مديريت محتوا
لطفا جهت دریافت اطلاعات اولویت های پژوهشی با شماره تلفن های 64572398 و 64572407 تماس حاصل فرمایید.
همچنین در خصوص امور پایان نامه های دانشجویی با شماره تلفن  64572232 تماس حاصل فرمایید.