سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397

شركتهاي پس انداز و وام مسكن
از دیگر شرکتهایی که در تشکیل بانک مسکن نقش داشته است شرکتهای پس انداز و وام مسکن بوده اند که در ذیل به طور مختصر به تاریخچه آن پرداخته می شود.
« شرکتهای پس انداز و وام مسکن پس ازتصویب قانون تشویق پس انداز مسکن درتاریخ دهم تیرماه 1346 توسط هیئت وزیران در حوزه فعالیتهای بانکی وارد عمل شدند. بانک رهنی ایران دراجرای قانون مزبور به منظور جذب سپرده های بخش خصوصی و پرداخت وامهای بلند مدت در امر مسکن ، طرح تأسیس شرکتهای پس انداز و وام مسکن در مراکز استانها پس ازانجام بررسیهای لازم و شناخت وضعیت مسکن در مراکز مختلف را ارائه داد. اولین تجربه بانک رهنی ایران دراین زمینه ، تأسیس شرکت پس انداز و وام مسکن کورش تهران در مهرماه 1350با سرمایه اولیه 300 میلیون ریال بود. شرکت پس انداز و وام مسکن مشهد در خرداد1352 و تبریز درآبان 1353شروع به فعالیت نمودند و سایر شرکتها ازسال 1355به بعد تأسیس گردیدند.
 
 نحوه تأسیس شرکتها بدین صورت پیش بینی شده بودکه با تقاضای حداقل هفت نفرحائز شرایط قانونی، پیشنهاد آنان توسط بانک رهنی ایران مورد بررسی قرار می گرفت . درصورت تصویب می باید حداکثرظرف مدت یکماه ازتاریخ اعلام موافقت، حداقل 50 درصد سرمایه اولیه شرکت را به حساب خاصی نزدبانک پرداخت نموده و اساسنامه شرکت را با رعایت مقررات خاص خود به بانک پیشنهاد نمایند. پس از تصویب اساسنامه وطی مراحل قانونی ثبت، شرکت می توانست باکسب اجازه ازطرف بانک شروع به فعالیت نماید. نظارت بانک برفعالیت شرکتها ازطریق حضور یک نفر ناظر ازسوی بانک در هیئت مدیره شرکت (بدون حق رأی)، دریافت گزارش ادواری فعالیت شرکت و یا در مواقع لزوم، تعیین حوزه فعالیت شرکت صورت می پذیرفت. در نهایت لازم بشرح است که میزان سرمایه پرداخت شده بانکها و شرکتهای تشکیل دهنده بانک مسکن که بالغ بر 40 میلیارد ریال بوده است. »