دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

هیات مدیره بانک

 
مدیر عامل و رییس هیات مدیره
 
شماره تماس : 88772697 - 021
نمابر:88884026 - 021
پست الکترونیک :


  
عضو هیات مدیره


شماره تماس : 82932806 -021
 نمابر:82932808 -021
پست الکترونیک :

                   
عضو هیات مدیره
 
شماره تماس :88875671 - 021
نمابر:82932801 - 021
پست الکترونیک :
 
 
عضو هیات مدیره
 
شماره تماس :88797824 - 021
نمابر:82932809 - 021
پست الکترونیک :
                   
عضو هیات مدیره
 
شماره تماس :82932804 - 021
نمابر:88875670021
پست الکترونیک :