یکشنبه 30 ارديبهشت 1397
 
 
     یکشنبه 30 ارديبهشت 1397
شعب ارزی بانک مسکن
١- شعبه مستقل مرکزی کد ١١١١
 آدرس : تهران – خیابان فردوسی – جنب خیابان سرهنگ سخایی
  تلفن :٦٤٥٧٣٠٠٤ - 64573000     تلفکس : ٦٦٧٠١٤٣٤
٢ - شعبه میرداماد کد ١٤٦٩
آدرس : تهران – بلوار میرداماد – نبش رازان جنوبی – پلاک ١٠٠ – ک پ ١٥٤٧٩
تلفن : ٢٢٩١٤٠٠٣             تلفکس : ٢٢٩١٤٠٠
٣- شعبه تجریش کد ١١٨١
آدرس : تهران – خیابان ولیعصر – نرسیده به میدان تجریش – پلاک ١٨١٥ –ک پ ١٩٦١٨ تلفن : ٢٢٧١٠٠٩١               تلفکس : ٢٢٧١٤٣٦
٤- شعبه سعادت آباد کد ٢٤١٢
آدرس : سعادت آباد – میدان کاج – خ سروشرقی – نبش خ بهزادجنوبی – ک پ ١٩٩٨٦
تلفن : ٢٢٠٦٤٤٨٨              تلفکس : ٢٢٠٩٥٠٠٥
٥- شعبه توحید کد ١١٢٩
آدرس : تهران – خیابان آزادی – رودکی شمالی – نبش خیابان پرچم –ک پ ١٤٥٧٤
تلفن : ٦٦٩٣٢٥٠٠ -٦٦٩٣٥٩٩٩                تلفکس : ٦٦٩٣٢٥٠
٦- شعبه یوسف آباد  کد١٢١٩
آدرس : تهران – خ سیدجمال الدین اسد آبادی – بین فرهنگ و کلانتری –ک پ ١٤٣٤٦  
تلفن :٨٨٠٦١٢٠٦            تلفکس : ٨٨٠٦١٦٣
٧- شعبه آفریقای شمالی کد ٢٥٥٤
آدرس : تهران - خیابان آفریقای – بلوار گلشهر ١٠٦ –ک پ ١٩١٥٦٧٣٣١٤
تلفن : ٢٢٠٢٦٨٥٠         فاکس : ٢٢٠١٥٧٩
٨- شعبه مستقل ارزی ونوس کیش کد4286
آدرس : کیش – بازار بین المللی ونوس – غرفه ١١٩
تلفن:  ٢- ٤٤٢٥٢٢٠ - ٠٧٦٤
فاکس:٤- ٤٤٢٥٢٢٣ - ٠٧٦٤
٩- شعبه مرکزی مشهد کد ١١١٢
آدرس : مشهد – خیابان دکتر چمران – نبش جنت شرقی  ک پ ٩١٣٧٧ 
تلفن : ٢٢٢٩٢٢٠- ٠٥١١
تلفکس :  ٢٢٥٧٠٥٠-٠٥١١و ٢٢٥٨٠٣٥-٠٥١١
١٠ -شعبه مرکزی شیراز کد ١١١٧
آدرس: شیراز-خیابان کریمخان زند- ک پ ٧١٣٦٥ 
تلفن: ٢٣٥٣١٩٥-٠٧١١              فاکس: ٢٣٥٣١٩٥ و ٢٣٥٩٧٠-٠٧١١
١١ -شعبه مرکزی آمل کد ١١٨٥
آدرس : آمل - خ محسنی - بین گذر سوم و چهارم - جنب مسجد جامع تقی خان -
 تلفن : ٢٢٤٣٠٩٠- ٠١٢١             فاکس : ٠١٢١٢٢٤٦٢٩٠
١٢ - سلمان فارسی اهواز کد ١٢٧٩
آدرس : اهواز - خ سلمان فارسی - بین حافظ و فردوسی 
 تلفن : ٢٢١٢٧٥٦ -٠٦١١                   فاکس :  ٠٦١١٢٢٢٩٩٤٠
١٣ -فردوسی اصفهان کد١٤١٧
آدرس: خ فردوسی
تلفن: ٢٢٠٦٦٩٩ -٠٣١١
فاکس:  ٠٣١١٢٢٢٠٠٧
١٤ -سعادت آباد اصفهان کد٢٢١٤
آدرس: دروازه شیراز - خ سعادت آباد 
تلفن: ٦٦٩٣١٢٨ ٠٣١١- فاکس: ٠٣١١٦٦٨٣٨٧
١٥ - مرکزی اصفهان کد١١١٤
  آدرس : اصفهان خ کمال اسماعیل
ک پ : ٨١٤٤٧   تلفن : ٢٢١٦٩٥٠ ٠٣١١  فاکس : ٠٣١١٢٢٢٩٨٦٠
١٦ -مرکزی شاهین شهرکد ١٢٤٧
آدرس: شاهین شهر - خ فردوسی 
تلفن: ٥٢٧٨٨٩٠ ٠٣١٢ فاکس: ٠٣١٢٥٢٤٤٨
١٧ -مرکزی کاشان کد: ١٢١١
آدرس: میدان ١٥ خرداد - خ شهید رجایی - خ میرعماد
 تلفن: ٤٤٦٣٣٣٥ ٠٣٦١ فاکس: ٠٣٦١٤٤٤١١١٥
١٨ - شعبه مرکزی تبریز کد : ١١١٥
آدرس : تبریز خ امام خمینی مقابل خ خاقانی
ک پ : ٥١٣٧٦٥٥١٩٨ 
تلفن : ٠٤١١٥٥٤٥١٦٥و ٥٥٣٧٣٩٠-٠٤١١
فاکس : ٠٤١١٥٥٤٥١٦٧و ٠٤١١٥٥٣٧٣٩
١٩ - شهید مدنی تبریز کد : ٢٥٩٥ (باجه ارزی)
آدرس : تبریز خ شهید مدنی (دارایی سابق ) روبروی سرای المهدی
ک پ : ٥١٣٥٨٨٨٤٤١  تلفن : ٥٢٦١٠٥٠ ٠٤١١  فاکس : ٠٤١١٥٢٦٢٤٠٣
٢٠ - ولیعصر تبریز کد : ١٥٥٥ (باجه ارزی)
آدرس : کوی ولیعصر فلکه بزرگ ک پ : ٥١٥٧٩ 
تلفن : ٣٣٠٦٦٤٤ ٠٤١١فاکس : ٠٤١١٣٣٢٧١٣٤
٢١ - مرکزی ارومیه کد : ١١٤١
آ درس : خیابان کاشانی چهارراه دانشکده
ک پ : ٥٧١٥٤تلفن : ٣٤٤٥٩٩٩ ٠٤٤١  و٠٤٤١٣٤٦٠٤٧٠فاکس : ٠٤٤١٣٤٦٣٧٧
٢٢ -مرکزی قم کد ١١٤٦ (باجه ارزی)
آدرس: قم - خ ١٩ دی - روبروی مخابرات
تلفن: ٠٢٥١٧٧١٧٢٩٢و٧٧٠٢٦٧٧ ٠٢٥١ فاکس: ٠٢٥١٧٧٠٦٠٥٥٥
٢٣ - نارمک کد : ١٢٩٧
آدرس : تهران- خیابان شهید آیت پایین تر از میدان نبوت
تلفن : ٧٧٩٠٨٢٨٦ ٠٢١ فاکس : ٠٢١٧٧٩٥٦٤٣
٢٤ -سپهبدقرنی کد : ٢٤٢١
آدرس :تهران- میدان فردوسی ابتدای خیابان سپهبد قرنی نرسیده به هتل مرمر
تلفن : ٨٨٣٤٩٣٩٩ ٠٢١    فاکس : ٠٢١٨٨٨٤٢١٦١
٢٥ -استاد مطهری غربی کد : ٢٦٦١ (باجه ارزی)
آدرس : تهران- خیابان شهید مطهری مقابل هتل بزرگ تهران پلاک ٤٥٦ ک پ : ١٥٩٥٨١٣٤١١
  تلفن : ٨٨٩١٦٢٨٢ ٠٢١فاکس : ٠٢١٨٨٩١٦٢٨٢
٢٦ -میدان ولیعصر کد : ٢١٧١ (باجه ارزی)
آدرس : تهران- خیابان ولیعصرمقابل هتل دماوند
ک پ : ١٥٩٤٧١٣٤١٣  تلفن : ٨٨٩١٣٥٣٢ ٠٢١  فاکس : ٠٢١٨٨٩١٦٣٨١
٢٧ -آیت الله کاشانی کد : ١٩٦٧ (باجه ارزی)
آدرس : تهران- بلوار آیت الله کاشانی نبش فردوس
ک پ : ١٤٨١٨٩٧١٩٩   تلفن : ٤٤٠٨٩٠٩٦ ٠٢١  فاکس : ٠٢١٤٤٠٨٩٦
٢٨ -اختیاریه شمالی کد : ٢٧٧٢ (باجه ارزی)
آدرس : تهران- اختیاریه شمالی - نبش کوچه غفاری  
تلفن : ٢٢٥٨٠٣٠١ ٠٢١  فاکس : ٠٢١٢٢٥٨٠٣
٢٩ -چهارراه قنات کد : ٢٥١١ (باجه ارزی)
آدرس : تهران- خیابان شهید کلاهدوز- چهارراه قنات  
تلفن : ٢٢٥٦٦٠٨٠ ٠٢١ و ٠٢١٢٢٥٥١٣٩٠  فاکس : ٠٢١٢٢٥٥١٣
٣٠ -نیاوران کد : ٢٧٦٧ (باجه ارزی)
آدرس : تهران- خیابان شهید باهنر - روبروی خیابان جماران  
تلفن : ٢٢٨١٨٦٢٩ ٠٢١  فاکس : ٠٢١٢٢٢٩٣٧٩٧
٣١ -ولنجک کد : ٢٧٤٧ (باجه ارزی)
آدرس : تهران- ولنجک- اتوبان شهید چمران انتهای خ تابناک ک-پ: ١٩٨٥٧١٧٣٣٣  
تلفن : ٢٢٤١٢٦٢٥ ٠٢١ فاکس ٠٢١٢٢٤٢٥٣٩
٣٢ -مرکزی کرمانشاه کد : ١١١٨
آدرس : کرمانشاه- خ آیت الله اشرفی اصفهانی - مقابل ساختمان شعبه
ک-پ: ١٩٨٥٧١٧٣٣٣          تلفن :٠٨٣١٧٢٥٤٤٠٠و ٧٢٥٤٢٠٠ ٠٨٣١       
فاکس :٠٨٣١٧٢٤٩٢
