چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
 
 
     چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397

بن کارت
 بن کارت جهت استفاده کارکنان دولت ادارات سازمانها وسایرموسسات ویا افراد عادی برای استفاده ازکمکهای غیرنقدی سازمان متبوعه صادر می گردد.
  • این کارتها شتابی هستندوبرای خریدکالا مورداستفاده قرار می گیرندوقابلیت دریافت وجه نقدراندارند.
  •  با استفاده از بن کارت می توان قبوض را از طریق خود پرداز پرداخت نمود . 
  •  رمز بن کارت از طریق  ATM و  Pos  قابل تغییر می باشد .