جستجو:  

 
 
     جمعه 3 مرداد 1393

اعطای تسهیلات در بافت فرسوده شهری

دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات بانکی بابت ساخت واحدهای مسکونی واقع در بافتهای فرسوده شهری

 
مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان مربوطه و شهردار هر شهر (شهرداری هر منطقه در کلانشهرها ) به صورت مجزا ، به عنوان نماینده وزارت مسکن و شهرسازی ، عامل تایید وقوع ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری و معرفی متقاضیان به بانک می باشند

مشمولین برخورداری از تسهیلات تسهیلات بانکی
 
1- 
مالکین واحدها و یا اشخاص حقوقی متشکل از مالکین  و یا نمایندگان قانونی آنها

2-   تعاونی های مسکن ، انبوه سازان ، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداریها  

 

شرایط اعطای تسهیلات احداث مسکن در بافتهای فرسوده شهری

 1- مدیر عامل شرکت عمران و مسکن سازان استان مربوطه و شهردار هر شهر (شهرداری هر منطقه در کلانشهرها ) به صورت مجزا ، به عنوان نماینده وزارت مسکن و شهرسازی ، عامل تایید وقوع ملک در محدوده مصوب بافت فرسوده شهری و معرفی متقاضیان به بانک می باشند.

      - سقف پرداخت تسهیلات به ازای هر واحد 200 میلیون ریال برای ساخت غیر صنعتی و 220 میلیون ریال برای ساخت واحدهای با فن آوری نوین می باشد .لازم به ذکر است در ابتدا مبلغ 10میلیون ریال از تسهیلات مذکور جهت تخریب، آماده سازی و شروع عملیات و مابقی تسهیلات باقیمانده طی چهار مرحله به متقاضی پرداخت خواهد شد.

      - قیمت پایه هر مترمربع زیربنا، جهت پرداخت تسهیلات بانکی300تا 350 میلیون ریال می باشد.

(رعایت حداکثر 80% هزینه کل اجرای طرح جهت پرداخت تسهیلات مذکور الزامی است.)

-   تسهیلات صرفاً به واحد مسکونی جهت مشارکت مدنی ( ساخت ) تعلق می گیرد .

-   تسهیلات مشارکت مدنی پس از پایان دوران مشارکت قابل تبدیل به فروش اقساطی خواهد بود که در حال حاضر( سال 89 ) تسهیلات مذکور به دو روش ساده و یا پلکانی قابل تقسیط خواهد بود .

      - تسهیلات احداث مسکن در بافتهای فرسوده شهری فاقد یارانه است.

- مدت قرارداد مشارکت مدنی حداکثر 24 ماه خواهد بود.

- نرخ سود  دوران مشارکت و فروش اقساطی تابع نرخ سود شورای پول و اعتبار در زمان دریافت تسهیلات خواهد بود .

- مدت بازپرداخت تسهیلات با احتساب دوران مشارکت حداکثر 15 سال و مبلغ قابل تقسیط مشتمل براصل و سود خواهد بود .

   زمین در دست احداث ، به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی ، ترهین خواهد شد .

-: آندسته از متقاضیانی که توسط نمایندگان شرکت مادر تخصصی عمران وبهسازی ایران معرفی وملک آنها - فاقد سند مالکیت می باشد با معرفی سند غیرمنقول قابل ترهین مازاد می توانند از تسهیلات بهره مند شوند.

     - انتقال سهم الشرکه انواع حسابهای صندوق پس انداز و اوراق ممتاز بر روی واحدهای که در مرحله فروش اقساطی می باشند امکانپذیر است

  

 
مراحل پرداخت با توجه به پیشرفت فیزیکی

واحدهای غیر صنعتی: 15% فونداسیون   30%سقف آخر   30%سفت کاری   25% نازک کاری

واحدهای احداثی با فن آوری نوین: 15% فونداسیون   35%سقف آخر   30%سفت کاری   20% نازک کاری

 

 - (اضافه اشکوب و توسعه):

پرداخت تسهیلات از محل اعتبار بافت فرسوده شهری به منظور احداث واحد مسکونی بر روی واحد موجود (اضافه اشکوب ) ویا توسعه افقی بنا به منظور احداث یک واحد مسکونی مستقل ، ضمن ارائه معرفی نامه از مرجع صادر کننده واخذ گواهی استحکام بنا به تایید مهندس ناظر وارزیاب بانک در خصوص استحکام بنای زیرین بلامانع است.

     

گردش کار پرداخت تسهیلات
 

-   ارائه مدارک توسط متقاضی به نماینده شرکت شامل درخواست کتبی ، اسناد مالکیت واحد مسکونی ، کروکی ملک مورد نظر و پروانه ساخت .

-   قرمز شدن فرم ج

-   بررسی مدارک توسط نماینده شرکت به لحاظ واقع شدن ملک در محدوده مصوب بافتهای فرسوده شهری و اعلام به متقاضی در صورت عدم تائید و معرفی به بانک در صورت تائید .

-   بررسی طرح توسط بانک حداکثر ظرف مدت 30 روز پس از تکمیل و ارائه مدارک مورد نیاز از سوی متقاضی و اعلام به متقاضی و نماینده شرکت در صورت تصویب یا عدم تصویب طرح .

-   انعقاد قرارداد فیمابین بانک و متقاضی .

-   در خصوص طرح هایی که براساس بررسی ها و بنا به تشخیص بانک تصویب نشده و مناسب برای اخذ تسهیلات نباشد ، بانک تکلیفی به پرداخت تسهیلات نداشته و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران باید طرح های دیگری به منظور جایگزینی به بانک معرفی نماید .

-   در صورت تائید طرح در بانک چنانچه متقاضی ظرف مدت 60 روز پس از  تصویب طرح اقدام لازم جهت استفاده از تسهیلات را معمول ننماید ، طرح مزبور از دستور کار بانک خارج خواهد شد .

-   متقاضیان دریافت تسهیلات باید حائز شرایط و مقررات بانک جهت دریافت تسهیلات باشند. معرفی نامه نماینده شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران نافی وظایف بانک نبوده و بانک ، طرحها را برابر ضوابط در ابعاد اقتصادی ، فنی و مالی بررسی و در صورتی که متقاضیان واجد شرایط باشند ، نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می نماید.

-   نظارت و پیگیری پیشرفت فیزیکی و تکمیل طرحهای موضوع مشارکت مدنی به عهده بانک می باشد. بانک گزارش عملکرد وضعیت طرحهای معرفی شده و وضعیت پرداخت تسهیلات را به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران در مقاطع سه ماهه ارسال خواهد نمود.

 

 

 

 
 
 
برنامه هایی که در این قالب قرار نگرفتند.
جستجو: