چهارشنبه 29 شهريور 1396
 
 
     چهارشنبه 29 شهريور 1396

بن کارت
 بن کارت جهت استفاده کارکنان دولت ادارات سازمانها وسایرموسسات ویا افراد عادی برای استفاده ازکمکهای غیرنقدی سازمان متبوعه صادر می گردد.
  • این کارتها شتابی هستندوبرای خریدکالا مورداستفاده قرار می گیرندوقابلیت دریافت وجه نقدراندارند.
  •  با استفاده از بن کارت می توان قبوض را از طریق خود پرداز پرداخت نمود . 
  •  رمز بن کارت از طریق  ATM و  Pos  قابل تغییر می باشد .