٣٣ -مرکزی بندرعباس کد : ١١٧٨
آدرس : بندر عباس- بلوار امام خمینی (ره) - حد فاصل سه راه دلگشا و میدان شهدا        
  تلفن :٠٧٦١٢٢٤٥٧٣٤و ٢٢٤٣٠٠٢ ٠٧٦١  فاکس : ٠٧٦١٢٢٤٢٢٥١
٣٤ -مرکزی کرج کد : ١٢١٧
آدرس : کرج- خ دکتر بهشتی جنب شهرداری
ک پ : ٣١٣٤٥   تلفن : ٢٢٢٠٠٤٠ ٠٢٦١  فاکس : ٠٢٦١٢٢٢٣٧٧
٣٥ - شعبه کریمخان زند کد : ١٢٥٥
آدرس : خیابان کریمخان زند - اول مدیری - خیابان شهید حسینی
تلفن : ٨٨٢٠٠٢٨٩ ٠٢١ فاکس : ٠٢١٨٨٣٠٨٨٦
٣٦ - شعبه مستقل ارزی شهید خدامی کد: 4454
آدرس: 
تلفن :  ٠٢١                                            فاکس : ٠٢١
٣٧ - مرکزی اردبیل کد ١١٥١
آدرس : خیابان سی متری طالقانی نرسیده به شورای شهر اردبیل روبروی هتل نگین 
تلفن : ٣٣٦٥٣٣١ ٠٤٥١ فاکس : ٠٤٥١٣٣٥٣٧٩
٣٨ - شعبه مرکزی قزوین کد ١١٢١
آدرس: خیابان طالقانی - نرسیده به سه راه خیام جنب پاساژ الغدیر
تلفن : ٢٢٣٥٩٤٣ ٠٢٨١ فاکس ٠٢٨١٢٢٢٢٨٢
٣٩ - شعبه مرکزی ساری کد ١١٤٨
آدرس : ساری - خیابان فرهنگ 
تلفن : ٢٢٢٠٩١٣ ٠١٥١ فاکس: ٠١٥١٢٢٢٢١٧
٤٠ -شعبه طالقانی تهران کد ١٢٩٥
آدرس : تهران- خیابان طالقانی-روبروی لانه جاسوسی پلاک ٣٨٥ 
تلفن : ٨٨٣٨١٧٣٢ ٠٢١ فاکس : ٠٢١٨٨٣٨١٧٣
٤١ -شعبه مرکزی رشت کد ١١٢٤
آدرس: رشت -چهارراه قدس 
تلفن: ٠١٣١٣٢١١٦٤٧  فاکس: ٠١٣١٣٢١١٦٤
٤٢ -مرکزی زنجان کد ١١٢٢
آدرس:زنجان- خیابان سعدی شمالی-ساختمان اشراق
تلفن: ٣١٢٣٣٤٥ ٠٢٤١ فاکس: ٠٢٤١٣١٢٣٣٤٤
٤٣ -شعبه شهدا تهران کد ١١٤٢
آدرس: خ ١٧ شهریور - میدان شهدا - جنب راهنمایی و رانندگی
تلفن: ٣٣٢٥٠٠٩٦ ٠٢١ فاکس: ٠٢١٣٣٧٨١٥٥١
44-شعبه سید خندان کد 1276
آدرس: تهران-خ شریعتی-بالاتر از پل سید خندان-خ سیمرغ-پلاک 18
تلفن: 22890513-021      فاکس:22890511
45-مرکزی قشم کد2782
آدرس: جزیره قشم-در بجنوبی بازار بین المللی ستاره
تلفن: 5242794-0763      فاکس: 5242794-0763
46-مرکزی بندر انزلی کد 1169
آدرس: بندر انزلی-خ شهید مطهری
تلفن: 4241883-0181      فاکس:4244037-0181
47-مرکزی کرمان کد 1128
آدرس: کرمان- خ قدس-سه راه معلم
تلفن:2269120-0341    فاکس: 2269120-0341
48-مرکزی اراک کد 1158
آدرس: اراک-خ محسنی-جنب مسجد جامع تقی خان
تلفن: 2210005-0861      فاکس: 2210005-0861
49-مرکزی همدان کد    1116     (باجه ارزی)
آدرس: همدان-خ بوعلی-بالاتر از آرامگاه
تلفن: 83500015-0811     فاکس:83500016-0811
50-مرکزی یزد کد 1125
آدرس: یزد-خ شهید رجایی
 تلفن :                                         فاکس:
51-بلوار سجاد مشهد کد1615
آدرس: مشهد- بلوار سجاد-نبش بزرگمهر شمالی
تلفن: 7681780-0511   فاکس: 7681780-0511

