پنجشنبه 2 آذر 1396
 
 
     پنجشنبه 2 آذر 1396

 
دستورالعمل تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی:

سقف تسهیلات:
الف- 180 میلیون ریال: برای عموم متقاضیان،در مناطق مشمول طرح(تمامی روستاهای کشور و شهرهای با جمعیت زیر25.000نفر)
ب-200میلیون ریال: در روستاهای مرزی و جزایر

نرخ سود دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی:5 درصد
مهلت قانونی شروع به کار و پرداخت مرحله اول تسهیلات:حداکثر 6 ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک می باشد.

مجموع مدت قرارداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی:

1-برای تمامی مشمولین طرح اعم از انفرادی و مجتمع 180 ماه می باشد.

2-دوران مشارکت مدنی 24 ماه و تا 2 دوره 6 ماهه مجموعاً 36 ماه با همان نرخ سود قابل تمدید خواهد بود.

3-حداکثر مدت قرارداد فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه ،پس از کسر دوران مشارکت مدنی از مجموع حداکثر مدت قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی(180 ماه)تعیین می گردد که پس از اعلام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبنی بر اتمام عملیات ساختمانی و تایید ارزیاب بانک،سود دوران مشارکت مدنی سهم متقاضی به اصل تسهیلات اضافه شده و به دو روش بازپرداخت ساده و پلکانی و صرفاً به صورت ماهیانه تقسیط می گردد.

نکته 1: مدت قرارداد مشارکت مدنی با احتساب دوران تمدید حداکثر به مدت 36 ماه می باشد، لذا باید شریک ظرف مدت تعیین شده به ایفای تهعدات خود در قرارداد منعقده و اتمام عملیات ساختمانی اقدام نماید.

نکته 2:تعداد مراحل اصلی پرداخت،سه مرحله می باشد،ولی با توجه به شرایط استان ها و به جهت کمک به بنیه مالی متقاضیان، با اضافه شدن مراحل فرعی،تا5 مرحله قابل اجرا خواهد بود.

4-چنانچه تا سررسید قرارداد شریک نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام ننماید؛ از تاریخ سر رسید قرارداد تا تاریخ تسویه،مبلغ وجه التزام(خسارت) با نرخ سود کل(در حال حاضر 18%) به اضافه 6% محاسبه و به همراه اصل و سود تسهیلات (سهم متقاضی) از شریک دریافت می گردد.

5-اعطای تسهیلات فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه برای هر خانوار صرفاً برای یک بار امکان پذیر خواهد بود.

6-اتمام عملیات ساختمانی-پایان دوران مشارکت مدنی-به منظور انعقاد قرارداد فروش اقساطی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی(بنا به تایید ارزیاب بنیاد و ارزیاب بانک) اعلام می گردد.

توضیح : در مورد متقاضیان مجتمع ساز اتمام عملیات ساختمانی و قرارداد مشارکت مدنی منوط به معرفی افراد واجد شرایط جهت عقد قرارداد فروش اقساطی ناشی از سهم الشرکه توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواهد بود. بدین صورت که اتمام عملیات ساختمانی بدون معرفی افراد واجد شرایط به شعبه پس از مهلت مقرر(36 ماه) به منزله عدم ایفای تعهدات قرارداد منعقده خواهد بود و قرارداد مزبور مشمول جریمه تاخیر تادیه می گردد.

7-احراز توانایی مالی بازپرداخت مطالبات بانک توسط متقاضیان و ضامنین وی الزامی است.

سایر ضوابط حاکم بر اعطای تسهیلات موضوعه،مطابق دستورالعمل های جاری بانک خواهد بود.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1395/10/18