یکشنبه 30 ارديبهشت 1397
 
 
     یکشنبه 30 ارديبهشت 1397

 

اعتبارات اسنادی ریالی

 

خلاصه ضوابط و مقررات دستورالعمل اعتبارات اسنادی داخلی – ریالی

تعاریف کلی: اعتبار اسنادی داخلی- ریالی نوعی شیوه پرداخت و خدمتی است که بانک بنا به درخواست یک خریدار ( متقاضی ) به منظور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده / ذینفع داخلی و به نفع وی برقرار می نماید.

گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی برای مبالغ 500 میلیون ریال و بیشتر امکان پذیر می باشد.

بانک گشایش کننده اعتبار بطور غیر قابل برگشت ، پرداخت بهای کالا/ خدمات خریداری شده را  در صورت ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار توسط ذینفع تعهد می نماید.

خریدار / متقاضی با مراجعه به بانک طبق ضوابط و شرایط بانک ، درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی ریالی می نماید و حسب اعلام بانک باید پیش پرداخت تعیین شده را به حساب بانک واریز و نسبت به ارائه وثایق مورد نیاز اقدام نماید.

فروشنده / ذینفع طرف قرارداد خریدار/ متقاضی بوده و اعتبار اسنادی داخلی – ریالی به نفع وی افتتاح می گردد.

اعتبار اسنادی داخلی – ریالی بر مبنای عقد جعاله گشایش می شود.

گشایش اعتبارات اسنادی می تواند دیداری یا مدت دار ( یوزانس یا ریفاینانس ) باشد. درگشایش اعتبار اسنادی بر اساس مصوبه های صادره بخشی از مبلغ اعتبار به عنوان پیش پرداخت در زمان گشایش از مشتری اخذ و مابقی در زمان تحویل اسناد توسط مشتری تأمین و به حسابهای مربوطه واریز میگردد. تضمین باقیمانده وجه اعتبار ، براساس مقررات جاری بانک و در قبال وثایق معتبر انجام می گیرد.

در صورت درخواست برخورداری از تسهیلات ریالی توسط مشتری ( به جز شرکتها و دستگاه های دولتی ) باید در ابتدای گشایش اعتبار درخواست نامبرده مورد بررسی قرار گرفته و در صورت موافقت پس از رسیدن اسناد ، شعبه می تواند با رعایت حدود اختیارات تفویض شده مابقی مبلغ اعتبار را از طریق انعقاد قرارداد فروش اقساطی در بخش تولید و یا قرارداد مشارکت مدنی در بخش بازرگانی و خدمات تأمین نماید.

مدارک مورد نیاز جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی – ریالی:

1- مدارک احراز هویت

2- استعلام تسهیلاتی و چک برگشتی

3- اخذ صورتهای مالی و آخرین اظهار نامه مالیاتی براساس آخرین دستورالعمل های جاری بانک

4- بررسی اهلیت اعتباری متقاضی و اعتبار سنجی

5- اعتبار سنجی ضامنین

وثایق قابل قبول بانک بشرح ذیل می باشد:

1- وثایق ملکی

2- سپرده مدت دار بانکی

3- اوراق مشارکت

4- ضمانت نامه بانکی

5- سفته با امضاء دو نفر ضامن معتبر و مورد قبول بانک

6- وجه نقد و سایر وثایق مورد قبول بانک با تأیید مرجع تصویب اعتبار

سررسید اعتبار اسنادی داخلی ریالی یکسال از زمان گشایش اعتبار در نظر گرفته می شود.