شنبه 1 ارديبهشت 1397
 
 
     شنبه 1 ارديبهشت 1397

بانک رهنی ایران
در 25 دیماه سال 1317 بانک رهنی با مشارکت وزارت دارایی وقت و بانک ملی ایران با سرمایه دویست میلیون ریال بعنوان بانکی تخصصی در امر مسکن و ساختمان تأسیس و از آغاز سال 1318 رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. موضوع فعالیت بانک رهنی را‌ موضوعات بانکی مرتبط با امر مسکن تشکیل می داد. پرداخت تسهیلات در برابر رهن اموال غیر منقول با هدف خرید، ‌احداث، تکمیل، ‌تعمیر و اعطای اعتبار به شرکتهای ساختمانی بخش عمده فعالیت بانک را در بر می گرفت. بانک از همان بدو تأسیس اعطای وامهای ساختمانی را مشروط به ارائه نقشه مصوبه شهرداری نمود و در هر فرصتی بوسیله مهندسین خود صاحبان ساختمان را در امور ساختمانی ارشاد می نمود و در نتیجه خانه هایی که با کمک مالی بانک رهنی ایران برپا می گردید خانه هایی محکم و مجهز بود. ‌

بانک رهنی در راستای توسعه فعالیتهای خود از سال 1323 مبادرت به امر خانه سازی نمود. این بانک از همان ابتدای تأسیس خود نظرات متنوع و جامعی برای تأمین مسکن تهیه دیده بود که پرداخت وام فقط یکی از ضروری ترین آنها به حساب می آمد ولی بلافاصله پس از آنکه امور جاری بانک به گردش درآمد و سازمانهای آن تشکیل و تکمیل شد دست به یک سلسله اقدامات عمرانی وسیعی زد که برای نمونه می توان به طرحهای ذیل اشاره نمود:
 
 •  ساختمانهای چهارصد دستگاه برای استفاده کارمندان کم درآمد دولت (1325-1323)
 •  ساختمانهای کوی کارگران اصفهان برای استفاده کارگران (1337-1335)
 •  مرکز تعلیمات حرفه ای کارگران برای تعلیم کارگران مقیم تهران (1338-1336)
 •  بلوکهای نازی آباد برای پاسبانان شهربانی (1337)
 • کوی کن برای استفاده کارکنان دولت (1339)
 •  هزارخانه نازی آباد برای استفاده سیل زدگان جنوب شهر تهران (1340)
 • کوی فرح برای سکونت کارکنان عالی رتبه تهران (1342)
 • تأسیسات ورزشی نازی آباد (1349)
 •  آپارتمان سازی در زمین های موقوفه (1351)
 •  آپارتمان های همدان (1354)
 •  تک واحدی بندر عباس (1354)
 •  تک واحدی بوشهر(1354)
 •  آپارتمانهای آپادانا (1350)
 •  آپارتمانهای تبریز (1350)
 •  آپارتمانهای شهربانی برای شهربانی کل کشور در تهران (1350)
 •  آپارتمانهای گارد، برای استفاده گارد شاهنشاهی در تهران (1356)
 •  تک واحدی شاهین شهر اصفهان (1356)
 •  و ....

 از دیگر طرحهای عمرانی این بانک می توان به اعطای اعتبار به طرحهای آپارتمان سازی سازمان مسکن، طرح آپارتمان سازی در شمالغرب تهران سازمان مسکن و در اختیار گذاشتن رایگان زمینی به مساحت 1500 مترمربع به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اشاره نمود.

« در تاریخ فعالیتهای بانک رهنی ایران دو مقطع به خوبی قابل تشخیص است، یکی اواخر دهه 30 که از سال 1337 با تأسیس صندوق پس انداز مسکن تحولی در سپرده ها و وامهای بانک بوجود آورد و دیگری از اوایل دهه 50 که با افزایش درآمد نفت و تحولات ناشی از آن ، سطح فعالیتها به نحو مشهودی ارتقاء یافت.

ویژگیهای بانک رهنی ایران بعنوان یک بانک تخصصی در رابطه با تحول اقتصادی جامعه از این قرار بوده است:
الف) پیرو تحولات اقتصادی – اجتماعی که صورت می پذیرفت نیاز به وجود مؤسسات مالی تخصصی بصورت امری ضروری درآمد. لذا با تأسیس بانک این امکان فراهم گردیدکه هماهنگ با رشد و گسترش شهرنشینی بخش قابل توجهی از افراد جامعه قادر شوندکه نیاز مالی جهت تأمین مسکن را ازطریق آن مرتفع نمایند. به نحوی که طی مدت سی سال اول فعالیت بانک حدود پانصد هزار خانوار ایرانی درحدود23 میلیارد ریال وام از بانک دریافت نمودند. درمقایسه با تعداد خانوارهای شهرنشین طبق سرشماری سال 1345 می توان گفت که بیش از یک چهارم خانوارها از تسهیلات بانک استفاده نمودند و در مقایسه با تعداد واحدهای مسکونی مناطق شهری نیز نشان می دهدکه یک سوم واحدهای مزبور با استفاده ازتسهیلات بانک احداث ، خریداری و یا تعمیر شده اند.

ب) در سال 1325باشروع پرداخت وام به منظور تولید مصالح ساختمانی گرایش بانک به این امر به طور مستقیم و غیرمستقیم آغازشد. مساعدت به صنایع ساختمانی نه تنها از طریق اعطای وام به تولیدکنندگان صورت پذیرفت، بلکه با احداث کارخانه های تولیدی، ‌از قبیل آجر ماشینی فیروزآباد،‌حرکت تازه ای را ایجاد نمود.

ج) با احداث خانه های ارزان قیمت درمنطقه چهارصددستگاه تهران درسال 1325خانه سازی توسط بانک نیز شروع گردید. طرحهای خانه سازی توسط بانک هریک از ویژگیهای خاصی برخوردار بوده اندکه سعی دراحداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت برای اقشارکم درآمد از مشخصه های بارز آنهاست. احداث واحدهای مسکونی توسط بانک بعداً از وسعت وگستردگی فراوانی برخوردارگردید تا جائیکه اثرات آن در اغلب شهرهای کشور به خوبی مشهود است که می توان از اجرای طرح شهرک آپادانا در غرب تهران بعنوان وسیع ترین طرح ساختمانی سخن به میان آورد.

د) گرایش مردم به تودیع سپرده نزد بانک به منظور استفاده از وام باسپرده ازسال 1337 با تأسیس صندوق پس انداز مسکن آغاز شد. آئین نامه اجرائی این صندوق طی مدت فعالیت خود تا مقطع انقلاب هفت بارمورد تجدید نظر قرارگرفت و از سال 1351آهنگ رشد مانده آن شتاب بیشتری به خود گرفت.

تشویق مردم به استفاده از تسهیلات با سپرده باعث گردیدکه نه تنها از یک سو سپرده های بانک رشد چشمگیری داشته باشد، بلکه برای صاحبان حساب این مزیت را با خود به همراه داشت که با تجمیع منابع مالی خود در یک حساب از امکانات خود به خوبی مطلع گشته و براساس آن از مزایای بیشتر و بهتری برخوردار شوند.»