52-قارن ساری کد2899                 (باجه ارزی)
آدرس:ساری-خ قارن
 تلفن:  01512200062                           فاکس: 2202662 0151

53-گلستان پاسدارات تهران کد 2917
آدرس:خ پاسداران -بین گلستان 3 و 4
تلفن:22760852-021       فاکس:22570909-021
54-مرکزی بیرجند   کد 1149(باجه ارزی)
آدرس: بیرجند-میدان امام خمینی(ره)
تلفن:         2232395-0561                      فاکس: 2230348-0561

55-شهید بهشتی تهران کد 2546
آدرس:خ شهید بهشتی-نرسیده به جهارراه تختی
تلفن: 88739623  021                                  فاکس:88742226 021

56-شیراز شمالی تهران کد2524
آدرس:تهران-خ شیراز شمالی
تلفن:    02188618647                                 فاکس:  88618647 021
  
57-انقلاب تهران کد2712
آدرس:میدان انقلاب-ابتدای خ آزادی
تلفن:                                                           فاکس:
58-کوی نصر کد2199
آدرس:کوی نصر-خ دوازدهم
تلفن:                                                          فاکس:
59-شهرآرا کد1984
آدرس:میدان اصلی شهرآرا
تلفن:                                                        فاکس:
60-توانیر ولی عصر کد2721
آدرس:خ ولی عصر-روبروی بیمارستان دی
تلفن:                                                      فاکس:
61-میدان ونک کد 2889
آدرس:بالاتر از میدان ونک-نبش خ شریفی-روبروی خ شهید خدامی
تلفن:                                                 فاکس:
62-مرکزی سمنان کد1177
آدرس:سمنان-خ آیت اله طالقانی
تلفن:                                                 فاکس:
63-کشاورز سنندج کد 1619
آدرس:سنندج-خ کشاورز-جنب اداره پست
تلفن:                                           فاکس:
64-مرکزی بوشهر کد1152
آدرس:خ امام خمینی-روبروی خ فاطمیه
تلفن:                                       فاکس:
65-مرکزی بابل کد 1127
آدرس:بابل-خ شهید مصطفی خمینی-روبروی بیمارستان شهید یحیی نژاد
تلفن:                                   فاکس:
66-مرکزی تنکابن کد1248
آدرس:تنکابن-خ امام خمینی-جنب بیمارستان شهید رجایی
تلفن:                                فاکس:
67-مرکزی بجنورد کد 1188
آدرس:خ آیت اله طالقانی غربی-نبش خ دکتر شریعتی
تلفن:                            فاکس:
68-مرکزی مریوان کد1748
آدرس:مریوان-نرسیده به میدان شهید فهمیده-بازارچه حاج محمد ویسی
تلفن:                        فاکس:
69-مرکزی بانه کد 1664
آدرس:
تلفن:                               فاکس:

70-مرکزی خرم آباد کد1156
آدرس:خیابان امام خمینی-چهارراه بانک
تلفن: 2235448-0661           فاکس: 2235449-0661

70-مرکزی شهرکرد کد1229
آدرس:فلکه آبی - خیابان ملت
تلفن: 2264770-0381           فاکس: 2264771-0381