پنجشنبه 30 فروردين 1397
 
 
     پنجشنبه 30 فروردين 1397

کارت هدیه عادی
این کارتها شتابی هستند وبرای خرید کالا مورد.استفاده قرار می گیرند وقابلیت دریافت وجه نقد را ندارند.
  •  رمز کارت هدیه غیر قابل تغییر می باشد .در صورت فراموش کردن یا مفقود شدن رمز ، امکان دریافت مجدد رمز در صورتیکه متقاضی اول به شعبه فروشنده کارت مراجعه نماید وشعبه نیز بتواند بر اساس مستندات موجود متقاضی را احراز هویت نماید پس از تایید مسئول شعبه وضمن تکمیل فرم درخواست رمز المثنی ، صدور رمز المثنی امکان پذیر می باشد.
  •  خرید کارت هدیه بدون پرداخت کارمزد ودارای تاریخ انقضاء می باشد.
  • تاریخ اعتبار کلیه کار ت های هدیه : 3 سال
  •  کارت هدیه به مبالغ یکصدهزار، دویست هزار ، و پانصدهزار ریال، یک میلیون ریال و دو میلیون ریالی قابل فروش می باشد.
  •  با استفاده از کارت هدیه می توان قبوض را از طریق خود پرداز پرداخت نمود .

فروش مجدد کارت هدیه

در صورت مراجعه دارندگان کارت های هدیه منقضی شده که دارای مانده می باشند و دارای یکی از مدارک فوق باشند :
1. شناسنامه ضمیمه کارت
2 . نسخه دوم فرم خرید کارت
3. سند حسابداری کارتهای خریداری شده

شرایط:
1. چنانچه از تاریخ انقضاءکارت گذشته باشد.
2. شعبه مانده قابل برداشت کارت را کنترل نماید.
توضیح:در صورتیکه مانده حساب کارت کمتر از مبالغ اسمی کارتهای هدیه رایج باشد تفاوت آن تا مبلغ اسمی کارت بالاتر دریافت گردد و کارت هدیه جدید فروخته و تحویل شود.
3. احراز هویت دارنده کارت