل و تصویر بنچاق (در صورت لزوم و تشخیص شعبه)
تصاویر مربوط به هزینه های قابل قبول (عوارض شهرداری و انشعابات)
اصل و تصویر نقشه های معماری مورد تایید شهرداری مربوطه (ممهور به مهر شهرداری)
نقشه سازه مربوطه( در خصوص پروژه های بیش از یک واحد)
قرارداد آسانسور یا اخذ تعهد جهت ارائه آن درصورت وجود آسانسور
اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی کشور مربوط به 3 سال اخیر شرکت (با عنایت به آخرین صورت های مالی ، نسبت مالکانه شرکت در حال حاضر حداقل می بایست به میزان 25% باشد. به عبارت دیگر حداقل 25% دارایی های شرکت از محل حقوق صاحبان سهام تامین شده باشد)
لیست اعضاء ممهور به مهر اداره کل تعاون(در خصوص شرکت های تعاونی مسکن)
ارائه صورتجلسه مجمع عادی / فوق العاده شرکت های تعاونی ویا صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر موافقت با دریافت تسهیلات
 
به منظور ایجاد رونق در ساخت و ساز واحدهای مسکونی، بانک مسکن جهت ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی اقدام به اعطای تسهیلات می نماید که اهم مدارک مورد نیاز و ضوابط اولیه آن در اینجا به آن اشاره گردیده است. شایان ذکر است موارد یاد شده ، ضوابط کلی بانک بوده که جهت استحضار متقاضی اعلام گردیده است.

ضوابط:
- عدم وجود سابقه چک برگشتی و بدهی سررسید شده در سیستم بانکی
- تحویل مدارک فوق صرفاً به منظور بررسی اولیه درخواست
- حداقل پیشرفت فیزیکی 20 %و بالاتر پروژه جهت بررسی پرونده تسهیلاتی
*شایان ذکر است تسهیلات تخصیصی در چند مرحله و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه در وجه تسهیلات گیرنده پرداخت می گردد.