شنبه 29 شهريور 1393
جستجو:  
 
 
     شنبه 29 شهريور 1393

راهنما و نمونه فرم تسهيلاتي
 

 

نحوه استفاده از نمونه قراردادهای جدید کارکنان بانک

                                                                                                      

الف)فرمها  

1- بیع نامه (نمونه 11)

- هنگام تشکیل پرونده برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن و پس از تکمیل مشخصات طرفین و پلاک خریداری شده، بین بانک، فروشنده و متقاضی تسهیلات (خریدار) تنظیم و به امضاء ایشان می رسد.

 

2- برگ تنظیم سند رهنی تسهیلات کارکنان بانک (نمونه 12)

- بعنوان پیش نویس سند رهنی تسهیلات کارکنان بانک تکمیل و اطلاعات مربوط به قراردادهای فروش اقساطی برای تنظیم "سند رهنی تسهیلات کارکنان بانک"(نمونه 110) به دفترخانه اعلام و ارسال میشود.

 

3- برگ تنظیم متمم سند رهنی تسهیلات کارکنان بانک (نمونه 13)

- بعنوان پیش نویس متمم سند رهنی تسهیلات کارکنان بانک تکمیل و اطلاعات مربوط به قراردادهای فروش اقساطی جدید و اسناد رهنی اولیه برای تنظیم "سند متمم رهنی تسهیلات کارکنان بانک برای دریافت مابه التفاوت تسهیلات همزمان با تعویض وثیقه"(نمونه 111) به دفترخانه اعلام و ارسال میشود.

 

4- برگ تنظیم سند مشارکت مدنی کارکنان بانک (نمونه 14)

- بعنوان پیش نویس سند مشارکت مدنی کارکنان بانک تکمیل و اطلاعات مربوط به قرارداد مشارکت مدنی برای تنظیم "سند مشارکت مدنی احداث واحد مسکونی انفرادی کارکنان بانک در زمین ملکی" (نمونه 120) به دفترخانه اعلام وارسال می شود.

 

ب) قراردادهای داخلی

تذکر مهم : هنگام تنظیم و امضاء قراردادهای داخلی و نیز انواع فرمهای مورد استفاده برای پرداخت تسهیلات، باید قبل از اخذ امضاء از متقاضی،  تمام قسمتهای خالی قرارداد یا فرم مورد نظر تکمیل گردد.

1- قراردادهای فروش اقساطی مسکن ناشی از تسهیلات خرید یا مشارکت مدنی(نمونه های 101 و102) :

- برای پرداخت انواع تسهیلات خرید مسکن کارکنان بانک با نرخهای مختلف قابل استفاده است بدین ترتیب که ابتدا باید برای هر فقره تسهیلات با نرخ مربوطه، قرارداد جداگانه تنظیم گردد و سپس با درج مشخصات و میزان بدهی قراردادهای داخلی (به تفکیک) در یک برگ تنظیم سند رهنی (نمونه 12)، صرفاً یک قرارداد رهنی تسهیلات برای ترهین وثیقه غیرمنقول در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت نمود.

نکته - در مواردی که پس از پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی، بدلیل آماده نبودن گواهی پایانکار ساختمان و صورتمجلس تفکیکی امکان تنظیم سند رهنی تسهیلات نسبت به هر واحد وجود ندارد. باید ابتدا قرارداد فروش اقساطی مسکن ناشی از تسهیلات مشارکت مدنی بصورت مجزا برای هر واحد - با مالک واحد مورد نظر - تنظیم و سپس با درج مشخصات و میزان بدهی قراردادهای داخلی (به تفکیک) در یک برگ تنظیم سند رهنی (نمونه 12)، صرفاً یک قرارداد رهنی تسهیلات برای ترهین وثیقه غیرمنقول (پلاک ثبتی مادر) در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت نمود.

