سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397

 

 تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی
 
سابقه کاری:
مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
رییس اداره برنامه ریزی و تشکیلات
معاون اداره برنامه ریزی و تشکیلات
 
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : 
(مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات(اداره کل فناوری اطلاعات ، اداره کل خدمات نوین 
(مدیریت امور حقوقی و وصول مطالبات(اداره کل حقوقی، اداره کل پیگیری وصول مطالبات
اداره کل امور بین الملل
اداره کل حسابرسی داخلی
اداره کل آمار واطلاعات
  021-  82932806 :شماره تماس
   021- 82932808 :نمابر  
rahimi49@bank-maskan.ir : پست الکترونیک