سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397

مدیران عامل بانک مسکن از آغاز تاکنون
چاپ

محمد سجادی

از 1322/01/09
تا 1322/07/01

امان اله اردلان

از 1321/10/17
تا 1321/11/28

ابوالحسن ابتهاج
 از 1319/03/23
تا 1321/10/03
آنتوان خاشاب

از 1318/01/01
تا 1319/03/23

عبدالحسین اعتبار

از1336/09/05
تا 1337/11/28

آقاخان بختیار
 
از1332/07/20
تا 1336/09/05

صادق وثیقی

از 1322/10/03
تا 1332/07/21

الهیار صالح

از 1322/06/29
تا 1322/08/17

ابوالحسن بهنیا

از 1345/10/09
تا 1354/01/01

مسعود اهری

از 1344/01/01
تا 1345/10/09
وهمچنین
از 1354/01/01
تا 1358/09/05
محمد رضی ویشکائی از 1340/03/22
تا 1344/01/01

علی صادق

از 1337/11/29
تا 1340/03/22

اکبر رضا قلی

از 1365/11/05
تا 1368/08/29

جواد بستانیان

از1361/01/31
تا 1363/10/18

احمد عزیزی

از1360/09/25
تا 1361/01/31

عبداله ابتهاج

از1358/09/05
تا 1360/09/25
و همچنین
از 1363/10/18
تا 1365/11/05

محمد هاشم بت شکن
 از 1392/07/08
تا 1396/10/25

قدرت اله شریفی

از1389/02/01
1392/07/13تا

حسن کاری

از1384/08/04
تا 1389/01/30

احمد فرشچیان

از1368/08/29
تا 1384/08/04