بدیهی است در این وضعیت کلیه مالکین پلاک، سند رهنی را امضاء خواهند نمود. ضمن اینکه پس از مهیا شدن اسناد تفکیکی، مالک هر واحد با تنظیم سند تعویض وثیقه نسبت به ترهین واحد تفکیک شده نزد بانک اقدام می نماید.

 

2- قرارداد انواع تسهیلات قرض الحسنه (نمونه 105) :

- حسب مورد برای پرداخت انواع تسهیلات قرض الحسنه رفع احتیاجات ضروری، ازدواج، درمان و ... ضمن درج موضوع صرف تسهیلات در قرارداد قابل استفاده است.

 

3- قراردادهای فروش اقساطی خودرو - با تضمین اشخاص ثالث (نمونه 109)

- هنگام تنظیم قرارداد، تکمیل مشخصات و اخذ امضاء ضامن ذیل قرارداد در حضور مسئول مربوطه الزامی است.

4- قراردادهای تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن با انواع تضمینات :

1-4- قرارداد تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن با تضمین اشخاص ثالث (نمونه 121)

2-4- قرارداد تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن به اعتبار سند رهنی (نمونه 122)

3-4- قرارداد تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن با تضمین اشخاص ثالث و به اعتبار سند رهنی (نمونه 123)

- برای تنظیم قراردادهای فوق الذکر، تکمیل مشخصات ضامنین(در نمونه 121)، مشخصات سند رهنی(در نمونه 122) و مشخصات ضامنین و سند رهنی(در نمونه 123) و اخذ امضاء ضامنین ذیل قرارداد (حسب مورد) در حضور مسئول مربوطه الزامی است.

4-4- قرارداد تسهیلات جعاله تعمیرات ساختمان (وظیفه بگیران بانک)-  با تضمین وثیقه غیر منقول (نمونه 124)

- برای پرداخت تسهیلات جعاله تعمیرات مسکن وظیفه بگیران بانک در قبال وثیقه غیر منقول، باید ابتدا قرارداد فوق الذکر در بانک تنظیم وامضاء گردد و سپس قرارداد رهنی تسهیلات (نمونه 110) برای ترهین وثیقه غیر منقول در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.

 

5- قرارداد تسهیلات جعاله تهیه واحد مسکونی استیجاری کارکنان بانک - با تضمین اشخاص ثالث (نمونه 125)

- هنگام تنظیم قرارداد، تکمیل مشخصات و اخذ امضاء ضامنین ذیل قرارداد در حضور مسئول مربوطه الزامی است.

 

ج) قراردادهای رهنی

7- قرارداد رهنی تسهیلات کارکنان بانک (نمونه 110)

- پس از تنظیم قرارداد یا قراردادهای داخلی مربوطه (حسب مورد فروش اقساطی یا جعاله)، باید مشخصات و میزان بدهی قراردادها (به تفکیک)، در یک برگ تنظیم سند رهنی (نمونه 12) درج و صرفاً یک قرارداد رهنی تسهیلات برای ترهین وثیقه غیرمنقول در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت نمود.

 

8- قرارداد متمم رهنی تسهیلات کارکنان بانک برای دریافت مابه التفاوت تسهیلات همزمان با تعویض وثیقه (نمونه 111):

- برای پرداخت مابه التفاوت تسهیلات به کارکنان همزمان با فک وثیقه قبلی و ترهین پلاک خریداری شده جدید، باید ابتدا برای هر فقره تسهیلات جدید با نرخ مربوطه، قرارداد فروش اقساطی جداگانه تنظیم گردد و سپس مشخصات و میزان بدهی قراردادها (به تفکیک) بهمراه مشخصات اسناد رهنی اولیه، در برگ تنظیم متمم سند رهنی (نمونه 13) درج و متمم قرارداد رهنی تسهیلات (نمونه 111)، پیرو اسناد رهنی اولیه برای ترهین وثیقه غیرمنقول در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت نمود.

