جستجو:  
 
 
     چهارشنبه 12 شهريور 1393

نرخ جدید سود سپرده ها و تسهیلات

 

  در راستای اجرای سیاستهای پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور  نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانک  تا اطلاع ثانوی بشرح جدول ذیل تعیین می گردد: 
جدول نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری
 

ردیف

شرح سپرده

نرخ سود علی الحساب

1

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی

8%

2

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (3 ماه تا کمتر از 6 ماه)

10%

3

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (6 ماه تا کمتر از 9 ماه)

12%

4

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (9 ماه تا کمتر از یکسال)

15%

5

سپرده سرمایه گذاری یکساله

17%

6

سپرده سرمایه گذاری دو ساله

18%

7

سپرده سرمایه گذاری سه ساله

18.5%

8

سپرده سرمایه گذاری چهار ساله

19%

9

سپرده سرمایه گذاری پنج ساله

20%

10

سپرده سرمایه گذاری ممتاز عادی

10%

11

سپرده سرمایه گذاری ممتاز (اشخاص حقیقی خاص و حقوقی) حداقل مبلغ 270 میلیون ریال

11%

12

سپرده سرمایه گذاری ممتاز 6 ماهه ویژه تا مبلغ 1 میلیارد ریال (اشخاص حقیقی خاص و حقوقی)

13%

13

سپرده سرمایه گذاری ممتاز6 ماهه ویژه بیش از مبلغ 1 میلیارد ریال (اشخاص حقیقی خاص و حقوقی)

14%

14

سپرده سرمایه گذاری ممتاز 9ماهه ویژه بیش از مبلغ 1 میلیارد ریال (اشخاص حقیقی خاص و حقوقی)

15%


 توضیح
1:
چنانچه هر یک از سپرده های سرمایه گذاری فوق الذکر قبل از 30 روز کامل از تاریخ افتتاح فسخ گردند مشمول سود نخواهند شد.
 
 توضیح 2:چنانچه هر یک از سپرده های سرمایه گذاری فوق الذکر (به استثناء سپرده هایی که ماهیت کوتاه مدت عادی دارند) زودتر از موعد مقرر از سوی سپرده گذار مطالبه شود نرخ سود علی الحساب، نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر 5/0 واحد درصد ملاک تسویه قرار خواهد گرفت.

 توضیح 3: نرخ سود حساب های صندوق پس اندازهای مسکن، پس انداز مسکن جوانان، صندوق پس انداز ساخت مسکن درصورت فسخ تابع نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی می باشد .

 

  نرخ سود تسهیلات اعطایی بانک برای تقاضاهایی که از مورخ 8/11/90 و به بعد به شعب بانک واصل می گردند بشرح جداول ذیل تعیین می گردد:

 

حداقل نرخ سود مورد انتظار در عقود مشارکتی

   جدول 1:

ردیف

شرح

حداقل نرخ سود مورد انتظار بانک

1

مشارکت مدنی با سپرده (از محل حساب صندوق پس انداز مسکن، صندوق                 پس انداز ساخت مسکن)

18 درصد

2

مشارکت مدنی با سپرده (از محل حساب پس انداز مسکن جوانان)

17 درصد

3

مشارکت مدنی از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن

19 درصد

 

  

نرخ سود تسهیلات در عقود غیر مشارکتی

        جدول 2:

ردیف

شرح

نرخ سود تسهیلات

تا سررسید 2 سال

برای سررسید بیشتر از 2 سال

1

تسهیلات خرید مسکن (از محل حساب صندوق            پس انداز مسکن)

13 درصد

13 درصد

2

تسهیلات خرید مسکن (از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)

14 درصد

15 درصد

3

تسهیلات خرید مسکن (از محل حساب پس انداز مسکن جوانان)

13 درصد

13 درصد

4

فروش اقساطی واگذاری سهم الشرکه- با سپرده (از محل حساب صندوق پس انداز مسکن و صندوق         پس انداز ساخت مسکن)

13 درصد

13 درصد

5

فروش اقساطی واگذاری سهم الشرکه- با سپرده (از محل حساب پس انداز مسکن جوانان)

13 درصد

13 درصد

6

تسهیلات جعاله تعمیر مسکن (با سپرده و از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)

14 درصد

15 درصد

7

تسهیلات فروش اقساطی سهم الشرکه (از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن)

14 درصد

15 درصد

 

  توضیح: نرخ سود تسهیلات ابلاغی در جداول فوق الذکر ناظر به آن دسته از قراردادهای تسهیلاتی است که تاریخ درخواست تسهیلات از مورخ 8/11/90 و به بعد در دفاتر شعب ثبت می گردند.

 نرخ سود تسهیلات آن دسته از قراردادهایی که تقاضای مشتری قبل از 8/11/90 در دفتر شعبه ثبت و در حال حاضر، وضعیت پرونده غیر قطعی می باشد (در حال تشکیل پرونده، ارزیابی، دفترخانه و ...) تا مهلت یک ماهه مندرج در پیش نویس قرارداد تابع نرخ سودهای زمان قبول درخواست قبل از 8/11/90 و پس از اتمام مهلت مذکور، تمدید مهلت پیش نویس قرارداد براساس نرخ سودهای جدید میسر خواهد  شد.  آن دسته از تسهیلاتی که صرفاً با قراردادهای داخلی (بدون ثبت قرارداد در دفترخانه) پرداخت می گردند چنانچه تاریخ درخواست مشتری قبل از 8/11/90 در دفاتر شعب به ثبت رسیده باشد در صورتیکه حداکثر تا
 90/12/8 قطعی گردند تابع نرخ سود زمان قبول درخواست و در غیر این صورت تابع نرخ سودهای جدید خواهد بود.