بدیهی است در این وضعیت اسناد رهنی اولیه کماکان به قوت و اعتبار خود باقی بوده و صرفاً وثیقه آنها فک رهن می شود. 

 

9 - قرارداد رهن مشترک تسهیلات فروش اقساطی مسکن ویژه زوجین شاغل در بانکها (نمونه 115) :                

- ضمن هماهنگی و اخذ موافقت دو بانک برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن توام به زوجین شاغل در بانکها،  قرارداد فوق پس از تنظیم قراردادهای داخلی مربوطه، برای ترهین همزمان و مشترک پلاک خریداری شده نزد دو بانک تنظیم می شود.

 

10- قرارداد مشارکت مدنی احداث واحد مسکونی انفرادی کارکنان بانک در زمین ملکی (نمونه 120) :

- برای پرداخت انواع تسهیلات مشارکت مدنی احداث مسکن کارکنان بانک با نرخهای مختلف قابل استفاده است بدین ترتیب که برای هر فقره تسهیلات با نرخ مربوطه، باید برگ تنظیم سند مشارکت مدنی(نمونه 14) جداگانه با درج میزان تسهیلات پرداختی تنظیم و به ازای هر فقره تسهیلات با نرخ متفاوت، یک قرارداد مشارکت مدنی با مبلغ و نرخ مورد نظر در دفترخانه تنظیم و ثبت نمود.

بدیهی است در این وضعیت قرارداد اول با رهن ششدانگ وثیقه  غیرمنقول ( پلاک مورد مشارکت) و قراردادهای بعدی با ترهین مازاد پلاک تنظیم و ثبت خواهد شد.

تذکر مهم : در مواردی که تسهیلات مشارکت مدنی در اراضی واگذاری یا موقوفه پرداخت می شود، رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل من جمله اخذ موافقت از مراجع مربوطه و درج مواد الحاقی در قرارداد الزامی است.

 

شماره نمونه چاپی

عنوان قرارداد

11

بیع نامه

12

برگ تنظیم سند رهنی تسهیلات کارکنان بانک

13

برگ تنظیم سند رهنی تسهیلات مابه التفاوت کارکنان بانک و تعویض وثیقه

14

برگ تنظیم سند مشارکت مدنی کارکنان بانک

101

قرارداد فروش اقساطی مسکن ناشی از تسهیلات خرید کارکنان بانک

102

قرارداد فروش اقساطی مسکن ناشی از مشارکت مدنی کارکنان بانک

105

قرارداد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه کارکنان بانک

109

قرارداد فروش اقساطی خودرو کارکنان بانک - با تضمین اشخاص ثالث

110

قرارداد رهنی تسهیلات کارکنان بانک

111

قرارداد متمم رهنی تسهیلات کارکنان بانک (دریافت ما به التفاوت همزمان با تعویض وثیقه)

115

قرارداد رهن مشترک تسهیلات فروش اقساطی مسکن- ویژه زوجین شاغل در بانکها   

120

قرارداد مشارکت مدنی کارکنان بانک برای احداث واحد مسکونی انفرادی در زمین ملکی

121

قرارداد داخلی جعاله تعمیرات ساختمان کارکنان بانک - با تضمین اشخاص ثالث 

122

قرارداد داخلی جعاله تعمیرات ساختمان کارکنان بانک - به اعتبار سند رهنی

123

قرارداد داخلی جعاله تعمیرات ساختمان کارکنان بانک- با تضمین اشخاص ثالث و به اعتبار سند رهنی

124

قرارداد داخلی جعاله تعمیرات ساختمان وظیفه بگیران بانک -  با تضمین وثیقه غیر منقول

125

قرارداد داخلی جعاله تهیه واحد مسکونی استیجاری کارکنان بانک -  با تضمین اشخاص ثالث

126 قرارداد داخلی جعاله تعمیرات ساختمان ویژه بازنشستگان بانک
106 متمم قرارداد پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ویژه کارکنان بانک